Begränsningszoner

I Noux nationalparks mångformiga och småskaliga natur – i skogarna, på myrarna, på klipporna och i vårdbiotoperna – lever en mångsidig flora och fauna och många arter som ingår i habitat- och fågeldirektivet samt arter som klassificerats som hotade.

Naturtyperna och arterna hotas av att rekreationsanvändningen har ökat väldigt kraftigt och utökats, och av det slitage och de störningar som den medför. Dessutom kan förändringar i markanvändningen i de omgivande områdena försämra de ekologiska förbindelserna och sammanlänkningen och påverka tillståndet för arternas naturtyper.

I Noux finns för närvarande tre områden med där rörelsefriheten är begränsad: En del av området kring Grundträsk, Isosaari i Ruuhijärvi och norra delen av Vällskog Långträsk. För att förbättra skyddet av arter och naturtyper drar man i skötsel- och användningsplanen upp riktlinjer för nya zoner där rörelsefriheten är begränsad.

Nationalparkens zoner, begränsningsområden och leder styr användningen så att arter som är känsliga för störningar, hotade arter och direktivarter samt naturtyper som är slitagekänsliga och värdefulla bevaras och skyddsnivån för dem förbättras. De huvudsakliga portarna för rekreationsanvändning och naturturism i nationalparken är Haltia, Haukkalampi, Kattila, Siikajärvi, Veikkola och Tervalampi. Till dem styrs användningen med hjälp av mångsidig och lockande serviceutrustning (bl.a. möjlig kundservice, rundslingor och förbindelseleder mellan portarna och till portarna från platser utanför nationalparken, eldplatser och parkeringsområden) samt genom att förbättra tillgängligheten (kollektivtrafiken). Veikkolas och Tervalampis betydelse ökar i framtiden i takt med att markanvändningen och kollektivtrafiken (t.ex. tågförbindelsen till Veikkola) utvecklas.

Framtida begränsningszoner:

Rävkärr (Ketunkorpi): Skydd av representativa och slitagekänsliga naturtyper och sällsynta arter. En stor del av området består av naturtyper som är känsliga för slitage. I området begränsas rörelsefriheten mellan den 1 februari och den 30 november.
Soidinsuo: Skydd av representativa och slitagekänsliga naturtyper och arter. I området finns bland annat en högmosse som ska skyddas. I området begränsas rörelsefriheten mellan den 1 februari och den 30 november.
Hauklampiområdet: Skydd av representativa och slitagekänsliga naturtyper och arter. I området finns moskog med gamla träd och klippområden som är känsliga för slitage. I området begränsas rörelsefriheten mellan den 1 februari och den 30 november.
Rombergen (Romvuori) Skydd av slitagekänsliga naturtyper och deras arter. I området finns en klippvägg med särskilt slitagekänslig växtlighet och en lund med god representativitet. I området begränsas rörelsefriheten mellan den 1 februari och den 30 november. Begränsningstiden möjliggör dock delvis isklättring.
Norra delen av Vällskog Långträsk (Velskolan Pitkäjärven pohjoisosa): Skydd av häckande fåglar samt skydd av representativa och slitagekänsliga naturtyper. I området begränsas rörelsefriheten under fåglarnas häckning mellan den 1 april och den 31 juli.
Öarna i Ruuhijärvi (Ruuhijärven saaret): Skydd av häckande fåglar. Ett störningskänsligt fågelbestånd häckar på de små öarna området. I området begränsas rörelsefriheten under fåglarnas häckning mellan den 1 april och den 31 juli.
Grundträsk (Matalajärvi) Grundträsk är ett s.k. SPA-område inom nätverket Natura 2000, där fågelbeståndet är föremål för särskilt skydd. Målet är att skydda mycket värdefulla häckande och rastande fåglar och andra hotade arter samt representativa och slitagekänsliga naturtyper. I området är rätten att röra sig begränsad året runt, men det är tillåtet att färdas längs de markerade lederna på landområdet.

Karta med zonerna i skötsel- och användningsplanen för Noux: Frilufts- och naturturismzon, vildmarkszon och begränsningszon.

