Korsnäs havsvindkraftsprojekt

Forststyrelsen har som mål att möjliggöra byggandet av en havsvindkraftspark med en nominell effekt på minst 1 300 megawatt utanför Korsnäs vid Finlands sydvästkust. När projektet genomförs är Korsnäs havsvindkraftspark en investering i miljardklass.

 Korsnäs havsbaserade vindkraftspark på kartan

Aktuellt

Sillgötningsundersökningar och fågelundersökningar pågår.

Vindmätningar förbereds.

MKB, zonindelning och teknisk konsult vald (AFRY Finland Oy).

Enligt planerna ska 70–100 turbiner med en nominell effekt på 12–20 megawatt byggas i Korsnäs havsvindkraftspark under projektets första skede.

Finland har som mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle före 2035. I egenskap av förvaltare av statens mark- och vattenområden spelar Forststyrelsen en viktig roll i arbetet för att uppnå detta mål. Vårt mål är att tredubbla produktionen av vindkraft i våra förvaltade områden före 2030.

Vi möjliggör projektet i Korsnäs och bidrar till projektutvecklingen med finländsk vindkraftsexpertis. Vi söker en projektpartner med erfarenhet av att bygga havsvindkraftverk och driva vindkraftsproduktion. När projektet är slutfört finns vi kvar i regionen som arrendegivare.

Vindkraftverk till sjöss.

Projektets bakgrund

Korsnäs kommun godkände initiativet till planläggning av en havsvindkraftspark hösten 2020. Projektområdet ligger i det allmänna vattenområdet som Forststyrelsen förvaltar, cirka 15 kilometer från kusten. Projektområdet är 220 km2 stort och det ligger delvis i det området som anvisats för vindkraft i Österbottens landskapsplan och som markerats för vindkraftsproduktion i Finlands havsplan. Havsplanen är en strategisk vision för en hållbar användning av havsområdet och nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en tillräckligt god miljöstatus, som har formulerats i samarbete mellan centrala aktörer i havsområdet.

Den slutliga avgränsningen av området görs i takt med att planeringen framskrider och på detta inverkar bland annat skyddsområden, havsbottnen, vattendjupet och diskussioner med olika intressegrupper. Även båtrutterna på området och Försvarsmaktens behov har beaktats i placeringen av det planerade området.

Naturförhållandena i området

Havsområdet utanför Korsnäs är mycket blåsigt. Den genomsnittliga vindhastigheten i området kan vara mer än 9 meter i sekunden. Även vattendjupet och havsbottnens geologi är lämpliga med tanke på vindkraftsbyggande. Vattendjupet i projektområdet är till största delen 10–15 meter. Den största mångfalden av bottenlevande arter hittar man normalt på mindre än tio metes djup. Områdets bottenfauna ska emellertid kartläggas ytterligare när projektet framskrider.

Även fisket och fiskarterna har beaktats i samband med placeringen av projektområdet. Inga bankar och grunda områden som är viktiga för fiskens fortplantning ligger inom projektområdet. Vi har också fastställt att flyttfåglarnas stråk går närmare kusten än projektområdet.

Världsarvet Kvarkens skärgård

Kvarkens steniga skärgård som ständigt höjer sig ur havet är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista.

Läs mer (utinaturen.fi)

Vindkraftsparkens projektområde ligger drygt tio kilometer från Kvarkens skärgård, som är Finlands enda naturarvsobjekt på Unescos världsarvslista. Inom synhåll från projektområdet finns också Natura-naturtyper. Vindkraftsparkens konsekvenser för dessa områden utreds i samband med att projektet beviljas tillstånd.

Projektets byggbarhet

Hamnar med bra logisitik är en förutsättning för byggande av havsvindkraft. I närheten av Korsnäs projektområde finns tre stora hamnar: Kaskö, Kristinestad och Vasa. Det går järnväg till hamnarna. Vi kartlägger för närvarande hamnarnas funktion och lagringskapacitet.

Lastfartyg i hamnen i Vasa.

Elöverföringen från Korsnäs projektområde till fastlandet genomförs med havskablar som installeras på havsbotten. Havsvindkraftsparken ansluts till det befintliga elnätet med en kraftledning som byggs på fastlandet.

Fingrid ansvarar för Finlands elöverföringsnät. Vi förhandlar för närvarande med Fingrid om olika alternativ för anslutning till elnätet. Vi granskar alternativen för anslutning även som en del av miljökonsekvensbedömningen (MKB).

Lokal anknytning

Byggandet av en havsvindkraftspark inverkar positivt på regionens ekonomi och näringsliv på många sätt. Projektet inverkar positivt på regionens ekonomi även via skatteintäkterna. Sysselsättningseffekter uppkommer till exempel av planering, byggande i anslutning till vindparkens infrastruktur, transporter, installation av vindkraftverken samt inkvarterings- och restaurangverksamhet.

Kommunerna i Finland får beskatta fastigheter i sina områden. De skatteintäkter som en enskild kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna för ett kraftverk, vindparkens effekt samt den skattesats som kommunen fastställt. De årliga fastighetsskatteintäkterna från ett havsvindkraftverk kan uppgå till 70 000 euro per år för Korsnäs kommun. Det innebär att de årliga fastighetsskatteintäkterna för hela vindkraftsparken skulle uppgå till flera miljoner euro.

Samarbetsföretag

Forststyrelsen varken bygger eller äger vindkraftsparker. I stället möjliggör vi byggandet och arrenderar ut områdena. Vi säljer inga statsägda områden till vindkraftsaktörerna. Tidigare har vi arbetat med projektutveckling antingen på egen hand eller tillsammans med andra markägare eller projektutvecklare (linkki hankkeisiin). För projektet i Korsnäs har vi valt ett annat koncept, eftersom projektet är exceptionellt. Vi söker en ansvarsfull partner som vill samarbeta med oss för att utveckla ett byggfärdigt projekt.

Tidsplan

Projektutvecklingen av Korsnäs vindkraftspark beräknas pågå i cirka fyra år. Planläggningen inleddes 2020 och miljökonsekvensbedömningen kommer att inledas 2021. Våren 2021 startades också de första naturundersökningarna och arbetet kommer att fortsätta t.ex. fågelundersökningar. Projektet tar flera år att bli klar och enligt vår bedömning kan Korsnäs vindkraftspark vara i produktion tidigast 2028.

Projekt meddelanden

9.6.2021 Naturvärdesbedömningarna har inletts vid Korsnäs havsvindkraftsparks projektområde

16.11.2020 Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark

Kontaktuppgifter

Pertti Tapio

Projektledare för vindkraftsverksamheten

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206395302

Otto Swanljung

Vindkraftschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394643