Kivikkoista rantaniittyä ja matalaa kivikkoista meren rantaa.
Kuva: Kari Sarajärvi.

Metsähallituksen Luontopalvelut tekee Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Iin Röytän hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa.

Alueen nykyinen hoito- ja käyttösuunnitelma kohdistui vain valtion alueisiin, ja päivitetään nyt koskemaan laajempaa aluetta, johon sisältyy yksityisiä suojelualueita, valtion virkistyskäytössä olevia kohteita sekä valtion suojelullisesti tärkeitä kohteita. Yksityismaiden ja -vesien osalta suunnitelma ei ole velvoittava.

Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen ja ohjataan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita 10–15 vuoden ajanjaksolle. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Ensimmäistä kertaa myös mereistä tietoa on saatavilla runsaasti, sillä suunnitelma tehdään osana Rannikko-LIFE-hanketta ja suunnitelman vesialueita on inventoitu viime vuosina varsin kattavasti.

Suunnitelma lausunnoille

Suunnitelmaluonnos on valmistunut ja lähetetty lausunnoille. Kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta. Muistutuksen voi jättää 31.1.2024 asti Metsähallituksen kirjaamoon: kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Perämeren hoito- ja käyttösuunnitelma, muistutus.

Lausuntomateriaalina on koko suunnitelmasta tehty laaja yhteenveto, jonka on tarkoitus esitellä suunnitelma helpommin luettavassa muodossa.

Itse suunnitelma on taulukkopohjainen perusteellinen dokumentti, joka on yhteenvetoon nähden ensisijainen sitovuudessaan. Sieltä voi tarkistaa kirjaukset ja lisätietoja yhteenvedossa mielenkiintoiseksi osoittautuneista kohdista.

Lisäksi suunnitelmaan kuuluvat liitteet, jotka ovat:

  1. Kooste yksityisistä luonnonsuojelualueista
  2. Suunnittelualueella esiintyvät uhanalaiset ja luonto- ja lintudirektiivien lajit
  3. Lausuntokooste (tehdään suunnitelman valmistuessa)
  4. Suunnitelman kartat
  5. Maakuntakaavat
  6. Merialueen kuvaus ja vedenalaisten Natura-luontotyyppien kartat
  7. Maptionnaire-kyselyn tulokset
  8. Vesialueet ja kalastus
  9. Selvitys Huiturin vesialueen liittämisestä Perämeren kansallispuistoon
  10. Vaikutukset Natura 2000-suojeluperusteisiin.

Liitteet 1–3 ovat suunnitelmadokumentissa. Liite 4 kartat esitetään erikseen selkeyden vuoksi, sillä kartat lienevät toinen tutkituimmista liitteistä. Liitteet 5, 6, 7, 8 ja 10 esitetään yhtenä dokumenttina. Liite 9, selvitys, esitetään erikseen, sillä se lienee toinen eniten mielenkiintoa herättävä dokumentti.

Lausuntovaiheen jälkeen saatujen palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään ja hyväksytään Metsähallituksessa. Hyväksytty suunnitelma julkaistaan Metsähallituksen julkaisusarjassa sähköisenä dokumenttina.

Suunnitelmaan tutustuessasi voit käydä vielä tunnelmoimassa vuoden 2021 kesää ja syksyä jo aiemmin julkaistusta Perämeren alueen esittelyvideosta. Käy kurkkaamassa video! (Youtu.be).

Keskustelutilaisuuksien aineistot

Ohessa esityksemme sekä muistio 21.9.2022 pidetystä tilaisuudesta kysymyksineen ja vastauksineen. Kiitos paikalle ehtineille!

Kalastus- ja metsästystahojen kanssa on pidettyjen tilaisuuksien materiaalit ja keskustelut:

Kokoukset olivat hyvin onnistuneita, ja kiitämme osallistujia!

Lisätietoja

Maankäyttöpäällikkö Arto Vilén
Metsähallitus, Luontopalvelut
arto.vilen@metsa.fi
Puh. 0400 725 478

Päivitetty viimeksi 18.12.2023