Publicerad 22.10.2021

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Österbotten

Miljöministeriets pressmeddelande 20.10.2021

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i Norra Österbotten. Alla dessa områden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Avsikten är att i Norra Österbotten inrätta sammanlagt 47 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 36 560 hektar. 33 av dessa naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 14 520 hektar, inrättas genom förordning av statsrådet. Av naturskyddsområdena inrättas 14 stycken genom förordning av miljöministeriet. Dessa har en sammanlagd areal på ca 576 hektar.

Representativa dyner, strandar, lundar, skogar och myrar

Naturskyddsområdena inrättas för att man i landskapet Norra Österbotten på ett mångsidigt sätt ska kunna skydda representativa dyner, strandar, lundar, gamla skogar, myrar och fågelrika vatten samt kustnatur. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de också stöder friluftsliv, undervisning och forskning.

De nya naturskyddsområdena finns i Brahestad, Ijo, Kalajoki, Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi och Vaala.

Områdena bevaras i naturtillstånd, jakt på älg tillåts i stor del av områdena

De områden som ska omfattas av skyddet bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer man att trygga en störningsfri utveckling hos dessa genom att iståndsätta förändrade naturmiljöer och vårdbiotoper. Inom ramen för allemansrätten tjänar områdena också friluftslivet och naturintressen samt forskning och undervisning.

Enligt den förordning av statsrådet som nu är på remiss ska jakt på älg tillåtas på de områden med areal på över 100 hektar, med undantag för två områden där jakt har inte drivits samt för Pilpasuo, Häyrysenniemi–Purjekari i närheten av Uleåborg och Olkijoki älvmynning – norra förgreningen av Pattijoki i närheten av naturskyddsområden, som på grund av sina lägen har eller kommer att ha rekreationsvärde. Jakt på några hönsfåglar, hare och fälthare ska tillåtas i sådana områden där de tidigare har jagats och där det lokalt finns goda förutsättningar för jakt utan att den strider mot skyddsmålen för områdena eller utgör ett hinder för andra användningsändamål såsom friluftsliv. Jakt på rödräv, mink och mårdhund ska tillåtas inom skyddsområden för fåglar utanför häcknings- och flyttningstid för att trygga arternas häckning.

Inrättandet av naturskyddsområdena har beretts vid miljöministeriet och Forststyrelsen, som har hört olika aktörer i samband med lokala tillställningar och diskussionsmöten.

De utkast till förordningar som nu sänds på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden som motsvarar en areal på sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.

Mer information

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
miljöministeriet
tfn 029 525 0433
leila.suvantola@gov.fi

Ari Meriruoko
specialplanerare
Forststyrelsens naturtjänster
tfn 020 639 6371
ari.meriruoko@metsa.fi