Servicestrukturer och utveckling av rekreationsverksamheten

Den nya uppdateringen av skötsel- och användningsplanen gör det möjligt att skapa nya servicestrukturer under den kommande planeringsperioden. De planerade åtgärderna kommer att genomföras gradvis under de kommande 15 åren.

Nya rutter och rastplatser

Följande markerade vandringsleder inrättas i Noux nationalpark:

  • förbindelseled söder om Rombergen till Haukkalampi och upprättande av förbindelse från Haltia över Noux Långträsk till förbindelselederna
  • förbindelseled mellan Holma-Saarijärvi och Iso-Holma
  • förbindelseled från Tervalampi till nationalparken dras upp när lösningarna för den omgivande markanvändningen (bl.a. parkering) klarnar
  • förbindelseled från Nouxändans nya parkeringsområde via nationalparken till lederna nära Haltia. Rutten dras upp närmare senare.

 Nya, olika långa rundor:

  • Kattila historiska stig (ca 1–3km)
  • Iso-Holmarundan (5 km)
  • De nya närliggande rutterna i Haltia (Lippaluola, Urja, Punjomossen), som delvis ligger utanför nationalparken, genomförs enligt separata åtgärdsplaner under de kommande åren i samarbete med andra aktörer i området.

 För alla leder utarbetas separata, noggrannare åtgärdsplaner där de detaljerade utstakningarna fastställs och naturvärdena granskas.

Nya eldplatser

Bredvid Punjomossen i närheten av Haltia byggs en allmän rastplats med kokskjul, torrtoalett och vedlider. När efterfrågan ökar även utanför nationalparken finns det ett behov av att inrätta nya separata eldplatser som går att reservera, på platser som fastställs senare, särskilt i närheten av Haltia för naturturismföretag (2 st.) samt för stora skol- och andra grupper (1 st.) i samarbete med aktörerna i området.

Det eventuella behovet av en eld- och lägerplats vid Ruuhijärvi följs upp och om underhållet sommartid kan ordnas kan grundandet av den behandlas senare.

I norra ändan av Noux Långträsk byggs en eldplats som kan reserveras för användning dagtid och vid Haukkalampi byggs en kåta som går att reservera.

I närheten av Kaislampi byggs en eld- och lägerplats i anslutning till de befintliga lederna.

För varje objekt utarbetas noggrannare åtgärdsplaner innan de genomförs. Den lokala bebyggelsen beaktas i placeringen av eldplatserna.

Fler cykelleder

Cykling tillåts på de rutter som anvisats för det. Fler rundslingor och förbindelseleder som lämpar sig för olika typer av cykling läggs till. Cykelrutterna byggs och märks ut på de rutter som fastställs i skötsel- och användningsplanen enligt separata åtgärdsplaner, där man ännu kan behandla små detaljer. Målet är att nationalparken ska ha tillräckligt lockande cykelleder som lämpar sig för olika färdighetsnivåer, och som också lämpar sig för terrängcykling. I nationalparken kan man också cykla på allmänna vägar.

Ridleder

Ridlederna finns främst vid Tervalampi. Det inrättas en ny, kort rundslinga i området kring Tervalampi där ridning är tillåten. Den rutt som går via betesmarkerna i norra ändan av Långträsk till Kattila, som inte har tagits i bruk, samt grusvägen söder om Kattila till Haukkalampi, där det förekommer mycket annan rekreationsanvändning och som inte fungerar som förbindelseled för ridning, ska inte längre användas för ridning. Noggrannare åtgärdsplaner upprättas för ridlederna.

Utveckling av trafiken

Målet i uppdateringen av skötsel- och användningsplanen är att förbättra tillgängligheten till Noux sjöplatå och portarna till nationalparken. Man satsar på tillgängligheten i nationalparken genom att tillsammans med kommunerna och samarbetspartnerna utveckla kollektivtrafiken och olika former av samåkning och tjänster av shuttle bus-typ för att minska privatbilismen. Man strävar efter att förbättra kollektivtrafiken genom att utarbeta en trafikplan i samarbete med städerna och dem som ordnar kollektivtrafik i området. Utöver HRT kan man undersöka samarbete med privata trafikidkare och företagare.

