Sjön Liesjärvi i Tammela. Foto: Jari Ilmonen.

Det behövs samarbete över de gränser som människorna och miljön utstakat för att vi ska kunna trygga vårt vattenarv. Vattenarvet består av såväl natur- och kulturvärden som rekreationsmöjligheter.

Vattenorganismernas livsmiljöer har blivit ensidigare och eutrofare till följd av mänsklig verksamhet både förr och nu, såsom jord- och skogsbruk, torvtäkt, rensning av vattendrag för flottning samt dammbygge. Det ligger i allmänhet flera samverkande faktorer bakom en försämring av biotoperna. För en kursomläggning krävs det övergripande åtgärder i både avrinningsområdet som i själva sjön eller vattendraget.

Projektet Freshabit LIFE IP, som är ett exceptionellt långt projekt på sju år, omfattar mångahanda praktiska åtgärder samt framtagande av en ny gemensam praxis för de olika aktörernas alla organisationsnivåer. Projektet samordnas av Forststyrelsens Naturtjänster.

Vi reducerar belastningen från avrinningsområdena på sjöar och vattendrag genom olika slags vattenskyddsåtgärder. Fiskars, sjöfåglars och andra arters livsmiljöer förbättras genom att vi restaurerar bäckar, åar, älvar och sjöar. Vi bygger fiskvägar och verkställer stödåtgärder i anslutnings till dem för att trygga speciellt flodpärlmusslornas och vandringsfiskarnas naturliga livscykel. Vi följer också upp åtgärdernas effekter på vattennaturen.

Under ytan är många av våra insjövatten fortfarande okända, så i projektet ingår också kartläggning av dessa livsmiljöer och speciellt fiskars lekplatser. Vi samlar in uppgifter om bäckarnas ekologiska status genom att inventera deras arter från strandzonen.

Det är viktigt för oss att vattenarvet värdesätts i högre grad och intresset för det ökar såväl bland experter inom vattenvården och beslutsfattare som bland invånare och stugägare vid vatten och dem som rör sig i naturen. Vi kommer av den här orsaken att ordna olika slags möten för allmänheten, naturskolor och talkon. Projektet främjar på många sätt företagsverksamheten på landsbygden och medför möjligheter för entreprenad på olika håll av landet.

Det huvudsakliga målet för all verksamhet är att förbättra Natura 2000-vattenområdens ekologiska status. Eftersom avrinningsområdena ofta är så stora, kommer största delen av åtgärderna att genomföras utanför själva Natura 2000-områdena, på både statens marker och privata markägares områden.

Freshabit-projektet genomförs på åtta större målområden. Målområdena består av åar, älvar, vattenstråtar, fågelvatten och andra sjöområden inklusive avrinningsområden.

Kontaktuppgifter

Projektchef Viliina Evokari
Forststyrelsen, Naturtjänster
viliina.evokari@metsa.fi
tel. + 358401825347

Målområdena med kontaktuppgifter

Mer information om projektet

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 7.6.2020