Riisinjyvän kokoisia kellertäviä papanoita sammaleen joukossa haavan rungon alaosassa.
Liito-oravan papanoita. Kuva: Leena Rinta-Runsala.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

 • Lajitieto, inventointimenetelmät ja elinympäristöverkostojen mallintaminen
 • Luontokasvatus ja liito-oravatiedon välitys
 • Liito-oravan levinneisyys
 • Perustietoa liito-oravasta muualla verkossa

Lajitieto, inventointimenetelmät ja elinympäristöverkostojen mallintaminen

Yksi tavoitteistamme on saada liito-oravatieto helposti saataville Suomessa ja Virossa. Mahdollisimman hyvä tieto liito-oravan esiintymisestä auttaa elinympäristöverkostojen turvaamisessa sekä helpottaa maankäytön suunnittelun arkea.

Liito-oravan esiintymistietojen paremmasta saavutettavuudesta ja käytettävyydestä vastaavat hankkeessamme erityisesti Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja LUKE Suomessa sekä Keskkonnaamet Virossa.

Lajitieto

Suomen liito-oravatietopankki rakennetaan Lajitietokeskukseen, jota ylläpitää Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Jatkossa tiedossa olevat liito-oravan asuttamat alueet ovat saatavilla keskitetysti Lajitietokeskuksesta. Lajitietokeskus myös tarjoaa työkalut liito-oravaseurannoissa kerättyjen havaintojen tallentamiseen. Lajitietokeskuksen sivulle kootaan myös liito-oravan suojelua ja elinympäristöjen turvaamista edistävän teemasivun, josta löytyvät myös keskeiset oppaat ja julkaisut.

Hankekumppanit ovat koostaneet yhteistyössä yhteenvedon liito-oravaan liittyvästä lainsäädännöstä, kannan seurannasta, suojelusta ja metsänkäyttöön liittyvistä käytänteistä Suomessa ja Virossa: Yhteenveto “Description of the current conservation legislation and management procedures of the flying squirrel in Finland and Estonia” (pdf 1,04 Mt, englanniksi)

Liito-oravatieto Virossa on salassa pidettävää ja siitä huolehtivat suojeluviranomaiset. Hankkeen aikana Keskkonnaamet tekee Virossa kattavia liito-oravainventointeja. 

Inventointimenetelmät

Suomen luonnonsuojeluliiton kokoama liito-oravan kartoitusopas (pdf 2,2 Mt, sll.fi) opastaa tunnistamaan liito-oravalle sopivia elinympäristöjä ja etsimään liito-oravan läsnäolosta kertovia merkkejä kuten papanoita. Suomen Luonnonsuojeluliitto on järjestänyt Liito-orava-LIFE-hankkessa kartoituskoulutuksia 2022-2023.

Etäkoulutusmateriaali “Liito-oravatietoa kartoitukseen ja metsänkäytön suunnitteluun” on päivitettävänä, ja se palaa sivulle pian. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus selvittää, miten luontokartoituksessa voidaan käyttää hyödyksi koulutettujen inventointikoirien hajuaistia: hajutunnistuksen käyttö luonnonsuojelussa on maailmanlaajuisesti uutta! Rekijokilaakson Natura 2000-alueella tehtyjen vertailujen perusteella koirien taidot ovat todella lupaavia. Hajutunnistusta tekevät koirat ovat tehtävään koulutettuja, oikeita työkoiria. Liito-orava-LIFE-hanke järjesti kesällä 2022 työpajan koirien käytöstä liito-oravakartoituksessa. Työpajan tallenteet ovat katsottavissa Youtubessa, linkit alla listassa.

Elinympäristöverkostojen mallintaminen

Luonnonvarakeskus tekee liito-oravalle soveltuvista elinympäristöverkostoista mallinnuksia eli lajille todennäköisesti soveltuvia alueita, joita voi havainnollistaa kartoilla. Niiden avulla voidaan suunnitella kaavoitusta ja metsien käyttöä niin, että liito-oravien elinympäristöjen väliset yhteydet voidaan ottaa paremmin huomioon. Keskonnaamet tekee mallinnuksia Virossa.

