En sjö med små öar på en solig sommardag.
Foto: Jari Ilmonen

Vi bygger fiskvägar, återupplivar flodpärlmusselstammarna och restaurerar bäckar, åar, sjöar, våtmarker och myrmarker. Vårt arbete förbättrar insjövattnens tillstånd och den mångfald som är beroende av dem. Vi producerar ny kunskap och verktyg samt berättar om det som sker i vattenriket.

AKTUELLT: Mängden starkt hotade flodpärlmusslor fördubblas – ynglen återförs till hemmafloderna (pressmeddelande 14.6.2021).

Vad förenar öringen, människan och flodpärlmusslan? Det är behovet av rent vatten, ett viktigt livsvillkor för alla tre. FRESHABIT LIFE IP är ett omfattande naturskyddsprojekt, där vi restaurerar inlandsvatten, såsom insjöar, åar och bäckar. Vi förbättrar livsbetingelserna och livsmiljöerna för öringar och flodpärlmusslor – och samtidigt för hundratals andra arter – som ofta har blivit lidande eller förstörts då de kommit i vägen för mänsklig verksamhet. Förbättrandet av livsmiljöerna börjar i källflödena och avrinningsområdena, där också stora vattendrag får sin början, och man arbetar även i sjöarna och i åarnas huvudfåror.

Och när vi gör något, gör vi det ordentligt: I det sjuåriga omfattande projektet genomför vi olika arbeten för cirka 20 miljoner euro till förmån för miljön och naturen. LIFE-stödet som beviljas av Europeiska unionen utgör en betydande del av projektets budget, upp till 60 procent.

Eftersom vattendragen och avrinningsområdena inte känner några gränser behövs många handpar. Ett exceptionellt stort antal forskningsinstitut, statliga ämbetsverk, företag, organisationer och finansiärer deltar. Det finns en plats för och ett behov av alla: Var och en bidrar till projektet med sin specialkompetens till stöd för andra.

Olika restaureringar görs i åtta olika målområden som omfattar bäckar, åar, sjösystem, fågelvatten och andra sjöområden med avrinningsområden. Målområdena är Karisån, Koitajoki, Naamijoki, åarna i Österbotten, Puruvesi, Saarijärvileden, åarna i Sydvästra Finland och Vanajavesi. Sammanlagt är verkningsområdet för restaureringarna enorma 80 000 ha.

Målet med restaureringen av vattendragen är att förbättra livsmiljön för sjöfåglar, flodpärlmusslan, fiskar och andra vatten- och våtmarksorganismer. Utöver dessa mål kan restaureringarna främja rekreationsanvändningen av områdena och öka deras trivsel eller natur- och landskapsskyddsvärden, så att människorna och naturen drar nytta av vårt arbete.

Ända från början har projektets mål varit att få det goda att gå vidare och att få LIFE-pengarna att ge avkastning. Det har vi lyckats med. En stor skara projekt som kompletterar FRESHABIT har redan uppkommit, över 80 kompletterande projekt vars totala värde är 86 miljoner euro. Det är en prestation till förmån för naturen som söker sin like internationellt. En del av de kompletterande projekten har fått sin början i FRESHABIT-projektet, andra är samarbete med andra projekt. Alla dessa förenas dock av FRESHABITs gemensamma mål att förbättra vattennaturens tillstånd och mångfald.

Vi presenterar resultat av vårt arbete

Vi har även producerat berättelsekartor över fågelvattnens restaurering längs Vanajavesistråten, arbete för havsöringen i Torne älv, nya metoder för bedömning av bäckarnas tillstånd, kartläggning av sjöar inom projektet  och strävan mot ett renare Puruvesi. Flodpärlmusslan och öringen berättar om sin gemensamma resa i Karisån.

Alla berättelsekartor finns på projektets hemsida på finska, Puruvesi-berättelsekartan även på engelska (propuruvesi.maps.arcgis.com).

Projektets material har publicerats på finska, några rapporter även på engelska eller svenska.

Kontaktuppgifter

Projektchef Viliina Evokari
Forststyrelsen, Naturtjänster
viliina.evokari(at)metsa.fi
tfn 040 182 5347

Följ oss

Partners

Forststyrelsens Naturtjänster (projektkoordinator); DocArt Productions; Finlands miljöcentral; Finlands naturskyddsförbund (FNF) med sin distriktorganisation i Mellersta Finland, Södra Tavastland och Österbotten; Finlands Skogscentral; Forststyrelsen, Skogsbruk Ab; Geologiska forskningscentralen; Helsingfors universitet, Lammi biologiska station; Jyväskylä universitet; Jyväskylä yrkeshögskola JAMK; Miljöminsteriet; Natur och Miljö; Naturresursinstitutet; Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Lappland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Österbotten, Södra Savolax; Pro Puruvesi rf; Raseborgs stad; Saarijärvi stad; Uleåborgs universitet; Vanajavesi-centern; Vattenfall; Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY); WWF Finland.

Delfinansiärer

Fonden för Esse å; Kitee stad; Kolari kommun; Koskienergia Oy; Lojo stad; Nyslotts stad; Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland och Tavastland ; YLE; Österbottens vatten och miljö rf.

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Senast uppdaterad 16.6.2021