Publicerad 12.1.2021

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Mellersta Österbotten

Miljöministeriets meddelande 12.1.2021

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Mellersta Österbotten. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. En del av områdena har förvärvats av staten, bland annat genom METSO-handlingsplanen.

Avsikten är att genom en förordning av statsrådet inrätta 22 naturskyddsområden i Mellersta Österbotten med en sammanlagd areal på ca 14 590 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 16 naturskyddsområden med en areal på ca 507 hektar. De nya naturskyddsområdena har en sammanlagd areal på ca 15 097 hektar.

De utkast till förordningar som nu är på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden på en areal som motsvarar sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.

Bland annat dyner, gammelskogar och myrar

Naturskyddsområdena ska inrättas för att skydda områden som företräder Mellersta Österbottens mångsidiga natur, såsom dyner, sandstränder, lundar, gammelskogar, myrar, fågelvåtmarker och havsstränder. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de stöder friluftsliv, undervisning och forskning.

De nya naturskyddsområdena ligger i kommunerna och städerna Alajärvi, Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. De största skyddsområdena blir området Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva på ca 2 630 hektar i Kannus och Karleby samt området Ritaneva–Vipusalonneva–Märssyneva på ca 2 306 hektar i Kannus, Toholampi och Karleby.

Den största delen av de nya naturskyddsområdena, över 11 000 hektar, hör också till nätverket Natura 2000. De innehåller också delar som ingår i flera olika naturskyddsprogram. Områdena är mångsidiga och betydelsefulla skyddsområden för naturtyper och arter i myrmarker, småvatten, gammelskogar och åsskogar.

Områdena bevaras i naturtillstånd, älgjakt skulle tillåtas på huvudsaken av områdena

De områden som planeras ingå i skyddet ska bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer en störningsfri utveckling att tryggas så att förändrade naturmiljöer och vårdbiotoper iståndsätts. Inom ramen för allemansrätten kan områdena också användas för till exempel friluftsliv och hobbyer i naturen samt forskning och undervisning.

Jägare använder områdena flitigt, och i de preliminära diskussionerna har det framförts många synpunkter som rör ordnande av jakt. Enligt naturskyddslagen är jakt i allmänhet tillåtet i de nordliga naturskyddsområdena och förbjudet i södra Finland. Till exempel älgdrev och jakt på främmande arter är med tillstånd av Forststyrelsen trots allt tillåtet i alla de naturskyddsområden som nu inrättas. Forststyrelsen kan dessutom bevilja tillstånd att i skyddsområdet avlägsna individer av arter som utgör ett hot mot säkerheten eller hot om skada.

Genom förordning av statsrådet kan dessutom annan jakt tillåtas, om det inte äventyrar det syfte som området inrättats för eller inverkar skadligt på annan användning av området. Enligt det förordningsutkast som nu är på remiss tillåts älgjakt i stor utsträckning, och i en del av områdena även jakt på skogshare, fälthare och tjäder. I ett av områdena tillåts även jakt på sjöfågel. För att skydda fåglarnas häckning tillåts därtill rävjakt i vissa områden.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 28 februari 2021.

Remissmaterial (utlåtande.fi)
Kartor över områdena (metsa.fi)

Ytterligare information

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0433, leila.suvantola@ym.fi
Ari Meriruoko, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 639 6371, ari.meriruoko@metsa.fi