Julkaistu 8.3.2022

Luonnonhoitotyöt käynnistyvät Satakunnassa

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa ja kunnostaa useita arvokkaita luontokohteita vuoden 2022 aikana. Ensimmäiset työt ovat jo käynnistyneet. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja luontokadon torjunta.

Tänä vuonna Metsähallituksen Luontopalvelut tekee Satakunnassa poikkeuksellisen paljon luonnonhoitotöitä. Luontoarvoja hoidetaan ennallistamalla soita ja puroja, kunnostamalla perinneympäristöjä ja lintuvesiä sekä poistamalla haitallisia vieraslajeja. Toimenpiteitä tehdään noin 430 hehtaarin alalla.

– Luonnonhoidolla pyritään parantamaan hoitoa vaativien luontotyyppien tilaa ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Ilman hoitoa kohteiden luontoarvot menetetään, kertoo suunnittelija Tiina Jalkanen Rannikon Luontopalveluista.

Soita palautetaan luonnontilaisiksi

Soiden ennallistamistyöt ovat jo käynnistyneet Satakunnassa eri kohteilla. Ennallistettavien soiden ojalinjoilta raivataan ensin ojien täyttöä haittaava ja ojituksen jälkeen kasvanut puusto. Tämän jälkeen ojat täytetään koneellisesti. Ensimmäiset työt ovat käynnissä Rimpisuon–Siikelinsuon Natura-alueella Ulvilassa ja Palokankaalla Pomarkussa sekä Porsmusansuolla Eurajoella.

– Suo-ojien täyttämisen tarkoitus on palauttaa suolle luontaisesti kuuluva vesi ja saada turpeen muodostumisen kannalta tärkeät avainlajit elpymään. Näin saadaan parannettua suon koko ekologista tilaa, kertoo suunnittelija Marko Alakruuvi.

Lumen peittämä avoin suoalue metsän keskellä, kuvattu ilmasta.
Kiimasuo Ulvilassa kuuluu Helmi-elinympäristöohjelman vuoden 2022 ennallistamiskohteisiin. Kuva: Marko Alakruuvi.

Tänä vuonna ennallistamistöitä tullaan tekemään myös Vaskunnevalla Ulvilassa, Järvensuolla Huittisissa sekä Lastensuolla ja Pinkjärvellä Eurajoella.

Pinkjärvellä soiden ennallistamista tehdään myös poistamalla vanhaa, käytöstä poistettua tietä Ylistenjärvien välistä sekä kunnostamalla noin 2700 metriä puroja. Tien poiston tarkoitus on palauttaa luonnollinen veden kulku Ylistenjärvien välille. Purokunnostuksella taas pyritään parantamaan virtavesien lajiston elinolosuhteita.

Luonnonhoidolla suojellaan arvokkaita luontotyyppejä ja lajistoa

Soiden lisäksi myös muita elinympäristöjä kunnostetaan poikkeuksellisen paljon tänä vuonna.

Perinnemaisemien, kuten niittyjen ja metsälaitumien, kunnostuksella elvytetään umpeenkasvusta kärsiviä elinympäristöjä. Poistamalla ylimääräistä puustoa ja pensaikkoa pyritään luomaan harvinaiselle niitty- ja ketolajistolle sopivia, avoimia ja valoisia elinympäristöjä. Rantalaidunten hoitaminen edistää myös linnuston elinoloja.

Merenrantaniittyjä kunnostetaan erityisesti Porin Preiviikinlahdella. Kunnostus tapahtuu niittämällä pitkää ruovikkoa ja karjan laidunnuksella. Kunnostustöitä tehdään myös Rauman saaristossa Omenapuumaalla, Nurmeksessa, Reksaaressa, Kylmä Santakarissa, Katavaloutussa, Ketoloutussa ja Ympyriäisenmaassa sekä Paneliassa Maijalan kalliolla, Luvian saariston Ketokarissa ja Puurijärvellä.  Lisäksi paahdealueita kunnostetaan Säkylänharjulla.

Haitalliset vieraskasvilajit uhkaavat levitessään alueiden alkuperäistä luontoa. Kurttulehtiruusua, isotuomipihlajaa ja jättipalsamia poistetaan useilta alueilta, muun muassa Selkämeren kansallispuiston saarilta sekä Harjavallan paratiisilehdosta.

Ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt toteutetaan HELMI-elinympärsitöohjelman sekä Rannikko-LIFE- ja Hydrologia-LIFE-hankkeiden rahoituksella.

Lisätietoja

Soiden ennallistamistyöt: Suunnitttelija Marko Alakruuvi, marko.alakruuvi@metsa.fi, puh. +358405478871

Muut luonnonhoitotyöt: Suunnittelija Tiina Jalkanen, tiina.jalkanen@metsa.fi, puh. +358406537904