Julkaistu 24.5.2023

Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta kerätään lausuntoja

Metsähallitus on saanut valmiiksi luonnoksen Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja pyytää siitä palautetta 22.6.2023 asti.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lähtee lausuntokierrokselle, jolloin kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelman sisältöä. Metsähallitus pyytää suunnitelmasta lausunnot lähialueen kunnilta, viranomaisilta sekä kansallispuiston lähialueella toimivilta yhdistyksiltä. Myös yksityiset henkilöt voivat antaa palautetta suunnitelmasta jättämällä kirjallisen lausunnon Metsähallituksen kirjaamoon.

Suunnitelmaan voi tutustua verkkosivulla Seitsemisen kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelu .

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Tavoitteena hoidon ja käytön linjaus 15 vuodeksi

Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Keskeisiä kysymyksiä ovat luonnonsuojelu ja -hoito, kulttuuriperinnön suojelu, retkeily ja ulkoilu, matkailu, kalastus, metsästys sekä alueen muu käyttö. Suunnitelma laaditaan seuraaville noin 15 vuodelle.

Seitsemisen luontoa kuvaavat parhaiten metsien ja soiden mosaiikki, pienet metsälammet ja perinneympäristöt. Hoidon ja käytön päämääränä on turvata luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso, tunnistaa ja säilyttää alueen arvokkaat kulttuuriperintökohteet sekä kehittää ja ylläpitää kestävää virkistyskäyttöä ja luontomatkailua alueella sen erämainen luonne säilyttäen. Tavoitteisiin pääsemiseksi suunnittelualueella tehdään mm. luontotyyppien ja lajiston kartoituksia ja soiden ennallistamistoimia sekä ylläpidetään palojatkumoaluetta eli hoidetaan rajattujen polttojen avulla sellaisia kohteita, joiden lajisto tarvitsee aika ajoin palanutta ympäristöä. Koveron vanhan kruununmetsätorpan perinneympäristön luontoa hoidetaan niittämällä ja laiduntamalla. Tietoa puutteellisesti tunnetuista kulttuuriperintöarvoista pyritään lisäämään arkeologisella inventoinnilla ja rakennushistoriallisella selvityksellä.

Puiston olemassa olevaa rengasreitistöä kehitetään toteuttamalla Kivijärven itäinen kiertoreitti. Saari-Soljasen kiertävä reitti voidaan muuttaa esteettömäksi mikäli kysyntää sille ilmenee. Pyöräilyreittejä lisätään sallimalla pyöräily luontokeskuksen ja Koveron välisellä reitillä sekä Honkaniemen taukopaikalle vievällä reitillä. Telttailu sallitaan kaikilla huolletuilla taukopaikoilla pois lukien luontokeskus, varauskeittokatokset sekä vuokrakämpät. Honkaniemeen tai Haukilammen rannalle rakennetaan laavu. Myös luontokeskuksen lähiympäristöä kehitetään mm. rakentamalla uusi, varattava keittokatos.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut:
Maankäytön erityisasiantuntija Teemu Rintala, Metsähallitus, puh. 0206 395 653, teemu.rintala(at)metsa.fi
Virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen, Metsähallitus puh. 0206 395 268, tuula.pelotnen(at)metsa.fi