Samarbetet med väglagen för enskilda vägar är viktigt, och för att förbättra det deltar man i väglagens stämmor. I fortsättningen kommer även ett årligt gemensamt möte att hållas. Väglagen uppmuntras att vid behov använda vägdisponenter för att förvalta och underhålla enskilda vägar. Forststyrelsen utreder också möjligheterna att omvandla nationalparkens livligast trafikerade enskilda vägar (Kattilavägen och Haukkalampivägen) till statliga allmänna vägar.

För att minska trängseln i nationalparken utvidgas Kattila parkeringsplats. Eventuella enkla utvidgningsmöjligheter för mindre parkeringsplatser utreds och utnyttjas. För att underlätta trafiken till Haukkalampi och Haltia görs en reservering för ett nytt parkeringsområde i Nouxändan, där man också skapar en förbindelse till lederna i närheten av Haltia. Man främjar och letar aktivt efter parkeringsmöjligheter utanför nationalparken, med förbindelser till nationalparken, i synnerhet i närheten av Haukkalampi.

För nya parkeringsområden utarbetas noggrannare åtgärdsplaner innan de genomförs.

Antalet cykelrutter till nationalparken blir fler och det blir därmed lättare att ta sig dit. Vid underhåll och uppgörande av nya parkeringsområden fästs uppmärksamhet vid att erbjuda elladdningsstationer i mån av möjlighet.

Förbättrad tillgänglighet

De lättillgängliga kokskjulen i Kattila och vid Haukanholma samt Saarilampi eldplats byggs så att de är tillgängliga. De tillgängliga tjänsterna längs Vätterundan upprätthålls och utvecklas. Man ser till att olika skyltar, material och webbsidor betjänar olika användargrupper jämlikt i enlighet med planen för guideinformation och Forststyrelsens riktlinjer. Symbolkommunikation utnyttjas.

I Grundträsk byggs ett till fågeltorn/en (tillgänglig) utsiktsplattform bredvid det befintliga fågeltornet för att svara på den ökade efterfrågan på fågelskådning och tillgänglighet.

Arrangerade evenemang och föreningsverksamhet

Stora orienteringstävlingar och andra motsvarande tävlingar och evenemang i terrängen (t.ex. stiglöpning) tillåts i regel efter fåglarnas häckningsperiod och huvudsakligen utanför vildmarkszonerna. Evenemangen beviljas efter övervägande evenemangsspecifika tillstånd där bevarandet av naturvärdena och konsekvenserna behandlas. Arrangemangen och de områden som ska användas avtalas från fall till fall.

Det kommer inte att beviljas tillstånd för jakthundsprov eller särskilda träningsområden för regelbunden service- eller räddningshundsverksamhet som ordnas av organisationer och det kommer inte heller att göras undantag från skyldigheten att hålla hunden kopplad i enlighet med ordningsstadgan. Vid behov kan tillstånd beviljas för enstaka evenemang med service- och räddningshundar.

Naturvårdsåtgärder

I skötsel- och användningsplanen presenteras flera åtgärder med vilka man strävar efter att bevara och skydda nationalparkens unika natur. Utöver naturvården är det viktigt att följa upp resultaten av skötseln, inventera arterna och följa upp effekterna av rekreationsanvändningen.

Restaurering och naturvård

Myrarnas naturtillstånd och hydrologi återställs genom restaurering: Åtgärderna i de nuvarande restaureringsplanerna genomförs och behovet av att återställa dikade myrar (cirka 80 hektar) som lämnats utanför de tidigare planerna granskas. På myrarna görs uppföljning av restaureringen och utifrån uppföljningen planeras nödvändiga åtgärder.

Restaureringen av skogsnaturen fortsätter genom att hyggesbränna noggrant med beaktande av säkerhetsaspekterna. Målet är att hyggesbränna skog vartannat år, sammanlagt 15–20 hektar under 15 år. Skogen restaureras också med hjälp av röjning av bland annat planterade barrträd för att trädbeståndet ska bli mångsidigare.

När det gäller bäckar och källor görs en utredning av restaureringsbehovet. Utifrån resultaten utarbetas nödvändiga åtgärdsplaner. Bäckar och källor iståndsätts bland annat genom att placera ut grus i lekområden, avlägsna vandringshinder och återställa bäckar till sina tidigare fåror.

Onödiga vägar och vägar som ska tas ur bruk ekologiseras, och leder som är skadliga för naturen och som bildats utanför det officiella nätverket av stigar spärras av och avlägsnas.
Öppna vårdbiotoper, trädbevuxna vårdbiotoper, lundarter och ädelträd sköts om; skötselåtgärderna för gamla objekt fortsätter och nödvändiga skötselplaner utarbetas för nya objekt.

Arter och naturtypen sötvatten inventeras.

För det värdefulla fågelvattnet vid Grundträsk görs en utredning av skötselbehovet och en åtgärdsplan utifrån den. I Grundträsk fortsätter den årliga jakten på främmande rovdjur – mink och mårdhund – med frivilliga krafter eller köpta tjänster.

I Noux följer man också upp situationen för främmande arter och strävar efter att utrota alla förekomster av skadliga växtarter i EU:s och Finlands förteckning över främmande arter.

Resultaten av restaurerings- och skötselåtgärderna samt rekreationsanvändningens inverkan på naturen och förekomsten av hotade arter och direktivarter följs upp regelbundet.

Inrättande av forsknings- och uppföljningsområden

I Noux utreds och införs nya lösningar för att följa upp rekreationsanvändningen (göra upp eld, rutter, rörelse, slå läger). Uppföljningen kan genomföras till exempel med hjälp av data från drönare, artificiell intelligens och sociala medier. I Noux kommer man i framtiden att följa upp bland annat slitage på växtligheten på berg med hjälp av flygfotografering.

Tillsammans med forskningsaktörer, exempelvis Helsingfors universitet, görs en utredning om störande faktorers inverkan på häckande fåglar. Utredningen ger ett artspecifikt störningsindex för utvalda arter som kan användas för uppföljning, planering av åtgärder och styrning av användningen.

Miljöfostran, turism och kommunikation

Noux nationalpark och Finlands naturcentrum Haltia har en viktig roll i miljöfostran i huvudstadsregionen. I skötsel- och användningsplanen drar man också upp riktlinjer för flera åtgärder för att öka miljöfostran och stärka resurserna för Haltia naturskola. Forststyrelsen utarbetar bland annat en plan för naturturism och guidningsinformation, som omfattar Noux nationalpark, sjöplatån och huvudstadsregionens grönbälte. I planen definieras riktade meddelanden och attraktiva metoder för att kommunicera samt åtgärder som ska vidtas.

I kommunikationen beaktas naturens hälsoeffekter bättre än tidigare i samarbete med samarbetspartner (t.ex. forskare, organisationer och naturturismföretag). Målet är att motivera människor att ge sig ut i naturen. Naturens hälsoeffekter lyfts fram i Haltias huvudutställning och i tillfälliga utställningar.
I naturturismplanen kartläggs turismens prioriterade områden, portar, kund- och målprofiler och tjänster noggrannare ur hela sjöplatåns synvinkel. Nationalparkens naturturism fokuserar i synnerhet på omgivningen kring Haltia, Haukkalampi och Kattila.

Tillsammans med företagen utvecklas ansvarsfull naturturism bland annat genom utbildning, upprätthållande av ett samarbetsnätverk samt genom att erbjuda friluftskonstruktioner som stöder olika funktioner, såsom leder och eldplatser som går att reservera i terrängen. Hållbar turism främjas genom ett aktivt samarbete med turistföretag och andra intressentgrupper såsom städer och regionala turistorganisationer.

Hela Noux sjöplatå behandlas som en helhet på ett kundorienterat sätt för att utveckla hållbar naturturism i huvudstadsregionen. Exempelvis utvecklingen av inkvartering, vissa aktiviteter, paketresor och produkter i nationalparkens närområden granskas som en helhet så att företagens möjligheter att bedriva lönsam naturturism bevaras och den ökande efterfrågan kan tillgodoses på ett hållbart sätt.

Senast uppdaterad 12.9.2023