Publicerad 7.10.2021

Den lokala dialogen inleds i Korsnäs havsvindkraftsprojekt

Lokala diskussionstillfällen om den havsvindkraftspark som Forststyrelsen planerar utanför Korsnäs startar. Det är meningen att det första invånarmötet ska hållas i början av december.

Havsvindkraftsparken planeras utanför Korsnäs, på statens havsområde 15 kilometer från kusten. Korsnäs kommun godkände initiativet till planläggning av en havsvindkraftspark hösten 2020. Planläggningsarbetet fortsätter i ett par år.

I sin helhet tar planeringen av vindkraftsparken, tillståndsprocesserna och byggandet flera år. Havsvindkraftsparken som ger kommunen fastighetsskatt beräknas bli färdig tidigast 2028.

Forststyrelsens kontor i Korsnäs

Forststyrelsen kommer att öppna ett kontor i Korsnäs i närheten av kommunhuset. Kontoret blir både en presentationslokal för projektet och en bas för dem som arbetar med projektet.

“Till kontoret söks som bäst en tvåspråkig projektexpert som skulle vara anträffbar varje vecka för dem som är intresserade av havsvindkraft. Kontoret står till förfogande i alla frågor som gäller havsvindkraft och i projektets praktiska arrangemang”, berättar Forststyrelsens vindkraftschef Otto Swanljung.

Respekt för naturvärden, i en anda av samordning

Genomförandet av havsvindkraftsprojektet förutsätter många tillståndsprocesser, under vilka projektets konsekvenser bedöms ur många synvinklar. Målet är att samordna såväl lokalsamhällets som naturvärdenas krav.

Naturens mångfald beaktas under hela projektets gång. Redan i början flyttades projektområdet längre ut till havs, längre bort från det vindkraftsområde som anvisats i landskapsplanen. Ändringen var viktig för fåglarnas flyttvägar, för att bevara de orörda reven i de grunda vattnen och för de landskapsmässiga värdena i UNESCO:s världsarvsområde.

I det fleråriga projektet måste man också beakta den snabba utvecklingen av vindkraftstekniken. “Tekniken utvecklas kontinuerligt och möjliggör större turbiner i djupare vattenområden. I djupare vatten glesnar bottenväxtligheten och organismerna, så konsekvenserna för miljön blir mindre”, säger Swanljung.

Naturutredningarna fortsätter nästa vår

Projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) inleds nästa vår. Till den hör förutom lokala möten för intressentgrupper även mångsidiga naturutredningar.

Forststyrelsen kartlade redan förra sommaren strömmingen i lekområdena. Arbetet kompletterades med fiskarenkäter för att få en så mångsidig bild som möjligt av fiskarnas rörelser.

På basis av de preliminära observationerna i utredningarna av fågelbeståndet går fåglarnas huvudsakliga flyttvägar inte genom projektområdet, utan närmare kusten. Även rastande fåglar observerades lite i området. Utredningarna av fågelbeståndet fortsätter nästa vår och sommar, då även växtlighets- och naturtypsutredningar utarbetas.

Forststyrelsen söker en partner för att genomföra projektet

Planeringen och byggandet av en vindkraftspark till havs är en omfattande process där det behövs mångsidig kompetens. Därför söker Forststyrelsen som bäst en partner till projektet.

“Vi söker en partner som har erfarenhet, kompetens och resurser att bygga en vindkraftspark till havs och som senare vill fortsätta som producent av utsläppsfri vindkraft. Forststyrelsen blir arrendevärd eftersom dess uppgifter omfattar förvaltning och utveckling av statens mark- och havsområden”, berättar projektledare Pertti Tapio.

Den vindkraftspartner som väljs ska också uppfylla Forststyrelsens kriterier för samhällsansvar.

Vinden mäts

Planeringen av vindkraftsparken förutsätter även vindmätningar som också inleds i höst. “Vi har hyrt en plats på Bergö i Malax kommun för en 174 meter hög vindmätningsmast. Den kan sannolikt resas upp i november när flyghindertillståndet har beviljats”, berättar Forststyrelsens vindkraftsexpert Ville Kokkonen.

Mer information om projektet i Korsnäs:

Projektet i Korsnäs presenteras på Forststyrelsens webbplats. Där är också visualiseringsvideo. https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/vindkraftsprojekt/korsnas-havsvindkraftsprojekt/

Bakgrundsinformation för redaktioner

Korsnäs havsvindkraftspark i korthet

  • Finlands andra havsvindkraftspark.
  • Ligger i statens allmänna vattenområde som förvaltas av Forststyrelsen cirka 15 kilometer från kusten utanför Korsnäs.
  • Består av uppskattningsvis 70–100 turbiner, dvs. kraftverk, och deras effekt skulle vara 12–20 megawatt (MW).
  • Vindkraftsparkens nominella effekt är cirka 1 300 megawatt. Parken skulle producera cirka 5 000 GWh utsläppsfri el per år.
  • Skulle öka Finlands vindkraftskapacitet med nästan 20 procent om helheten blev klar nu.
  • Färdigställs tidigast 2028.

 

Mer information

Pertti Tapio, projektledare för vindkraftsverksamheten, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 020 639 5302, pertti.tapio@metsa.fi