Ilmakuva järvi- ja metsamaisemasta. Järvien välissä kulkee pitkä ja kapea metsäinen harju.
Liesjärvi. Tammela. Kuva: Jari Ilmonen.

Ajankohtaista

Veden valtakunnassa tapahtuu

Kolarin Vaattojärvi kuntoon hoitokalastuksella, ruoppaamalla ja niitolla

  • Matalaa Vaattojärveä autetaan hoitokalastuksella poistamalla järvestä särkikaloja ja pieniä ahvenia. Osa tästä saaliista saadaan herkuksi ihmisten ruokapöytään kalajalosteena (tiedote 23.9.2019, luontoon.fi).

Tutustu tarinakarttaan: Uusia keinoja purojen tilan arviointiin Freshabit LIFE IP (syke.maps.arcgis.com)

Purojen tilan uudet arviointikeinot edistävät kalakantojen ja uhanalaisten lajien säilymistä (SYKEn tiedote 16.9.2019, syke.fi).

Yhteistyötä vesiperintömme säilyttämiseksi

Luonto- ja kulttuuriarvojen sekä virkistysmahdollisuuksien muodostaman vesiperintömme säilyttämiseksi tarvitaan yhteistyötä yli ihmisten asettamien rajojen. Nykyinen ja mennyt ihmistoiminta, kuten maa- ja metsätalous, turvetuotanto, uittoperkaukset sekä vesistöjen patoaminen ovat yksipuolistaneet ja rehevöittäneet vesieliöstön elinympäristöä. Näiden ekosysteemien monimuotoisuuden ja toiminnan heikkenemisen taustalla on yleensä useita toisiinsa vaikuttavia tekijöitä, joten suunnan kääntämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia toimenpiteitä niin valuma-alueilla kuin itse vesistöissäkin.

Freshabit LIFE IP -hanke kestää seitsemän vuotta (2016–2022) ja siihen mahtuu monenlaisia, toisistaan hyvin erilaisiakin käytännön toimenpiteitä sekä yhteisten toimintatapojen rakentamista yli toimijoiden organisaatiotasojen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

Valuma-alueilta vesistöön tulevaa kuormitusta vähennämme toteuttamalla erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Vesilintujen, kalojen ja muun eliöstön elinympäristöä parannamme kunnostamalla puroja, jokia ja järviä. Erityisesti jokihelmisimpukoiden sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi toteutamme kalateitä ja niihin liittyviä tukitoimenpiteitä. Seuraamme myös kaikkien näiden toimenpiteiden vaikutuksia vesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan.

Monet sisävesistämme ovat vielä tuntemattomia pinnan alta, joten hankkeeseemme kuuluu myös näiden elinympäristöjen sekä pinnanalaisen kulttuuriperinnön kartoittamista. Purojen ekologisesta tilasta keräämme tietoa kartoittamalla niitä rantavyöhykkeiltä käsin.

Meille tärkeää on vesiperinnön arvostuksen ja kiinnostuksen lisääminen niin vesienhoidon ammattilaisten, päätöksentekijöiden kuin rantojen asukkaiden ja virkistyskäyttäjienkin parissa. Sen vuoksi järjestämme erilaisia yleisötilaisuuksia, luontokouluja ja talkoita sekä osallistamme sidosryhmät toimintaamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeemme edistää monin tavoin maaseudun yritystoimintaa ja tuo urakointimahdollisuuksia eri puolille Suomea.

Kaiken toiminnan päätavoite on Natura 2000 -vesistöalueiden ekologisen tilan ja monimuotoisuuden parantaminen. Vesistöjen luonteen vuoksi suurin osa toimenpiteistä on suunniteltu toteutettavaksi Natura 2000 -alueiden ulkopuolella, niin valtion kuin yksityistenkin maanomistajien alueilla.

Freshabit LIFE IP on Suomen ensimmäisiä ns. integroituja LIFE-hankkeita. Ne kattavat laajoja aihealueita ja tähtäävät Euroopan unionin ympäristö- ja ilmastotoimia koskevien suunnitelmien tai strategioiden täytäntöönpanoon resurssitehokkuuden, ilmaston, Natura 2000 – tai biodiversiteetti-hankkeen, jätteen ja veden osa-alueilla.

Tutustu hankealueiden tarinakarttoihin!

Hankkeessa on tehty tarinakarttoja pinnanalaisesta luonnosta ja valuma-alueiden lajien elämästä.

Tarinakartta esittelee paikkatietona ja kuvina vedenalaista luontoa ja sen tutkimusta. Kartalla voit tutkia kohdetta tarkemmin ja vaikkapa katsoa, miten taimenen matka kulkee ja mitä mutkia ja uhkia siinä on tai mitä kaikuluotaukset kertovat Etelä-Konneveden ja Puruveden järvenpohjan laadusta.

Hankkeen muita tuloksia ja toimintaa

Rapa ja vesi roiskuvat hankealueilla ja puita päätyy puroihin – kaikki kunnostuksen merkeissä!

Entistä tehokkaampia malleja syntyy kuvaamaan luonnontilan muutoksia ja taustetekijöitä sekä mallintamaan metsätalouden vesiensuojelupäätöksiä.

Tutustu Vesitalous-lehden muhkeaan teemanumeroon!

Teemanumero kertoo jokihelmisimpukoiden kylpylähoidosta ja mutaisen suoluonnon ennallistamisesta. Miten vesiensuojelurakenteita tehdään ja mitä hankaluuksia on kalateiden rakentamisessa? Ihastu pinnanalaisista ihmeistä ja liikutu lasten leikeistä vesiluonnossa!

Yhteystiedot

Projektipäälllikkö Viliina Evokari
Metsähallitus, Luontopalvelut
viliina.evokari(at)metsa.fi
puh. 040 182 5347

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 29.9.2020