Publicerad 3.12.2020

Hamnarnas service har rustats upp i Skärgårdshavets, Bottenhavets och Ekenäs skärgårds nationalparker inom ett samarbetsprojekt

Hamnarna har fått mera båtplatser och servicebyggnader. Forststyrelsen förbättrade servicen tillsammans med hamnföretagarna. Syftet med projektet Sustainable Gateways var att utveckla småbåtshamnar på öar i nationalparkerna i kustregionen i Finland och i naturskyddsområden i Sverige.

De hamnar som iståndsätts var Katanpää i Bottenhavets nationalpark, Bodö och Örö i Skärgårdshavets nationalpark och Jussarö i Ekenäs skärgårds nationalpark samt Utö, Nåttarö och Grinda i Stockholms skärgård i Sverige.

– Det är viktigt att förbättra servicen i hamnarna och det ökar även naturens bärförmåga då besökarna styrs centraliserat till platser med god service. Det gränsöverskridande arbetet med Sverige (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län) har varit fruktbart eftersom båda länderna har samma typer av objekt och de som sköter objekten även har liknande utmaningar, säger Sanna-Kaisa Juvonen, projektchef vid Forststyrelsen.

Nya bryggor och servicebyggander

Hamnen på Katanpää fästningsö i Bottenhavets nationalpark byggdes ut genom att anlägga en 48 meter lång brygga som tillåter ytterligare 30 båtplatser. I Katanpää hamn byggdes även en mindre 10 meter lång brygga. För besökarna byggdes en servicebyggnad med duschar och toalettutrymmen. I anslutning till servicebyggnaden byggdes en diskplats och på byggnadens vägg monterades en defibrillator. Ett stort arbete bestod av att förnya elnätet i hamnen. Dessutom kontrollerades och reparerades de äldre bryggornas fästen och informationsskyltarna på ön förnyades.

I Jussarö hamn i Ekenäs skärgårds nationalpark uppfördes en ny brygga som samtidigt fungerar som vågbrytare. Bryggan innebar att hamnen fick 25 nya båtplatser och möjlighet att förtöja större båtar vid bryggan, framför allt vid svåra vindförhållanden. Tillgången till sötvatten har säkerställts genom att skaffa en ny vattenmaskin och underhålla den gamla vattenmaskinen. Även elnätet har förnyats. Dessutom fick bastubadarna en ny badbrygga och i hamnområdet byggdes en ny torrtoalett. I hamnen monterades även en defibrillator och informationsskyltarna i terrängen förnyades.

En lång brygga med 30 båtplatser i havsmiljö.
Jussarös nya brygga i Ekenäs skärgårds nationalpark. Foto: Hans-Erik Nyman.

Bodö hamn i Skärgårdshavets nationapark fick en ny servicebyggnad där besökarna betjänas av hamnens reception, en hamnbutik och en bastu samt i närheten en torrtoalett. I hamnen byggdes en 48 meter lång brygga som ökade båtplatserna i hamnen med 30 platser. Bryggan har el, belysning och säkerhetsutrustning. I anslutning till den större bryggan byggdes även en mindre. Hamnen försågs med belysning och sju nya bojar. Fästena till de femton befintliga bojarna kontrollerades och reparerades. En defibrillator ska monteras i hamnområdet under våren.

I Örö hamn byggdes en ny servicebyggnad där besökaren hittar hamnens reception, informationspunkt och en hamnbutik. Hamnen fick en ny brygga som möjliggör förtöjning av större båtar. För att öka antalet platser för mindre båtar monterades tio nya bojar och en äldre brygga försågs med el. På Örö förnyades även skyltar i terrängen. Även vattenverket på Örö förnyades. Anläggningen anlades för att få bruksvatten till ön.

Största delen av arbetet utfördes genom finansiering från projektet Sustainable Gateways. Förnyandet av vattenverket på Örö, den mindre bryggan och hamnbelysningen på Bodö genomfördes med medel från statens tilläggsbudget.

Mera information:

Projektet leddes och genomfördes av Forststyrelsens Naturtjänster och projektpartner var Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i Sverige och Åbo universitet i Finland. Projektet var en del av Europeiska unionens Interreg Central Baltic-program. Projektet finansierades av Europeiska unionen och av Egentliga Finlands förbund. Projektet pågick under åren 2018–2020 och dess totala kostnadsberäkning var 1 730 000 euro

Projektchef Sanna-Kaisa Juvonen, Forststyrelsen, Naturtjänster, tel 040 7743933, sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi