Julkaistu 24.11.2022

Temmesjoella ennallistettiin viisi kilometriä heikkoon kuntoon päässyttä jokiuomaa – toimista hyötyy koko alueen luonto

Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella Pohjois-Pohjanmaalla huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen luonnonsuojelualueilla. Urakan aikana noin viisi kilometriä oikaistua jokiuomaa palautettiin kohti alkuperäistä rakennettaan. Töistä on hyötyä sekä luonnon monimuotoisuudelle että alueen virkistyskäytölle.

Mittakaavaltaan ainutlaatuiset ennallistamistyöt toteutettiin Temmesjoella kahdessa kohteessa. Loukkuneva-Isonevan suojelualueella Limingassa ennallistettiin kaksi kilometriä, Veneneva-Pelson suojelualueella Siikalatvassa reilu kolme kilometriä jokiuomaa.

Taustalla ovat jokiuomaan aikanaan tehdyt oikaisut ja ruoppaukset. Temmesjoki oli alun perin kapea ja mutkitteleva joki. Kun ympäröivät suot ojitettiin, vanha uoma ei enää riittänyt kuljettamaan vesiä pois ja tulvat nousivat läheisiin kyliin. Tulvasuojelun takia uomaa muokattiin ja kaksi mutkaista osaa Loukkuneva-Isonevan alueella ohitettiin 1970-luvun alkuvuosina.

Muutosten myötä joen tila heikkeni ajan myötä niin, että ennen ennallistamista sen todettiin olevan välttävässä kunnossa. Kesällä joessa oli ajoittain hyvin vähän vettä. Vesieliöiden ja kalojen elinolosuhteet olivat käyneet heikoiksi ja joen tila haittasi myös virkistyskäyttöä ja kasteluveden saantia jokivarren viljelyksille.

Joen rakenne ennalleen

Työt alkoivat molemmissa kohteissa talvella 2021 vanhojen kaivumassojen päällysten puunkorjuulla ja kulkuväylien valmistelulla. Töitä tehtiin monessa vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana. Massiiviseen urakkaan kuului muun muassa 1970-luvulla kaivetun kanavan täyttäminen vanhoilla kaivumassoilla, patojen rakentaminen, veden ohjaus vanhaan jokiuomaan sekä lampien kaivaminen ja kiveäminen. Lisäksi alkuperäisen jokiuoman rakennetta monipuolistettiin.

– Joessa elävien lajien kannalta on tärkeää, että uoman rakenne ja virtausnopeus vaihtelevat. Virtausnopeuden säätelemiseksi tehtiin kivikynnyksiä, virran kiihdyttimiä ja koskiosuuksia sekä lampareita puhdistamaan ja hapettamaan vettä, tasaamaan virtauksia ja antamaan kaloille suojaa ja talvehtimismahdollisuuksia, kertoo suunnittelija Jukka Kaiponen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Temmesjoen urakat toteutettiin EU:n Hydrologia-LIFE-hankkeen rahoituksella. Urakoiden suunnittelusta ja työnjohdosta vastasi Metsähallituksen Luontopalvelut. Suunnitteluun osallistui myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Työt toteutti Metsähallituksen paikallinen puitesopimusurakoitsija SK Koneurakointi Oy.

Kirkasvetinen joki, jossa isoja kiviä, samoin rannoilla.
Ennallistamisen myötä Temmesjoen omaan luotiin vaihtelevuutta, joka hyödyttää joessa eläviä kaloja ja muita vesieliöitä. Kuva: Jukka Kaiponen.

Seurantaa ja lisää kunnostuksia

Ennallistamisella oli monia tavoitteita, jotka ulottuivat joen ohella myös lähiympäristöön: joen palauttaminen vanhoihin uomiinsa, virtauksen hidastaminen, elinympäristöjen monipuolistaminen, luontaisen tulvarytmin palauttaminen ja soiden vesitalouden ennallistaminen.

– Tehdyt toimet hyödyttävät koko alueen luontoa ja lisäävät monimuotoisuutta. Talvityöt ovat aina haastavia, mutta asiantuntevan urakoitsijan ja kahden pakkastalven ansiosta urakka onnistui hienosti. Töiden pitkän aikavälin vaikutuksia seurataan jatkossa säännöllisesti, Kaiponen sanoo.

Temmesjoella riittää tehtävää myös tulevaisuudessa.

– Joki on 73 kilometriä pitkä ja vain osa siitä sijaitsee valtion suojelualueilla. Haluammekin kannustaa myös yksityisiä maanomistajia kunnostustöihin. Vesistön kunnostushankkeisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin saa lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Kaiponen vinkkaa.

Lisätietoja:

Jukka Kaiponen, suunnittelija, Metsähallitus Luontopalvelut:  jukka.kaiponen@metsa.fi, 040 159 5329

Kattava tietopaketti ennallistamisesta ja Metsähallituksen ennallistamistyöstä: Ennallistaminen ja luonnonhoito.

Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämässä Hydrologia-LIFE-hankkeessa pyritään soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa Natura-alueilla kautta Suomen vuosina 2017–2023.