Kivikkoista rantaniittyä ja matalaa kivikkoista meren rantaa.
Kuva: Kari Sarajärvi.

Metsähallituksen Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut on aloittanut Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Iin Röytän hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa.

Alueen nykyinen hoito- ja käyttösuunnitelma kohdistui vain valtion alueisiin, ja päivitetään nyt koskemaan laajempaa aluetta, johon sisältyy yksityisiä suojelualueita, valtion virkistyskäytössä olevia kohteita sekä valtion suojelullisesti tärkeitä kohteita. Yksityismaiden ja -vesien osalta suunnitelma ei ole velvoittava.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Ensimmäistä kertaa myös mereistä tietoa on saatavilla runsaasti, sillä suunnitelma tehdään osana Rannikko-LIFE-hanketta ja suunnitelman vesialueita on inventoitu viime vuosina varsin kattavasti.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Voit antaa palautetta koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Koitamme keksiä tapoja esitellä suunnitelman etenemistä ja aluetta kokoontumisrajoituksista huolimatta. Järjestämme osallistumistilaisuuksia eri aiheista ja ilmoitamme avoimista tilaisuuksista tällä sivustolla Työn alla -kohdassa.

Suunnitelmaluonnos valmistuu keväällä 2022. Saatujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Työn alla

Kesän inventointikausi on päättynyt, ja olemme palanneet sisätiloihin. Suunnitelmassa on siirrytty alueen keskeisten arvojen ja niitä uhkaavien asioiden määrittämisestä tavoitteenasetteluun – mitkä ovat päämäärämme pitkällä aikavälillä, millä tavoitteilla niihin päästän, minkälaiset toimenpiteet tukevat näitä tavoitteita ja torjuvat mahdollisia uhkia?

Tästä kokonaisuudesta on tarkoitus pitää kaikille avoin webinaari, ajoittunee talveen. Tiedotamme täällä, kun aikataulu selviää.

Sitä odotellessa, voi käydä vielä tunnelmoimassa kesää ja syksyä jo aiemmin julkaistusta Perämeren alueen esittelyvideosta. Käy kurkkaamassa video! (Youtu.be).

Maptionnaire-kysely alueen käytöstä on sulkeutunut, ja tutustumme vastauksiin talven aikana. Niitä käsitellään myös alueen kuntien kanssa, sillä osa palautteesta koski heidän toimintaansa. Mikään vastaus ei kuitenkaan mene hukkaan – Kiitos kaikille vastanneille!

Olemme alkaneet myös selvittää mahdollisuutta Perämeren kansallispuiston ja kansallispuiston saaria ympäröivän Tornion vesialueen, niin sanotun Huiturin vesialueen, yhdistämiseksi. Metsähallituksen alueen hoidon ja käytön näkökulmasta alueita olisi mielekästä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteemme on myös vaikuttaa uhanalaisen meritaimenen ja erittäin uhanalaisen meriharjuksen kantojen elpymiseen. Yhdistäminen vaikuttaisi erityisesti sekä kalastukseen että metsästykseen alueella. Keskustelutilaisuudet alueen kalastustahojen ja metsästystahojen kanssa on nyt pidetty, ja voitte tutustua tilaisuuksien materiaaleihin ja keskusteluun alla olevista linkeistä.

Kokoukset olivat hyvin onnistuneita, ja kiitämme osallistujia! Kalastuksen ja metsästyksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ollaan selvästi huolissaan, mutta mahdollinen liittäminen nähdään myös mahdollisuutena.

Tiiviisti osallistujien tunnelmia: ”Kalastajiin ja hylkeisiin liittyy paljon problematiikkaa. Monilajisuus on tärkeää – kun puhutaan kasvavista hyljekannoista, pitäisi nostaa esiin myös uhanalaiset meriharjus ja meritaimen, joihin hyljekannalla ja sen sääntelyllä on vaikutusta. Hyljekantoja tulisi suojella asetuksella (kannanhoidolla) eikä luonnonsuojelulailla suojelualueilla. Tärkeää on huomioida myös metsästyksen ja veneilyn kausittuminen: (huvi)veneily ja metsästyskausi ovat erillään, harvoja kulkijoita metsästyssesongin aikana, muiden käyttäjien ja metsästäjien välistä ristiriitaa ei ole”.

Tavoitteemme on mahdollistaa kestävä kalastus koko alueella, nyt ja tulevaisuudessa. Selvityksen on tavoite valmistua suunnitelman kanssa, ja sen mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten kansallispuiston laajentaminen ja perustamissäädösten uusiminen, joskus myöhemmin.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, projektipäällikkö Eevamaria Harala
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
eevamaria.harala@metsa.fi
Puh. 040 143 7185

Päivitetty viimeksi 5.10.2021