En havstrand på en sommardag. Smala, låga åsholmar stiger upp ur havet.
På stränderna i Kvarken kan man se De Geer-formationer, typiska för landhöjningsnaturen. Foto Jonna Hagström.

Aktuellt

Kvarkens utflykts- och vandringsleder blir mångsidigare – under sommaren har mycket nytt byggts (22.9.2023, pressmeddelande, utinaturen.fi)

Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.

Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled är viktig för turismen i världsarvet. I området har man redan under en längre tid önskat sig en längre vandringsled och också en möjlighet att ta sig från Panike till Björkö via skärgården. Den nuvarande 12 kilometer långa leden kräver att man beställer privat båttransport.

I november 2020 beviljades Forststyrelsens Naturtjänster ett tilläggsanslag på 600 000 euro av riksdagen för att utarbeta en utvecklingsplan för Björkö–Panike vandringsled.

En bäck med lövträd på stränderna och en kort och bred träbro över bäcken.
Den nya fiskutsiktsplatsen i Kvarken. Foto: Jonna Hagström.

Utvecklingsplan och tidtabell

Utvecklingsplanen omfattar såväl förbättring och korrigering av befintliga leder och konstruktioner som helt nya rastplatser och stigar. Man har kartlagt många olika alternativ för vattenövergången, och för tillfället utreder vi autonom färja, bro, organiserad båttaxitjänst samt övergång med roddbåt på egen hand.

Vi vill gärna utnyttja förnybara energiformer i utvecklingen av leden i mån av möjlighet, t.ex. vid vattenövergången. Under planeringen utreder man också om företagen har möjlighet att delta i genomförandet av leden som samarbetspartner. Detta skulle utöka alternativen till möjligheterna att genomföra leden.

Kartan visar den preliminära utvecklingsplanens delområden (bjorko-panike_utveckling_karta_sv_2021_300621).

En hög, fyrkantig utkikstorn av trä, smalare i mitten.
I Svedjehamn finns utkikstornet Saltkaret vid vandringsleden. är Foto: Jonna Hagström.

Planeringsarbetet inleddes tillsammans med Korsholms kommun och Björkö delägarlag. Under sommaren 2021 togs också kontakt med andra intressentgrupper, såsom företagare och lokala intresseorganisationer. Planeringsarbetet utförs också i nära samarbete med regionförvaltningsverket och NTM-centralen.

Största delen av arbeten kommer att utföras under åren 2022–2023. Tidtabellen styrs i stort sett av deltagandeprocessen i planeringsarbetet samt tillståndsprocesserna.

Samarbetet fortsätter

Solig vinterdag vid havstrand med snö. Korta skidor lutar mot en träskydd med bord och bänkar
Långgrund är ett populärt besöksmål även vintertid, och när snömängderna är som störst, kan snöglidskor vara ett bra alternativ. Foto: Jonna Hagström.

Planen skickas till såväl intresseorganisationer samt publiceras för allmänheten.

Under sommaren 2021 gavs intresserade möjlighet att kommentera den preliminära planen genom att besvara en webropol-enkät. Utvecklingsplanen fick positivt mottagande (se pressmeddelandet nedan)..

Planeringsarbetet fortsatte på basis av de svar som vi fick via enkäten i samarbete med de som anmält sitt intresse att delta eller bli informerade om hur projektet framskrider.

Forststyrelsen söker en lösning för en vattenövergång vid Björkö–Panike vandringsled

Upphandlingsförfarandet inleddes i februari 2022 och anbudsansökningar togs emot till 18.3.2022.

Pressmeddelanden

Kontaktinformation

Projektchef Jonna Hagström
Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, Vasa
tfn 040 646 9554
jonna.hagstrom@metsa.fi

Senast uppdaterad 22.9.2023