Metsäpeuratokka ja poro lumisella pellolla.
Poron erottaminen metsäpeuratokasta vaatii harjaantunutta silmää. Tässä kuvassa on pellolla ruokailevia metsäpeuroja ja yksi poro. Kuva: Pekka Kilpeläinen, Metsähallitus

Metsähallitus on vastannut Kainuun peura-aidan kunnossapidosta aidan rakentamisesta saakka. Vuonna 2016 maa- ja metsätalousministeriö tulosohjasi myös metsäpeuran perimän turvaamisen kenttätyön Metsähallitukselle. Aikaisemmin tehtävää hoiti Suomen riistakeskus Kainuu. Työn alkuunsaamiseksi ja toimintatapojen vakiinnuttamiseksi sekä Pohjois-Pohjanmaan tilanteen kartoittamiseksi Metsähallitus toteutti projektin ”Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017–2019”.

Projekti toteutettiin yhteistyössä poronhoitoalueen etelärajan paliskuntien, Paliskuntain yhdistyksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa.

Projektissa luotiin tilannekuva Pohjois-Pohjanmaan metsäpeurojen levinneisyydestä ja levittäytymisestä kohti poronhoitoaluetta. Yhteistyötapaamisissa porotalouden ja riistasektorin toimijoiden kanssa kehitettiin mahdollisia toimintatapoja metsäpeuran ja poron risteymäriskin hallitsemiseksi. Keskiöön nousi tarve selvittää, olisiko Pohjois-Pohjanmaalla mahdollista hallita risteymäriskiä vastaavalla tavalla kuin Kainuussa, eli tulisiko Pohjois-Pohjanmaalle tulevaisuudessa rakentaa peura-aita. Muina mahdollisina toimintatapoina nähtiin metsäpeurojen metsästys poronhoitoalueen tuntumassa tai metsäpeura- ja porotyhjiön luominen sekä tukitoimina metsäpeurojen ja porojen seurannan tehostaminen ja eri toimijoiden välisen viestinnän kehittäminen.

Kainuussa kerran vuodessa ja Pohjois-Pohjanmaalla kahdesti vuodessa järjestetyissä yhteistyötapaamisissa tehostettiin eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarkennettiin eri organisaatioiden rooleja. Vastuu metsäpeuran perimän turvaamisesta on Metsähallituksella. Paliskunnat vastaavat porojen pysymisestä poronhoitoalueella ja mahdollistavat tehokkaan porojen poiston tarvittaessa. Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa metsäpeurojen liikkumisesta ja kannan kehityksestä. Suomen riistakeskus myöntää metsäpeurojen poistoissa tarvittavat poikkeusluvat ja toimii tarvittaessa linkkinä metsästäjiin.

Kolmivuotinen Metsäpeuran perimän turvaaminen 2020–2022 -projekti oli suoraa jatkoa edelliselle maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalle projektille. Tällä kolmivuotiskaudella keskityttiin metsäpeuran perimän turvaamiseen liittyvään kenttätyöhön eli Kainuun peura-aidan ylläpitoon sekä peurojen ja porojen seurantaan ja tarvittaessa poistoihin. Hankkeessa laadittiin lisäksi esiselvitys metsäpeura-aidan rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. Esiselvityksessä kartoitettiin mahdollisesta aidasta aiheutuvia ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Päivitetty viimeksi 25.4.2024