Julkaistu 14.6.2023

Siikalatvalla ennallistetaan metsää polttamalla ja jäljitellään luontaisia metsäpaloja

Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa metsien ennallistamispolttoja Siikalatvan Venenevalla kesäkuun aikana. Ennallistamispoltoilla jäljitellään luontaisia metsäpaloja, ja niiden avulla metsiin syntyy kuollutta ja hiiltynyttä puuta, jota moni uhanalainen laji tarvitsee. Metsän ennallistamispoltto valmistellaan aina huolellisesti, turvallisuus edellä.

Ennallistamispoltot alkavat keskiviikkona 14.6.2023 Venenevan–Pelson Natura 2000 -alueella Siikalatvalla. Poltettava alue on noin viisi hehtaaria ja se on nuorehkoa mäntymetsää. Polttoaluetta ympäröivät märät suoalueet ja paloa rajoitetaan tarvittaessa käsisammutuskalustolla, kuten metalliharavoilla ja reppuruiskuilla. Polton jälkeen paikalla on jälkivartiointi. Pelastuslaitosta on informoitu ennallistamispoltosta etukäteen.

Tämä ennallistamispoltto tehdään osana Life2Taiga-hanketta, jonka tavoitteena on ennallistaa metsiä Suomessa ja Ruotsissa ennallistamispolttojen avulla vuosina 2022–2028. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Ennallistamispoltto tarvitsee otolliset olosuhteet

Metsien poltto on tutkitusti tehokas kangasmetsien monimuotoisuuden palauttamis- ja lisäämismenetelmä. Metsäpalot ovat olleet olennainen osa havumetsävyöhykkeen metsäluonnon kiertokulkua. Nykyään tehokas palontorjunta on poistanut laajat metsäpalot Suomen metsistä lähes täysin. Palojen vähenemisen seurauksena myös palosta riippuvainen lajisto on taantunut.

Ennallistettavat metsät poltetaan pystyyn eli puustoineen. Metsää voidaan polttaa hallitusti vain, kun metsän pohja on riittävän kuiva ja tuulen suunta ja voimakkuus ovat otolliset. Polttoon sopivia päiviä on yleensä vain muutama kesässä, esimerkiksi viime kesänä 2022 polttoja pystyttiin tekemään vain noin viidennes suunnitelluista poltoista. Tänä vuonna Metsähallituksen Luontopalveluilla on tavoitteena tehdä Pohjanmaan ja Kainuun alueella seitsemän ennallistamispolttoa ja niiden yhteinen polttoala on noin 150 hehtaaria.

Huolellisella suunnittelulla ja ennakkovalmisteluilla varmistetaan polton turvallinen toteutus sekä minimoidaan polttokohteen eliöstölle aiheutuvat mahdolliset haitat. Polttamalla ennallistettavat pinta-alat ovat pieniä, joten niistä ei ole merkittävää haittaa yleisten metsälajien esiintymiselle paikallisesti tai valtakunnallisesti. Lajistolle koituvat hyödyt ovat huomattavasti haittoja suuremmat.

Lisätiedot:

Panu Keihäs, Luonnonsuojelun asiantuntija ja poltonjohtaja: Metsähallitus, Luontopalvelut,  puh. 040 191 7488, panu.keihas@metsa.fi