Örö hamn i Skärgårdshavets nationalpark. Bild: Forststyrelsen / Jouko Högmander.

Syftet med projektet Sustainable Gateways (Small ports – sustainable gateways to coastal national parks) var att utveckla existerande småbåtshamnar på öar i kustnära nationalparker i Finland och i naturreservat i Sverige. Projektet fokuserade på att förbättra infrastrukturen i hamnarna i de hamnar som ingick i projektet och utveckla servicen tillsammans med hamnföretagarna. I hamnarna utökades bl.a. antalet båtplatser och utrymmen för besökare byggdes och renoverades.

Syftet var att styra besökarna av öarnas skyddsområden till servicen i småbåtshamnarna. Detta för att stärka den ekologiska hållbarheten i användningen av områdena. Projektet genomfördes 2018–2020.

Projektets finansiering och partnerorganisationer

Den totala budgeten för projektet uppgick till 1 730 000 euro, varav Europeiska unionens program Interreg Central Baltic stod för 1 297 000 euro och partnerorganisationerna för 432 000 euro. Projektbudgeten för Forststyrelsens naturtjänster uppgick till 976 000 euro, varav 732 000 euro kom från EU:s Interreg Central Baltic-program. Egentliga Finlands förbund finansierade 188 000 euro av de finländska partnerorganisationernas självfinansierade del.

Forststyrelsens naturtjänster fungerade som huvudkoordinatör för projektet. Övriga partner var Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i Sverige och Turun yliopisto (Åbo universitet) i Finland.

Verksamhetsområde och projektets resultat

I projektet deltog småbåtshamnar på fyra öar i Finland och småbåtshamnar på tre öar i Sverige. Öarna i Finland ligger i Bottenhavets, Skärgårdshavets och Ekenäs skärgårds nationalpark. De svenska öarna finns i Stockholms skärgård.

Öarna i Finland

Katanpää fästingsö

Den tidigare fästingsön Katanpää är det sydligaste besöksmålet i Bottenhavets nationalpark. Inom ramen för projektet byggdes ett nytt servicehus med duschar och toaletter för hamnens besökare. Intill servicehuset byggdes en diskplats. På servicehusets vägg monterades en hjärtstartare. Hamnen byggdes ut med en 48 meter lång brygga som gav hamnen 30 nya båtplatser. Bryggan har el, belysning och säkerhetsutrustning. Dessutom kontrollerades och reparerades de gamla bryggornas fästen. Under projektet uppdaterades även öns informationstavlor.

Liten grå byggnad med ramp och räcken i trä.
Det nya servicehuset i Katanpää hamn. Bild: Forststyrelsen / Sanna-Kaisa Juvonen.
Lång båtbrygga med två förtöjda båtar.
Det nya servicehuset i Katanpää hamn. Bild: Forststyrelsen / Sanna-Kaisa Juvonen.

Bodö

Bodö är en stämningsfull plats mitt i Skärgårdshavets nationalpark. Inom ramen för projektet byggdes ett nytt servicehus i hamnen med en reception, en hamnbutik och en bastu som kan användas av besökare. Hamnen fick en 48 meter lång brygga, vilket utökade hamnens båtplatser med 30 nya platser. Bryggan har el, belysning och säkerhetsutrustning. Sju nya bojar placerades ut i hamnen och alla fästen till de femton bojar som redan fanns i hamnen kontrollerades och reparerades. Hamnområdet fick även en hjärtstartare. En ny torrtoalett byggdes i närheten av servicehuset. Dessutom gjordes nya informationstavlor som placerades ut i hamnen.

Grå träbyggnad i en våning. Tillgänglig via trappa och ramp. Runt altanen finns räcken.
Det nya servicehuset i Bodö hamn. Bild: Forststyrelsen / Sanna-Kaisa Juvonen.
Lång båtbrygga. I bakgrunden syns en ö och byggnader.
Den nya bryggan i Bodö hamn. Bild: Forststyrelsen / Sanna-Kaisa Juvonen.

