Naturresursplaneringen i Forststyrelsen preciseras genom att göra upp skötsel- och användningsplaner för enskilda specialområden, såsom nationalparker, strövområden och Natura 2000-områden. Dessa planer sträcker sig 10–15 år framåt i tiden och görs upp när lagstiftningen så kräver, men också vid behov.

Med hjälp av skötsel- och användningsplanerna samordnas målen för naturvården, rekreationen och den övriga användningen. Planerna utarbetas tillsammans med intressentgrupper.

Illustration där figurer som föreställer människor är samlade för att diskutera en skötsel- och användningsplan. I övre kanten Noux nationalparks logotyp.

Skötsel- och användningsplanen styr Forststyrelsens verksamhet och utvecklingen av nationalparken.
Den är inte bindande för privata markägare eller nationalparkens besökare. Myndigheterna ska främja åtgärder som motsvarar de ekologiska kraven på de naturtyper och arter som ligger till grund för skyddet av områdena inom nätverket Natura 2000, och som syftar till att bevara, utöka eller förbättra dem.

I skötsel- och användningsplanen fastställs bland annat zoner för användningen av nationalparken, principerna för skydd och vård av naturtyper och arter samt antalet servicestrukturer och deras placering (bl.a. parkeringsplatser, utmärkta leder, cykelleder, tältningsområden och stugor). I uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux drar man bland annat upp riktlinjer för nya leder, områden med begränsningar av rörelsefriheten och utveckling av naturturismen i området.

Uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux är nu på slutrakan. Det planeringsområde som Forststyrelsen förvaltar utgörs av Noux nationalpark, som inrättades genom en lag från 1994 (118/1994). I planeringsområdet ingår också tre Natura-områden: Noux (FI0100040), Grundträsk (FI0100092) och Bånberget, urskogsområde (FI 0100091), som upprätthålls med stöd av naturvårdslagen.

Zoner

Planeringsområdet är indelat i tre olika zoner. Med hjälp av zonerna styrs användningen av området. Frilufts- och naturturismzonen är ett attraktivt område för friluftsliv och naturturism, dit besökarna aktivt styrs med hjälp av guidning och servicestrukturer. Nya servicestrukturer och vandringsleder kan placeras i zonen.

Vildmarkszonen är däremot ett område dit besökarna inte aktivt styrs och där man inte bygger ny serviceutrustning. Området kan användas för separat fastställda naturnäringars behov och turismtjänster som lämpar sig för områdets vildmarksnatur, såsom guidade utflykter. I andra områden än naturskyddsområden kan det i zonen också finnas verksamhet som syftar till att utnyttja naturresurser. Det är tillåtet att röra sig i vildmarkszonen i enlighet med allemansrätten.

Den tredje zonen är en begränsningszon som bevarar områdets naturskyddsvärden med hjälp av rörelsebegränsningar eller andra begränsningar som gäller besökare. Begränsningszonerna genomförs med hjälp av en ordningsstadga som grundar sig på naturvårdslagen, en bestämmelse om inrättande av området eller ett beslut om fredning av privata skyddsområden. En begränsning av naturskyddsskäl grundar sig på att det är nödvändigt för att bevara djur eller växter.

Mer information om de zoner som presenteras i skötsel- och användningsplanen för Noux finns på kartan på sidan Vad förändras i Noux.

Uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux framskrider

Den tidigare skötsel- och användningsplanen för Noux är från 2006. Uppdateringen av planen är en process som består av många faser och där många olika aktörer och intressentgrupper deltar. Skötsel- och användningsplanen för Noux godkänns slutligen av miljöministeriet. Nedan presenteras de olika faserna i uppdateringen av planen.

 • Utnämning av projektgruppen: Tillsättande av Forststyrelsens arbetsgrupp. Medlemmar från Forststyrelsens områdesförvaltning, processerna för användning av naturen för rekreation och turism, naturskydd samt jakt och fiske samt från NTM-centralen.
 • Samarbetsgruppens sammansättning: Till gruppen kallades representanter för centrala intressentgrupper, bland annat kommuner, NTM-centraler, naturturismföretag, lokalinvånare och scouter från huvudstadsregionen.
 • Inledning av planeringen: orientering i SAP-arbetet och systemen. Inledande möten för arbetsgrupperna. Bakgrundsinformation om olika teman.
 • Delaktighet: Olika kanaler användes på ett mångsidigt sätt för att öka delaktigheten. Under planeringen ordnades tre öppna möten för allmänheten, av vilka ett handlade om Grundträsk. För olika intressentgrupper ordnades sju temaevenemang där man bland annat behandlade naturturism, ordnande av evenemang, terrängcykling, jakt och lokalbefolkningens perspektiv. Delaktigheten uppfylldes även med en webbenkät som var öppen för alla. Den var kartbaserad och genomfördes med hjälp av programmet Maptionnaire.
illustration, där figurer som föreställer människor är samlade för att diskutera ridning och cykling. I bakgrunden syns en karta där det står HKS (SAP).
 • Utarbetande av planen: uppställande av värden, mål, målsättning och planering av åtgärder samt konsekvensbedömning.
  • Naturabedömning: Anlitande av en utomstående, opartisk aktör för utredningen.

Remissrunda: Öppen och omfattande remissrunda som alla intresserade har möjlighet att delta i. Bemötanden ges till utlåtandena. Vid behov redigeras planen utifrån dem.

illustration av ett papper med texten: HKS _ 1., 2., 3., penna, fjäril, förstoringsglas och kartunderlag.

Godkännande: Miljöministeriet godkänner uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux.

Målen med uppdateringen av SAP för Noux

Illustration där människor samlats vid en lägereld. I övre vänstra hörnet Noux nationalparks symbol och till höger en person, som håller klabbar i famnen. På personens jacka syns Forststyrelsens logotyp.

I uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux har man ställt upp sex mål för nationalparken som definierar arbetet i Noux för att bevara den biologiska mångfalden, stärka miljöfostran och besökarnas förhållande till naturen samt utveckla rekreationsanvändningen på ett hållbart sätt.

 1. Den biologiska mångfalden i nationalparken ökar. Naturtypernas och arternas tillstånd och skyddsnivån förbättras.
 2. Nationalparkens rekreationsanvändning och naturturism är hållbar. Nationalparken och Noux sjöplatå möjliggör naturvärden och bevarar en bra miljö för rekreation och naturturism som främjar hälsa och välbefinnande för olika besökargrupper. Nationalparkens kundservice och kommunikation utvecklas på ett kundorienterat sätt så att besökarnas förhållande till naturen stärks med hjälp av den.
 3. Miljöfostran stärker relationen till naturen och ökar förståelsen för naturens värden och behovet av att skydda dem. Den främjar hållbar användning av nationalparken och ansvarsfull vistelse i naturen.
 4. Nationalparken är ett exempel på ett naturskyddsområde där man bedriver sektorsövergripande forskning och uppföljningar av naturvärden, rekreationsanvändning och hälsoeffekter i samarbete med läroanstalter, forskningsinstitut, organisationer och frivilliga.
 5. Tryggande av nationalparkens och sjöplatåns ekologiska helhet och förbindelser.
 6. Hela Noux sjöplatå är naturhuvudstadens viktigaste resmål för rekreation, miljöfostran och naturturism.

I uppdateringen av skötsel- och användningsplanen drar man upp riktlinjer för åtgärder som vidtas för att uppnå de uppställda målen.

Läs mera: Vad förändras i Noux?.

Senast uppdaterad 25.11.2022