Julkaistu 22.9.2020

Valkmusan kansallispuiston arvokasta suoluontoa palautetaan ennallistamalla

Valkmusan kansallispuisto on monipuolinen, laaja suoalue, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla.

Työt ovat alkaneet suoalueella ojien tukkimisella ja jo aiemmin on tehty pienpuuston raivausta sekä talvitien kunnostus. Työtä jatketaan poistamalla ylimääräistä puuta suoalueelta talviolosuhteiden salliessa. Puuston poiston jälkeen suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla. Valkmusan ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Suon paluu

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Kohde on osa Valkmusan kansallispuiston Munasuon keidassuokokonaisuutta. Ennallistettava alue on ollut luonnontilassa hyvin avointa, pääosin nevaa ja harvapuustoista rämettä. Kohteen suot on ojitettu tiheästi ja ojat ovat niin vanhaa alkuperää, että vesitasapaino, kasvillisuus ja puusto ovat muuttuneet hyvin paljon alkuperäisestä.

– Ennallistamisen odotetaankin elvyttävän alueen taantunutta ja osin täysin kadonnutta suolajistoa, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Perhonen on levittänyt leveät, kapeat siipensä.
Uhanalainen rämekulmumittari on Valkmusan kansallispuiston tunnuseläin. Kuva: Olli Pihlajamaa.

Pieni osa alueesta ennallistetaan nyt syksyllä 2020. Toimenpiteenä on ojien tukkiminen kaivinkoneen avulla. Nyt ennallistettavalta alueelta ei ole tarve poistaa puustoa, vain ojalinjoilta on raivattu pienpuusto, jotta kaivinkone pääsee liikkumaan. Ennallistettava alue on suon reunakorpia ja -rämeitä.

Työt eivät aiheuta haittaa Valkmusalla retkeileville.

Lisätietoja:

Suunnittelija Helena Lundén, Metsähallitus, puh. 040 7538153; helena.lunden(at)metsa.fi

  • Valkmusan kansallispuisto: www.luontoon.fi/valkmusa
  • Hydrologia-LIFE: Euroopan unionin rahoittamassa Hydrologia-LIFE-hankkeessa turvataan Suomen arvokkaimpia kosteikkoja vuosina 2017–2023 ennallistamalla soita sekä kunnostamalla puroja ja lintujärviä. Laajassa hankkeessa on mukana 103 Natura 2000 -aluetta ympäri Suomen. www.metsa.fi/hydrologialife