Publicerad 8.7.2022

Forststyrelsen fick tillstånd att arrendera ut områden för Finlands första vindkraftsparker ute på öppet hav

Statsrådet godkände idag framställningen av jord- och skogsbruksministeriet vid behandling enligt överlåtelselagen arrenderätt av statens havsområden för de planerade havsvindkraftsparkerna utanför Korsnäs och Tahkoluoto i Björneborg. Statens tillstånd för områden för havsbaserad vindkraft är de första i sitt slag i Finland. Forststyrelsen verkar som arrendevärd för statens mark- och vattenområden.

Statsrådets behandling grundar sig på lagen om rätt att överlåta eller hyra ut statlig fastighetsförmögenhet samt på lagen utfärdat av Forststyrelsen. I diskussionen utvärderades områdesuthyrning ur flera synvinklar och vattenområdena i fråga bedömdes lämpliga för havsvindkraftsproduktion.

Suomen Hyötytuuli Oy planerar att utvidga havsvindkraftsparken utanför Tahkoluoto i Björneborg. På den andra hyresplatsen som regeringen godkänt, som ligger utanför Korsnäs, agerar Forststyrelsen som projektutvecklare och söker just nu en partner att ansvara för havsvindkraftsparkens byggande och elproduktion. Den valda partnern kommer att bland annat ta över ansvaret för den tekniska planeringen under projekt utvecklingsperioden.

Båda projekten är belägna i Finlands territorialvatten, varvid de lokala kommunerna – Korsnäs och Björneborg – får fastighetsskatt när havsbaserade vindkraftsparkprojekten är realiserade.

“Intresset för havsbaserade vindkraft ökar snabbt runtom i världen, eftersom det möjliggör betydligt större produktionsmängder och -enheter för utsläppsfri energi än landbaserade vindkraft. Finlands relativt grunda västliga territorialvatten lämpar sig väl för produktion av havsvindkraft”, säger Tuomas Hallenberg, som ansvarar för Forststyrelsens fastighetsutveckling.

“Vindkraftsprojekten ute på öppna havet som nu beviljats arrendetillstånd är ett stort steg mot de satta klimatmålen för vårt land. Därför är en av våra prioriteter att utnyttja havsvindkraftens möjligheter fullt ut och Forststyrelsen kommer att presentera ytterligare områden för havsbaserade vindkraftsprojekt under de kommande åren”.

Vindkraft har en väsentlig roll i Forststyrelsens strategi

Ökad vindkraftsproduktion ingår i Forststyrelsens strategi för att främja Finlands mål att vara koldioxidneutralt år 2035. Forststyrelsen utvecklar byggklara vindkraftsprojekt och arrenderar statlig mark för energiproducenternas vindkraftsprojekt.

Inom territorialvattnen utvecklar Forststyrelsen områden som beviljas i landskapsplanen, detta genomförs i samarbete med partnerna. Ytterligare främjar Forstyrelsen nya områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion. Statsrådet godkände i december 2021 auktionsmodellen för allmänna vattenområden som ska upplåtas för havsbaserad vindkraft, var områden erbjuds till användning för vindkraftsföretag.

Vindkraftsparkernas områden kommer alltid att förbli statlig egendom. Hyresintäkterna från områdena är en del av det resultat som Forststyrelsen rapporterar till staten.

Mer information:
Tuomas Hallenberg, direktör, fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn. +358 40 528 6069, tuomas.hallenberg(at)metsa.fi

Korsnäs havsvindpark | Forststyrelsen (metsa.fi)

Bakgrundsinformation:
Förnybar energi, utländska investeringar och välfärd med havsvindkraft
Finlands mål är att vara kolneutralt 2035 och kolnegativ snabbt därefter. Förutom att minska utsläppen innebär detta en betydande ökning av produktionen av förnybar energi. Havsvindkraften erbjuder en möjlighet att avsevärt öka energiproduktionen och Finlands energisjälvförsörjning. Havsvindkraftverk och havsvindkraftsparker är betydligt större än landbaserade vindkraftverk.