Julkaistu 20.7.2023

Uuden luonnonsuojelualueen ennallistaminen alkaa Inkoon Bjursissa – alueelle palautetaan reheviä lehtoja ja uhanalaista perinneympäristöä

Metsähallitus käynnistää ennallistamistyöt valtion omistamalla yli 200 hehtaarin suojelualueella Länsi-Uudellamaalla, Inkoon Bjursissa Orslandetissa. Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä ennallistamisen avulla. Bjursissa ennallistamisen tavoitteena on kasvattaa luontaisen lehtometsän pinta-alaa poistamalla istutuskuusikko sekä pelastaa heikentynyt perinneympäristö peruskunnostuksen ja laidunnuksen avulla. Perinneympäristöt ovat uhanalaisimpia ja monimuotoisimpia luontotyyppejämme, ja niillä elää neljäsosa uhanalaisista lajeista. Lehdot ovat monimuotoisimpia metsiämme, ja niitä on jäljellä hyvin vähän.

Valtion luonnonsuojelualueeksi hankkima alue on luontotyypeiltään monipuolinen. Se sisältää eteläsuomalaisittain hyvin edustavaa runsaslahopuustoista vanhaa metsää, reheviä lehtoja, laajoja kallioalueita ja kalliojyrkänteitä.  Lisäksi siellä on entisiä peltoja, niittyjä ja hakamaita, joissa on vielä säilynyt jonkin verran perinnebiotooppiarvoja.

Koska kohteilla olevat luontotyypit ovat arvokkaita ja harvinaisia, niiden monimuotoisuutta on syytä parantaa ihmisen avuin. Alueella on istutuskuusikkoja, joita poistamalla autetaan lehtometsiä palautumaan luonnontilaan ja laajenemaan pinta-alaltaan Istutuskuusikoiden poiston lisäksi kuusia vähennetään metsistä tammien ympäriltä noin kuuden metrin säteellä. Tammet ja tammimetsät ovat tärkeitä monimuotoisuuden kannalta ja nyt alueen jäljellä olevat tammet uhkaavat jäädä kuusten varjoon, jolloin ne lopulta kuolevat.

Perinneympäristöiltä eli hakamailta ja metsälaitumilta poistetaan ensin pensaita ja puita metsäkonetyönä ja metsurityönä, minkä jälkeen niille haetaan laiduntavia eläimiä. Perinneympäristöt vaativat jatkuvaa hoitoa, ja laiduntaminen on tehokkain ja kustannustehokkain tapa.

Koivuja ja matalaa ruohoa kesäpäivänä.
Kunnostettava hakamaa, Inkoo, Bjurs. Kuva: Joose Saijets 2023.

– Tavoitteena on, että muutaman vuoden päästä istutuskuusikoiden tilalle on kehittymässä sekapuustoinen rehevä lehtometsä, ja alueen tammet voivat kasvaa voimakkaina. Pohjoisen perinneympäristöalueella on karjaa laiduntamassa pitäen niityt, kedot ja hakamaat avoimina. Tällöin molempien luontotyyppien kasvi- ja hyönteislajisto runsastuu, mikä puolestaan lisää muiden lajien kuten lintujen määrää, sanoo luonnonsuojelun asiantuntija Joose Saijets Metsähallituksen Luontopalveluista.

Ennallistaminen alkaa syksyllä 2023

Kunnostustöitä tehdään noin 20 hehtaarin alueella. Ennallistaminen on tarkoitus aloittaa elokuun puolessa välissä istutuskuusikoiden poistamisella. Poistoalueita on kolme: kaksi erillistä etelämpänä ja yksi pohjoisessa tulevalla laidunalueella.

Syksyllä kunnostetaan myös hakamaita ja metsälaitumia metsäkonetyönä ja metsurityönä. Tämän peruskunnostuksen jälkeen laitumille haetaan laiduneläimiä: perinneympäristöt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, ja laiduntaminen on siihen tehokkain tapa.

Muitakin toimenpiteitä on suunnitteilla. Lehtometsiin voidaan istuttaa jalopuun taimia, ja alueella on kunnostettavaksi soveltuva pieni kosteikko. Näistä tehdään päätökset erikseen.

Työt ovat osa valtakunnallista Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja parantaa arvokkaiden elinympäristöjen tilaa aktiivisin hoitotoimin.

Lisätietoja

Luonnonsuojelun asiantuntija Joose Saijets, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut: p. 040 655 1682, joose.saijets@metsa.fiHelmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Kysymyksiä ja vastauksia ennallistamisesta suojelualueilla

Kysymyksiä ja vastauksia perinneympäristöistä

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi)