Publicerad 11.2.2021

Naturskyddsområden inrättas på statlig mark i Norra Karelen

Miljöministeriets pressmeddeland 11.2.2021

Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 174 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Norra Karelen. Områdenas sammanlagda areal uppgår till ca 36 500 hektar. Samtliga områden ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturskydd.

– Jag är glad över de nya naturskyddsområdena i Norra Karelen, de har betydande naturvärden och tryggar den biologiska mångfalden. Områdena är mångsidiga och betydelsefulla skyddsområden för naturtyper och arter i myrmarker, småvatten, gammelskogar och åsskogar. Många av områdena är viktiga också som naturobjekt i människornas närmiljö. Utöver naturskyddet kommer områdena även i fortsättningen att tjäna alla som rör sig i naturen, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Statsrådets förordning gäller 66 områden med en storlek som varierar från mindre områden på hundra hektar till det största naturskyddsområdet i Koitajoki, som har en areal på uppemot 3 500 hektar. Områdena har en sammanlagd areal på ca 33 900 hektar. Samtidigt utfärdade miljöministeriet en förordning om 108 mindre skyddsområden. Dessa områden motsvarar ca 2 500 hektar.

Naturskyddsområdena representerar alla kommuner i landskapet Norra Karelen, framför allt dock de östra och norra delarna av landskapet. Två av skyddsområdena ligger delvis i Kuhmo stad och Sotkamo kommun i landskapet Kajanaland och ett av områdena delvis i Parikkala kommun i landskapet Södra Karelen.

Områdena ingår till största delen i olika riksomfattande skyddsprogram och i nätverket Natura 2000. Med finns också flera områden som förvärvats av staten inom ramen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, alltså METSO-handlingsplanen.

De nya naturskyddsområdena har betydande naturvärden

De naturskyddsområden som nu inrättats representerar på ett mångsidigt sätt lundar, gammelskogar, myrar och fågelvatten samt strand- och önatur i landskapet Norra Karelen. I områdena finns också vårdbiotoper och kulturarvsvärden.

Till de mest omfattande skyddsområdena hör naturskyddsområdena Kesonsuo, Koitajoki, Mujejärvi, Murtovaara, Paistinvaara, Patvi, Petkeljärvi-Putkelanharju, Puohtiinsuo och Ukonsärkkä–Jäkäläkangas. Merparten av områdenas areal ingår också i nätverket Natura 2000. De innehåller också delar som ingår i flera olika naturskyddsprogram.

Öppet myrlandskap och en slingrande å.
Myrlandskap av Ukonsärkkä i Lieksa. Foto: Forststyrelsen.

Genom fridlysningsbestämmelserna bevaras områdenas naturvärden

I och med förordningarna om inrättande av skyddsområdena träder naturvårdslagens fridlysningsbestämmelser för statliga naturskyddsområden i kraft på områdena. Syftet med bestämmelserna är att bevara naturtillståndet och trygga en naturlig utveckling i skyddsområdena.

Verksamhet som förändrar naturen är inte tillåten i områdena, men allemansrätten gäller i normal ordning. Utöver naturskyddsmålen tjänar områdena också i fortsättningen friluftsliv och uteliv samt forskning och undervisning. Förordningen om inrättande av naturskyddsområden i Norra Karelen innehåller inga begränsningar i rätten att röra sig i områdena.

Jakt i olika former tillåts i cirka 93 procent av arealen av de skyddsområden som inrättas genom förordning av statsrådet. I merparten av de skyddsområden som inrättas genom förordning av statsrådet är det tillåtet att jaga älg, skogshare, fälthare och vildsvin, i vissa skyddsområden även skogshönsfågel, räv samt mink och mårdhund. Forststyrelsen kan med stöd av naturvårdslagen dessutom för samtliga naturskyddsområden som inrättas bevilja tillstånd för älgdrev och avlägsnande av främmande arter och skadliga viltarter som får jagas med stöd av jaktlicens.

Förordningarna träder i kraft den 1 maj 2020. Jakt enligt de gällande avtalen om jaktarrende kan fortgå i områdena fram till den 31 december april 2023.

Uppgifter om de områden som skyddas genom förordning av statsrådet (på finska).

Mer information:

Antti Heikkinen, ministeri Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 278, johanna.korpi@ym.fi

Tommi Kinnunen, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 0206 395 709, tommi.kinnunen@metsa.fi