Oulujärven saarien Natura-arviointi

Oulujärven saaret ja ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen. Metsähallitus suunnitteli hakkuita Kaarresalon ja Kuoston saariin vuonna 2017, mutta hakkuita ei ole toteutettu tehtyjen vireillepanojen ja oikeusprosessien vuoksi.

Kuostonsaaren käsittelysuunnitelma ja Natura-luontotyypit. Saaren eteläpää ei kuulu Naturaalueeseen ja on yksityisomistuksessa.
Kuostonsaaren käsittelysuunnitelma ja Natura-luontotyypit. Saaren eteläpää ei kuulu Naturaalueeseen ja on yksityisomistuksessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tammikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaan saariin suunnitellut metsänkäsittelytoimenpiteet edellyttävät luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, jossa arvioidaan hakkuiden vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin. KHO katsoi, että olemassa olevien tietojen perusteella ei ole voitu sulkea pois sitä, etteivätkö suunnitellut hakkuut vaikuttaisi merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Joulukuussa 2020 valmistuneen Natura-arvioinnin mukaan suunnitellut toimenpiteet eivät merkittävästi uhkaa suojelun perusteena olevia luontotyyppejä.

Metsähallituksen Oulujärven retkeilyalueelle suunnittelemat hakkuut ovat perustuneet vuonna 2017 hyväksyttyyn Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jonka mukaan osalla alueesta voidaan tehdä myös metsätaloustoimenpiteitä. KHO:n mukaan suunnitelma ei sisältänyt arviota siitä, millaisia välillisiä vaikutuksia hakkuilla olisi suojeltuihin luontotyyppeihin. Suunniteltuun metsänkäsittelyalueeseen ei kuitenkaan sisältynyt kyseisiä luontotyyppejä.

Kaarresalon ja Kuoston saarien Natura-arviointi

Oulujärven saarten Natura-arviointi
Liite 1a Kaarresalon käsittelyt ja luontotyypit
Liite 1b Kuostonsaaren käsittelyt ja luontotyypit
2 luontotyyppi-inventoinnin tulokset
Liite 3 Öljy- ym vahinkojen torjunta

Natura-arvioinnin on laatinut kilpailutuksella tekijäksi valittu Eurofins Ahma Oy.