Riisinjyvän kokoisia kellertäviä papanoita sammaleen joukossa haavan rungon alaosassa.
Liito-oravan papanoita. Kuva: Leena Rinta-Runsala.

Lajitieto ei lisää tuskaa

Yksi tavoitteistamme on parantaa liito-oravatiedon saatavuutta Suomessa ja Virossa. Mahdollisimman hyvä tieto liito-oravan esiintymisestä auttaa elinympäristöverkostojen turvaamisessa sekä helpottaa maankäytön suunnittelun arkea.

Tästä osiosta vastaavat erityisesti Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja LUKE Suomessa sekä Keskkonnaamet Virossa.

Teemat alla: Lajitieto, Inventointimenetelmät & Elinympäristöverkostojen mallintaminen (suluissa hanketoimen koodi).

Lajitieto (A1)

Suomen liito-oravatietopankki rakennetaan Lajitietokeskukseen, jota ylläpitää Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Jatkossa tiedossa olevat liito-oravan asuttamat alueet ovat saatavilla keskitetysti Lajitietokeskuksesta. Lajitietokeskus myös tarjoaa työkalut liito-oravaseurannoissa kerättyjen havaintojen tallentamiseen.

Hankekumppanit ovat koostaneet yhteistyössä yhteenvedon liito-oravaan liittyvästä lainsäädännöstä, kannan seurannasta, suojelusta ja metsänkäyttöön liittyvistä käytänteistä Suomessa ja Virossa.

Liito-oravatieto Virossa on salassa pidettävää ja siitä huolehtivat suojeluviranomaiset. Hankkeen aikana Keskkonnaamet tekee Virossa kattavia liito-oravainventointeja. 

Inventointimenetelmät (A2)

Suomen luonnonsuojeluliiton kokoama liito-oravan kartoitusopas opastaa tunnistamaan liito-oravalle sopivia elinympäristöjä ja etsimään liito-oravan läsnäolosta kertovia merkkejä kuten papanoita.

Koulutukset

Liito-orava-LIFE-hanke järjestää inventointikoulutuksia. Keskkonnaamet kokoaa kartoitusoppaan Virossa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus selvittää, miten luontokartoituksessa voidaan käyttää hyödyksi koulutettujen inventointikoirien hajuaistia: hajutunnistuksen käyttö luonnonsuojelussa on maailmanlaajuisesti uutta! Rekijokilaakson Natura 2000-alueella tehtyjen vertailujen perusteella koirien taidot ovat todella lupaavia. Hajutunnistusta tekevät koirat ovat tehtävään koulutettuja, oikeita työkoiria.

Liito-orava-LIFE-hanke järjesti kesällä 2022 työpajan koirien käytöstä liito-oravakartoituksessa. Työpajan tallenteet ovat katsottavissa Youtubessa:

Koira etsii havaintoja liito-oravasta puun juurelta, koiran vieressä on sen ohjaaja
Työkoira on etsimässä merkkejä liito-oravasta. Kuva: KAER OY

Elinympäristöverkostojen mallintaminen (A3)

Luonnonvarakeskus tekee liito-oravalle soveltuvista elinympäristöverkostoista mallinnuksia eli lajille todennäköisesti soveltuvia alueita, joita voi havainnollistaa kartoilla. Niiden avulla voidaan suunnitella kaavoitusta ja metsien käyttöä niin, että liito-oravien elinympäristöjen väliset yhteydet voidaan ottaa paremmin huomioon. Keskonnaamet tekee mallinnuksia Virossa.

Suomessa sopivien elinympäristöjen mallinnukset perustuvat ymmärrykseen liito-oravan elinympäristöistä, metsätietoihin (monilähde-valtion metsien inventointiaineisto, ML-VMI), viralliseen liito-oravatietokantaan sekä ennusteiden tarkentamiseen maastotarkistusten avulla. Suomen luonnonsuojeluliitto toteutti ennusteiden maastotarkistukset vuonna 2020. Elinympäristöverkoston mallinnuksia kuvaavat kartat on sijoitettu ammattilaisten käyttöön Lajitietokeskuksen tietopankkiin.

Päivitetty viimeksi 1.2.2023