Planeringsskedet

Planen blir färdig år 2024.

Noux – vildmark i metropolen

Noux nationalpark är huvudstadsregionens egen vildmark där arterna frodas i gamla skogar, på gröna ängar och i dalar samt många sjöar och tjärnar. Noux blev nationalpark 1994 och Forststyrelsen ansvarar för skötseln och användningen av området.

Nationalparken är hem åt flera tiotals utrotningshotade eller nära hotade djur-, växt- och svamparter. Man har hittat nästan 200 skogsdungar som bebotts av parkens symbol, flygekorren, i Noux. Nationalparken är också ett viktigt naturobjekt och strövområde för invånare och turister i huvudstadsregionen. Varje år besöker hundratusentals människor nationalparken, och antalet besök har ökat i och med coronaepidemin. Forststyrelsens uppgift är att erbjuda besökarna naturupplevelser och samtidigt trygga den biologiska mångfalden, arterna och naturtyperna.

Skötsel- och användningsplanen för Noux hjälper till att samordna de olika målen och användningssätten för området. Nu uppdaterar Forststyrelsens enhet Kustens Naturtjänster skötsel- och användningsplanen (SAP) för Noux nationalpark. Uppdateringen av planen drar upp riktlinjerna när det gäller naturskyddet, friluftslivet och naturturismen i området.

Med hjälp av planen samordnas och styrs målen och behoven i anslutning till naturskydd, rekreationsanvändning och övrig användning för en period på 10–15 år. De olika användningszonerna i nationalparken, placeringen av leder och servicekonstruktioner och tryggandet av naturvärdena är exempel på viktiga och för användarna betydande frågor i planeringen. Ett utkast till ny ordningsstadga för nationalparken bifogas också till planen.

Den mångsidiga naturen i Noux måste tryggas

Noux nationalpark är en nationellt mycket betydande och mångformig helhet av naturtyper med små variationer i terrängen. Placeringen i den sydligaste delen av Finland framhäver betydelsen som det viktigaste, jämförelsevis omfattande och enhetliga skyddsobjektet för skogsnaturen, där man har upprätthållit ett brandkontinuum, restaurerat skogs- och myrnaturen och vårdat vårdbiotoper och lundar. I nationalparken finns representativ skogsnatur, gott om tjärnar, sjöar och myrar samt sjön Grundträsk som är mycket värdefull med tanke på fågelbeståndet och växtligheten.

Noux, liksom de övriga nationalparkerna, är i första hand naturskyddsområden, och all rekreations- och företagsverksamhet sker på naturens villkor. Forststyrelsens Naturtjänster har kartlagt och vårdat Noux mångformiga natur i snart tre decennier. Forststyrelsens naturtjänster har upprätthållit den biologiska mångfalden i Noux genom skötsel- och restaureringsåtgärder bland annat på myrar, i lundar, skogar och vårdbiotoper på sammanlagt cirka 1 035 hektar.

Med hjälp av skötselåtgärderna har naturtypernas representativitet förbättrats och bland annat antalet vårdbiotoper har ökat. I nationalparken finns det fortfarande ett skötselbehov av naturtyper på cirka 90 hektar. På cirka 50 av dessa hektar utförs åtgärder av engångskaraktär på myrar, berg, i skogar och småvatten. Upprepade åtgärder vidtas för att vårda vårdbiotoper, lundar och ädellövskogar samt för att avlägsna främmande arter.

I uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux drar man upp riktlinjer för de åtgärder som behövs för att trygga naturvärdena och restaurera naturobjekten i Noux.

Behovet av rekreation i naturen ökar och blir mångsidigare

Människor sitter med kapporna och mössorna på vid eldplatsen och grillar korvar.
Många från huvudstadsregionen gör utflykter till Noux. Foto: Katri Lehtola

Rekreationsanvändningen av Noux nationalpark har mångdubblats på 15 år. Noux är en av de populäraste nationalparkerna i vårt land och antalet besök har ökat: År 2021 besöktes nationalparken sammanlagt 314 000 gånger.

Rekreationsnyttan för besökarna är stor och samtidigt har hälsoeffekterna den ger positiv betydelse. Nationalparkens företagsverksamhet inom naturturism är omfattande (39 samarbetsföretagare). En stor del av besökarna söker sig till eldplatser och rundslingor i närheten av parkeringsplatserna för att äta matsäck. Motionsformerna i området har blivit mångsidigare. Särskilt cykling har ökat betydligt i popularitet under de senaste åren.

Nationalparken har stor betydelse för miljöfostran. I huvudstadsregionen finns vårt lands tätaste nätverk av enheter för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Noux nationalpark är en viktig inlärningsmiljö där besökarna får en uppfattning om skogar och myrar i naturtillstånd samt obebyggda stränder och naturvärden i anslutning till dem. Finlands naturcentrum Haltia har en viktig roll i att stärka relationen till naturen och främja miljömedvetenheten i huvudstadsregionen.

Det största hotet mot en hållbar utveckling av företagsverksamhet och rekreation inom turismen är otillräcklig infrastruktur och att det tidvis förekommer trängsel i de populäraste områdena. Därför har bland annat nya vandringsleder och rastplatser skrivits in i den uppdaterade skötsel- och användningsplanen. Att styra besökarna till markerade leder eliminerar den belastning som människor orsakar i de områden där friluftslivet har negativa konsekvenser för naturen.

I uppdateringen av skötsel- och användningsplanen presenteras också åtgärder för att utveckla naturturismen och miljöfostran i området.

Kontaktuppgifter

Specialplanerare Asko Ijäs
Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster
asko.ijas@metsa.fi
tfn 0206 39 4203

Specialplanerare Liisa Neuvonen
Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster
liisa.neuvonen@metsa.fi.
tfn 0206 39 4638

Senast uppdaterad 5.1.2024