Publicerad 29.11.2022

Uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux nationalpark är på slutrakan – remissbehandlingen inleds

Skötsel- och användningsplanen för Noux nationalpark uppdateras nästa vår. Intressentgrupperna har tid att ta ställning till utkastet fram till den 16 januari 2023. Skötsel- och användningsplanen styr Forststyrelsens verksamhet och utvecklingen av nationalparken.

Remissbehandlingen av skötsel- och användningsplanen för Noux nationalpark har inletts och fortsätter fram till mitten av januari. Den remissbehandling som nu inletts är den sista, eftersom uppdateringen av planen är på slutrakan och man strävar efter att lämna den till miljöministeriet för godkännande under våren 2023.

Skötsel- och användningsplanerna för nationalparkerna som förvaltas av Forststyrelsen utarbetas för en period på 10–15 år på det sätt som lagstiftningen förutsätter, men också vid behov. Med hjälp av skötsel- och användningsplanerna samordnas målen för naturvården, rekreationen och den övriga användningen.

Skötsel- och användningsplanen styr Forststyrelsens verksamhet och utvecklingen av nationalparken. Den är inte bindande för privata markägare eller nationalparkens besökare. Myndigheterna ska främja åtgärder som motsvarar de ekologiska kraven för de naturtyper och arter som ligger till grund för skyddet av områdena inom nätverket Natura 2000, och som syftar till att bevara, utöka eller förbättra dem.

I skötsel- och användningsplanen fastställs bland annat zoner för användningen av nationalparken, principerna för skydd och vård av naturtyper och arter samt antalet servicestrukturer och deras placering (bl.a. parkeringsplatser, utmärkta leder, cykelleder, tältningsområden och stugor). I uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux drar man bland annat upp riktlinjer för nya leder, områden med begränsningar av rörelsefriheten och utveckling av naturturismen i området.

– Den föregående planen är från 2006. Sedan dess har vi genomfört många inventeringar av naturtyper och arter i Noux. Nu vet vi mer om Noux naturvärden och behov av naturvård. Noux har blivit populärare som rekreationsobjekt i huvudstadsregionen, och vi strävar efter att utveckla Noux för friluftsliv och friluftsaktiviteter på ett så hållbart sätt som möjligt och med beaktande av områdets naturvärden. I arbetet med skötsel- och användningsplanen har nya friluftsleder och -konstruktioner planerats så att genomförandet av dem inte hotar Noux naturvärden, berättar specialplanerare Asko Ijäs vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Delaktighet är en viktig del av arbetet med skötsel- och användningsplanen

Skötsel- och användningsplanen utarbetas tillsammans med intressentgrupperna: I samband med uppdateringen av skötsel- och användningsplanen för Noux har man ordnat fem möten för allmänheten och sju tematillfällen för olika intressentgrupper, där man bland annat behandlade naturturism, anordnande av tillställningar, terrängcykling, jakt och lokalbefolkningens synpunkter. Delaktigheten uppfylldes även med en webbenkät som var öppen för alla.

– I Noux finns det många olika användargrupper och behov som man har försökt beakta så bra som möjligt i denna plan. Olika intressentgrupper och samarbetspartner har haft en betydande roll i utarbetandet och utvecklingen av planen, säger specialplanerare Liisa Neuvonen.

Utkastet till skötsel- och användningsplan finns till påseende på webben och kan kommenteras fram till den 16 januari. Utlåtanden och åsikter skickas in per e-post till kirjaamo@metsa.fi eller per post till adressen Forststyrelsen, PB 94, 01301 Vanda. I utlåtandena ska ärendenummer MH 8805/2022 nämnas.

Utifrån responsen slutför Forststyrelsen planen under våren 2023. Ett sammandrag av responsen, bemötanden på den och de ändringar som gjorts utifrån förslagen bifogas till skötsel- och användningsplanen.

Mer information: 

Specialplanerare Asko Ijäs, Forststyrelsen, Naturtjänster: asko.ijas@metsa.fi, tfn 020 6394 203

Specialplanerare Liisa Neuvonen, Forststyrelsen, Naturtjänster: liisa.neuvonen@metsa.fi, tfn 020 639 4638