Suomessa sopivien elinympäristöjen mallinnukset perustuvat ymmärrykseen liito-oravan elinympäristöistä, metsätietoihin (monilähde-valtion metsien inventointiaineisto, ML-VMI), viralliseen liito-oravatietokantaan sekä ennusteiden tarkentamiseen maastotarkistusten avulla. Suomen luonnonsuojeluliitto toteutti ennusteiden maastotarkistukset vuonna 2020. Elinympäristöverkoston mallinnuksia kuvaavat kartat on sijoitettu ammattilaisten käyttöön Lajitietokeskuksen tietopankkiin (laji.fi). Lue lisää ennustemallikartoista Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta (luke.fi).

Luontokasvatus ja liito-oravatiedon välitys

Liito-oravan salattua elämää avataan Liito-orava-LIFE-hankkeessa monin tavoin:

 • Kuopion luonnontieteellinen museo on koonnut ympäristökasvatusoppaan (pdf 27 Mt, kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi). Linkit kieliversioihin löydät sivulta “Oppaat ja muut julkaisut“.
 • Suomen luontokeskus Haltiassa pääset kohtaamaan liito-oravan kaupunkiluonnossa. Keväällä 2020 oli esillä erikoisnäyttely Yöni liito-oravana.
 • Kuopion luonnontieteellinen museo rakensi liito-oravan ekologiasta ja suojelun haasteista kertovan siirrettävän näyttelyn keväällä 2022: Liidossa -lainattava kiertonäyttely liito-oravan ekologiasta ja suojelun haasteista (kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi)
 • Virossa liito-oravanäyttely rakennetaan Iisakun luontokeskuksen ulkoalueelle, keskelle lajin esiintymisaluetta Koillis-Virossa. Tutustu Iisakun luontokeskukseen (visitestonia.com)
 • Onko turkki hyvin, näkyykö häntä? Liito-oravan elämää voi seurata pesäkameralähetyksien välityksellä. Lähetyksiä on ollut kaksi, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Kuopion luonnontieteellisen museon kamerat:
 • Luontopolkuja pitkin tulee pääsemään mukavasti liito-oravametsään kävelylle Jyväskylässä ja Rekijokilaaksossa kesästä 2023 alkaen. Kuopion Väinölänniemen ulkoilualueelle pystytettiin ulkonäyttely liito-oravasta vuonna 2022.
 • Kuopiossa toimii liito-oravalähettiläs ja luontokoulu.
 • Järjestämme monenlaisia tapahtumia esimerkiksi Suomen luontokeskus Haltiassa.

Liito-oravan levinneisyys

Suomessa liito-oravan esiintyminen on laikuttaista Hangosta Kuusamon korkeudelle asti. Yksittäisiä havaintoja on tehty myös Oulusta ja Lapin alueelta. Kanta on runsain Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa.
Laji.fi -tietokantaan ilmoitetut liito-oravahavainnot Suomesta vuosina 1995–2021 (tilanne 19.1.2022). Mitä punaisempi alue, sitä enemmän alueelta on ilmoitettu liito-oravahavaintoja. Kartan lähde: Suomen lajitietokeskus (2022). Tästä pääset tutkimaan karttaa ja havaintoja tarkemmin (laji.fi).
Liito-oravan maailmanlaajuinen levinneisyysalue ulottuu Suomesta halki Venäjän Tyynelle valtamerelle ja Hokkaidōlle saakka. Kaikilta alueilta ei ole saatavilla kovin tarkkoja tietoja liito-oravan esiintymisestä. Kartta on piirretty Schraderin (2011) ja IUCN:n aineiston pohjalta.

Perustietoa liito-oravasta muualla verkossa:

Liito-orava-LIFE-hankkeessa tehdyt oppaat ja julkaisut löydät sivulta “oppaat ja muut julkaisut

Päivitetty viimeksi 15.4.2024