Suunnittelun tilanne

Suunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Nuuksio – erämaa metropolissa

Nuuksion kansallispuisto on pääkaupunkiseudun oma erämaa, jossa viihtyvät vanhojen metsien, vehreiden niittyjen ja laaksojen sekä lukuisten järvien ja lampien lajit. Nuuksiosta tuli kansallispuisto vuonna 1994, ja alueen hoidosta ja käytöstä vastaa Metsähallitus.

Kansallispuisto on koti useille kymmenille uhanalaisille tai silmälläpidettäville eläin-, kasvi- ja sienilajeille. Puiston tunnuseläimen, liito-oravan, asuttamia metsikköjä on Nuuksion alueelta löydetty lähes 200 . Kansallispuisto on myös tärkeä luontokohde ja retkeilyalue pääkaupunkiseudun asukkaille ja matkailijoille. Kansallispuistossa vierailee vuosittain satoja tuhansia ihmisiä, ja käyntimäärät ovat koronaepidemian myötä nousseet. Metsähallituksen tehtävänä onkin tarjota luontokokemuksia ja -elämyksiä kävijöille luonnon monimuotoisuuden, lajiston ja luontotyypit samalla turvaten.

Nuuksion hoidon ja käytön suunnitelma auttaa yhteensovittamaan aluetta koskevat erilaiset tavoitteet ja käyttötavat. Nyt Metsähallituksen Rannikon Luontopalvelut päivittää Nuuksion kansallispuiston hoidon ja käytön suunnitelman eli HKS:n. Nuuksion kansallispuiston hoidon ja käytön suunnitelman päivitys linjaa luonnonsuojelun, retkeilyn ja luontomatkailun tulevaisuutta alueella.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä ja käyttäjien kannalta merkittäviä asioita suunnittelussa ovat esimerkiksi käytön eri vyöhykkeet, reittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen ja luontoarvojen turvaaminen. Suunnitelman liitteeksi tulee myös luonnos kansallispuiston uudeksi järjestyssäännöksi.

Nuuksion monimuotoinen luonto on turvattava

Nuuksion kansallispuisto on valtakunnallisesti erittäin merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokonaisuus maaston pienipiirteisine vaihteluineen. Merkitystä korostaa sijainti eteläisimmässä Suomessa sen tärkeimpänä, verrattain laajana ja yhtenäisenä metsäluonnon suojelukohteena, jossa on pidetty yllä palojatkumoa, tehty metsä- ja suoluonnon ennallistamista sekä perinnebiotooppien ja lehtojen hoitoa. Kansallispuistossa on edustavaa metsäluontoa, runsaasti lampia ja järviä, soita sekä linnustollisesti ja kasvistollisesti erittäin arvokas Matalajärvi.

Nuuksio, kuten muutkin kansallispuistot, ovat ensisijaisesti luonnonsuojelualueita, ja kaikki virkistys- ja yritystoiminta tapahtuu luonnon ehdoilla. Metsähallituksen Luontopalvelut on kartoittanut ja hoitanut Nuuksion monimuotoista luontoa pian kolme vuosikymmentä. Metsähallituksen luontopalvelut on ylläpitänyt monimuotoista luontoa Nuuksiossa hoito- ja ennallistamistoimin muun muassa soilla, lehdoissa, metsissä ja perinneympäristöissä yhteensä noin 1035 hehtaarilla.

Hoitotoimien avulla luontotyyppien edustavuus on parantunut ja muun muassa perinnebiotooppien määrä kasvanut. Kansallispuistossa on luontotyyppien hoitotarvetta edelleen noin 90 hehtaarilla. Näistä soiden, kallioiden, metsien ja pienvesien kertaluonteisia toimenpiteitä on noin 50 ha. Toistuvia toimenpiteitä tehdään perinnebiotooppien, lehtojen ja jalopuumetsien hoitamiseksi sekä vieraslajien poistamiseksi.

Nuuksion HKS:n päivityksessä linjataan tarvittavista toimenpiteistä Nuuksion luontoarvojen turvaamiseksi ja luontokohteiden ennallistamiseksi.

Tarve virkistäytymiselle luonnossa kasvaa ja monipuolistuu

Ihmisiä istumassa takit päällä ja pipot päässä tulipaikan ympärillä. Nuotiolla paistumassa makkaroita.
Nuuksio on suosittu pääkaupunkiseudun retkikohde. Kuva: Katri Lehtola.

Nuuksion kansallispuiston virkistyskäyttö on moninkertaistunut 15 vuodessa. Nuuksio on yksi suosituimpia kansallispuistoja maassamme ja käyntimäärät ovat nousseet: vuonna 2021 kansallispuistossa vierailtiin yhteensä 314 000 kertaa.

Kävijöiden saama virkistyshyöty on suurta ja samalla siihen liittyvillä terveysvaikutuksilla on positiivinen merkitys. Kansallispuiston luontomatkailun yritystoiminta on laajaa (39 sopimusyrittäjää). Suuri osa alueen käyttäjistä on eväsretkeilijöitä, jotka hakeutuvat pysäköintialueiden lähellä oleville tulentekopaikoille ja rengasreiteille. Liikuntamuodot alueella ovat monipuolistuneet. Erityisesti pyöräilyn suosio on kasvanut viime vuosina huomattavasti.

Kansallispuistolla on suuri merkitys ympäristökasvatuksessa. Pääkaupunkiseudulla on maamme tihein varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden verkosto. Nuuksion kansallispuisto on tärkeä oppimisympäristö, jossa kävijöille muodostuu käsitys luonnontilaisista metsistä ja soista sekä rakentamattomista rannoista ja niihin liittyvistä luonnon arvoista. Suomen luontokeskus Haltialla on merkittävä rooli pääkaupunkiseudulla luontosuhteen vahvistamisessa ja ympäristötietoisuuden edistämisessä.

Matkailun yritystoiminnan ja virkistyskäytön kestävän kehittämisen suurimpana uhkana on riittämätön infrastruktuuri ja ajoittainen ruuhkaisuus suosituimmilla alueilla. Siksi päivitettyyn hoidon ja käytön suunnitelmaan onkin kirjattu muun muassa uusia kävelyreittejä ja taukopaikkoja. Kävijöiden ohjaaminen merkityille reiteille poistaa ihmisten aiheuttamaa kuormitusta niiltä alueilta, joilla retkeilyllä on negatiivisia vaikutuksia luonnolle.

HKS:n päivityksessä esitetään myös toimenpiteitä luontomatkailun ja luontokasvatuksen kehittämiseksi alueella.

Yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Asko Ijas@metsa.fi, puh. 0206 39 4203

Erikoissuunnittelija Liisa Neuvonen, liisa.neuvonen@metsa.fi, puh.0206 39 4638

Päivitetty viimeksi 5.1.2024