AKS-tutkimuksen tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste: Metsähallituksen asiakas-, kumppani- ja sidosryhmätutkimuksen yhteystietorekisteri

Metsähallitus toteuttaa vuosittain asiakas-, kumppani- ja sidosryhmäkokemustutkimuksen. Tutkimuksessa mitataan Metsähallituksen asiakas-, kumppani- ja sidosryhmäkokemusta (myöhemmin asiakaskokemusta), sekä mainetta ja luottamusta eri sidosryhmien keskuudessa, eli vastaajilta kysytään näkemystä Metsähallituksen asiakaslupausten toteutumiseen ja muihin mainetta ja sidosryhmätukea mittaaviin väittämiin.

Dataskyddsbeskrivning: Kontaktregistret för Forststyrelsens kund-, partner- och intressentgruppsundersökning

Forststyrelsen genomför årligen en undersökning av kundernas, partnernas och intressentgruppernas erfarenheter. I undersökningen mäts kundernas, partnernas och intressegruppernas erfarenhet av Forststyrelsen (senare kundupplevelse) samt Forststyrelsens anseende och förtroende bland olika intressentgrupper, dvs. deltagarna tillfrågas om hur Forststyrelsens kundlöften infriats och om andra påståenden som mäter anseendet och stödet till intressentgrupperna.

Privacy statement: Contact information register for Metsähallitus’ customer, partner and stakeholder survey

Every year, Metsähallitus conducts a customer, partner and stakeholder experience survey. The survey measures Metsähallitus’ customer, partner and stakeholder experience (later referred to as customer experience) as well as reputation and trust among different stakeholders; respondents are asked about their views of how Metsähallitus keeps its customer promises and of other claims measuring our reputation and stakeholder support.