Julkaistu 22.12.2023

Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän hoito- ja käyttösuunnitelma valmistumassa – palautetta vastaanotetaan

Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa Metsähallituksessa. Suunnitelmaan sisältyy myös muita valtion omistamia, virkistyskäytössä olevia saaria alueella. Laaja suunnittelualue (n. 31 7000 hehtaaria) ulottuu Torniosta Hailuotoon asti ja sen pinta-alasta yli 90 % on vesialuetta. Suunnitelmaluonnoksesta voi antaa palautetta 31.1.2024 saakka.

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla sovitetaan yhteen ja linjataan pitkäjänteisesti suunnittelualueen valtionmaiden ja -vesien eri käyttömuotoja, mm. virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua. Keskeisiä teemoja suunnitelmaluonnoksessa ovat monimuotoisen vedenalaisen ja maanpäällisen maankohoamisluonnon säilyttäminen ja suojelu sekä virkistyskäytön ohjaaminen käyttöä kestäviin kohteisiin, huomioiden erityisesti rantalinnuston pesimärauhan turvaaminen. Lisäksi on otettu huomioon kalastuksen, uhanalaisten kalakantojen suojelun ja hylkeiden sekä niiden kannanhoidon välisiä vuorovaikutussuhteita ja pyritty sovittamaan yhteen näihin liittyviä haasteita.

Suunnittelualueen keskeisiksi arvoiksi on tunnistettu

•    maankohoamisrannikko ja perinnemaisemat
•    saaristolinnusto
•    vedenalainen luonto
•    pohjoisten merilajien pussinperä
•    mereinen kulttuuriperintö
•    veneretkeily
•    ohjattu matkailukäyttö
•    kalastus, elinvoimaiset kalakannat.

Alueen käyttäjille ehkä merkittävimpiä esitettyjä toimia suunnitelmassa ovat erityisten luontoarvojen vyöhykkeet. Nämä ovat alueita, joilla suositellaan välttämään liikkumista ja maihinnousua 1.5.–31.7. linnuston pesimärauhan turvaamiseksi. Luonnonarvovyöhykkeitä on osoitettu mm. Oulun edustan saarille.

Suunnittelun yhteydessä on valmisteltu, sidosryhmiä osallistaen, myös Perämeren kansallispuistoon rajautuvan ns. Huiturin vesialueen suojelun säädösteknisiä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tarkastellut selvitys. Hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä oleva selvitys toimii tausta-aineistona alueen osalta myöhemmin liikkeelle lähtevälle, ympäristöministeriön vastuulla olevalle säädösvalmistelulle.

Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta voi antaa palautetta 31.1.2024 asti Metsähallituksen kirjaamoon (kirjaamo@metsa.fi).

Ohjeet palautteen jättämiseen ja lisätietoja suunnitelmasta.

Suunnitelma on valmisteltu osana Rannikko-LIFE-hanketta.

Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö Arto Vilén, Metsähallitus, Luontopalvelut (22.12.2023 tai 8.-31.1.2024): arto.vilen@metsa.fi, puh. 0400 725 478

Perämeren kansallispuisto (luontoon.fi)

Rannikko-LIFE-hanke

Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset