Julkaistu 19.1.2022

Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien päivitys on aloitettu

Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään vuoden 2022 aikana. Päivityksen tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Tavoitteena on luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden. Lisäksi määritellään tarvittavat suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimet alueiden luontoarvojen turvaamiseksi.

Molempien kansallispuistojen edelliset hoito- ja käyttösuunnitelmat laadittiin vuonna 2010. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eivätkä vanhat suunnitelmat enää vastaa nykypäivän tarpeisiin.

Kolovedellä suunnittelualueena on kansallispuisto, jonka pinta-ala on noin 6075 hehtaaria. Linnansaaressa suunnittelun kohteena on Linnansaaren kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen ja niihin kiinteästi liittyvien Tuores-Haapion suojelualueiden muodostama kokonaisuus, jonka pinta-ala on noin 26 970 hehtaaria. Kansallispuistot ovat valtion omistamia alueita. Linnansaaren suunnittelualueeseen kuuluu myös muita valtion omistamia ja yksityisiä luonnonsuojelukohteita ja yksityisiä vesialueita, joita tarkastellaan suunnitelmassa siltä osin kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön.

Osallistu suunnitteluun

Sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin koko suunnitteluprosessin ajan. Kevään aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ja/tai verkkokysely mahdollisuuksien mukaan, riippuen pandemiatilanteesta. Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse (Metsähallitus, Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna) tai sähköpostitse (kirjaamo@metsa.fi) Metsähallitukselle.

Hoito- ja käyttösuunnitelmien teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä. Suunnitelmat laaditaan osana hanketta Yhteinen Saimaannorppamme -LIFE.

Suunnitelmaluonnokset valmistuvat syksyllä 2022. Luonnoksista annettujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelmat viimeistellään ja lähetetään lopuksi ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Lisätietoja:

Suunnittelija Mari Eskelinen, Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut: mari.eskelinen@metsa.fi puh. 020 639 4083;
Metsähallitus, Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna

Metsähallituksen suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet

Yhteinen saimaannorppamme LIFE