Vi har åstadkommit mycket inom ramen för projektet Freshabit LIFE IP. Följande bilder och texter visar hur vi har uppnått målen.

Uppgifterna uppdaterade 15.12.2022.

Belastningen på vattendragen minskas med punktinsatser, det vill säga genom att bygga ett stort antal sedimenteringsbassänger, våtmarker och grunddammar på olika håll i åns avrinningsområde. Finlands skogscentral har uppfört över 500 vattenskyddskonstruktioner i målområdena Koitajoki, Naamijoki, Storå, Puruvesi och Österbotten.

Över 50 ha vattenskyddsvåtmarker har färdigställts i målområdena Puruvesi, Koitajoki, Österbotten och Naamijoki.

Genom att återställa utdikade myrar minskar vi belastningen på vattendragen. Hittills har vi restaurerat 870 ha myrar i Naamijoki, Storå, Karvia å och Koitajoki.

Vi restaurerar fågelvatten genom att höja vattennivån, avlägsna strandvegetation, gräva öppna vattenfåror och öka betesgången på stränderna. Elva fågelsjöar på områdena i Naamijoki, Österbotten, Vanajavesi och Puruvesi har restaurerats.

Vi förbättrar mångfalden i de förändrade strömmande vattnens livsmiljöer genom att öka mängden stenar, lekgrus, trä och vattenmossa i vattendragen. Vi har restaurerat 25 km bäckar och åar.

I Koitajoki trivs den starkt hotade saimenlaxen. Saimenlaxens fortplantnings- och yngelområden har restaurerats både med maskiner och för hand på ett över 12 ha stort område.

Vi har med talkokrafter restaurerat flera fortplantnings- och yngelområden för vandringsfisk på olika håll i Finland. Utöver tre talkoläger har det ordnats flera talkodagar.

Genom vårdfiske kan man ge en eutrofierad sjö första hjälpen. Vi har avlägsnat totalt 145 ton mörtfisk från Vaattojärvi och från Puruvesi.

Vi förbättrar de av dämning avbrutna vandringslederna genom att bygga fiskvägar och återställa fiskarnas livsmiljöer. Hittills har fyra fiskvägar färdigställts: Billnäs och Åminnefors i Karisån, Hietama längs Saarijärvileden samt Villamo i Storå.

Fiskvägarna i Karisån och Villamo har öppnat cirka 700 km vandringsleder för laxfiskar.

Vi har rehabiliterat cirka 500 flodpärlmusslor i fyra projektvattendrag vid Konnevesi forskningsinstitut, där omsorgen bokstavligt talat har burit frukt, och de åldrande flodpärlmusslorna har börjat föröka sig igen.

13 300 små flodpärlmusslor får växa på en anläggning i Norge och Konnevesi innan de returneras till sina egna åar sommaren 2021.

Vi har kartlagt sjöarnas bottenstruktur och jordarter, bottendjur och fiskarnas lekområden med hjälp av nya kartläggningsmetoder i Konnevesi, Päijänne och Puruvesi.

I Finland finns det uppskattningsvis cirka 100 000 km bäckar, men vi har ingen heltäckande bild av deras skick. Därför har vi utvecklat en geodatabaserad kartläggningsmetod för statusbedömning av små bäckar och inventerad 145 km av bäckar.

De finaste skogsbäckarna har köpts till staten och av dem har man gjort naturskyddsområden. Svindlande 185 ha nya naturskyddsområden har inrättats.

I vattnet och i vattendragen öppnar sig en ny annorlunda värld som lockar både barn och vuxna till en forskningsexpedition. Vi har publicerat tre mobilapplikationer och tre handböcker i miljöfostran som stöd för forskningsutfärder. För skolelever har det ordnats cirka 70 naturskoldagar

Vi har förnyat tre naturstigar för att göra det ännu enklare att bekanta sig med våra målområden. Välkommen till ön Hytermä i Puruvesi och till Hakki-leden samt till det fantastiska Latokartanonkoski vid Kisko å.

Vanajavesis fantastiska fågelvåtmarker är ännu bättre tillgängliga när man har byggt stadiga spångar i Hattelmalanjärvi, Tykölänjärvi och Ormajärvi.

Fågeltornet i Ormajärvi i Vanajavesi har restaurerats och blivit ännu finare

Vi har utvecklat beräkningsverktyg som bygger på öppen geografisk information och som kan användas för att identifiera områden som är viktiga med avseende på belastningen och dit det särskilt lönar sig att rikta vattenskyddsarbeten.

Senast uppdaterad 19.12.2022