Örö kustfort

I hundra år var Örö kustfort ett stängt militärt område. I dag är ön med sin intressanta historia och varierande natur en del av Skärgårdshavets nationalpark och öppen för alla. I Örö hamn byggdes ett nytt servicehus för besökare med en reception, en informationsdisk och en hamnbutik. Hamnen fick en ny brygga som gör det möjligt även för större båtar att förtöja. Tio nya bojar placerades ut i hamnen för att utöka antalet platser för mindre båtar. En äldre brygga elektrifierades. Under projektet uppdaterades även Örös informationstavlor.

Grå träbyggnad i en våning. Framför byggnaden går en asfalterad väg.
Det nya servicehuset i Örö hamn. Bild: Forststyrelsen / Sanna-Kaisa Juvonen.
Lång brygga med flera förtöjda båtar. Längre bort från bryggan finns bojar.
De nya bojarna i Örö hamn. Bild: Forststyrelsen / Sanna-Kaisa Juvonen.

Jussarö

På Jussarö som ingår i Ekenäs skärgårds nationalpark finns både orörd skärgårdsnatur och spår efter olika yrken som människor ägnat sig åt under olika tidsperioder på ön. Inom ramen för projektet fick hamnen en ny brygga med vågbrytaregenskaper. Bryggan gav hamnen 25 nya båtplatser samt möjlighet för större båtar att förtöja vid bryggan. Tillgången på sött vatten förbättrades med en ny vattenmaskin och underhåll av den gamla vattenmaskinen. I hamnen installerades även en hjärtstartare. Bastubesökarna fick en ny badbrygga. En ny torrtoalett byggdes i hamnområdet. Även hamnområdets informationstavlor förnyades under projektet.

Flygbild av lång brygga. I bakgrunden syns flera öar.
Den nya bryggan i Jussarö hamn. Bild: Forststyrelsen / Hans-Erik Nyman.
Två torrtoaletter i trä som är byggda intill varandra nära stranden.
Den nya torrtoaletten i Jussarö hamn. Bild: Forststyrelsen / Hans-Erik Nyman.

Öarna i Sverige

Information om projektets åtgärder i Sverige finns på den svenska projektpartnerns webbplats:

Grinda

Grinda gästhamn har 100 båtplatser, varav 15 bokningsbara. Förtöjning sker på boj eller mooringlina. Gästerna har tillgång till el, dusch, toalett, sopstation och tömning av septiktank. Under projektet utökades kapaciteten för hamnens avloppssystem. Detta är en åtgärd som inte syns för besökare, men som innebär att hamnen kan fortsätta ta emot besökare på ett miljömässigt hållbart sätt.

Utö

Utö gästhamn i södra delen av Stockholms skärgård har plats för 250 båtar. Hamnens service inkluderar tömning av septiktank, sopstation, el och ett servicehus med dusch, bastu, toalett och tvättstuga. Servicehuset från år 1976 renoverades och moderniserades inom ramen för projektet.

Nåttarö

I Nåttarö gästhamn i Stockholms södra skärgård finns en restaurang och ett servicehus. I närheten av hamnen finns även en handelsbod och en kiosk. Under projektet byggdes ett nytt servicehus med toaletter, duschar, bastu och hamnkontor. Hamnen fick två nya bryggor som gav hamnen 50 båtplatser.

Utveckling av hamnarnas verksamhet och service

I de hamnar som ingick i projektet utvecklades hamnarnas verksamhet och service tillsammans med hamnföretagarna. Detta arbete utfördes av Brahea-keskus vid Turun yliopisto (Åbo universitet). Brahea-keskus har utarbetat en publikation utifrån utvecklingsarbetet om frågor med anknytning till småbåtshamnarnas miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet. I fokus för granskningen står framför allt utmaningarna med den ekonomiska hållbarheten i småbåtshamnarnas verksamhet. I publikationen ges tips om hur hamnverksamhetens ekonomiska hållbarhet kan utvecklas både för hamnföretagare och de aktörer som förvaltar hamnarna.

Kontaktuppgifter

  • Projektchef Sanna-Kaisa Juvonen, Forststyrelsen, Naturtjänster
  • Projektchef Pia Berg, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
  • Projektchef Veijo Pönni, Turun yliopisto
Skargårdsstiftelsen logo.
University of Turku logo.

Senast uppdaterad 12.7.2024