Julkaistu 4.6.2020

Ruunaan retkeilyalueella ennallistamispoltto auttaa metsäpaloista riippuvaisia lajeja

Metsähallituksen Luontopalvelut poltti metsää 3.6. 2020 Lieksassa Ruunaan retkeilyalueella, Ison Onkilammen lähellä.

Ennallistamispoltto tehtiin Beetles LIFE -hankkeen rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on kohentaa kahdeksan uhanalaisen metsähyönteislajin, kuten kaskikeijun ja palolatikan, elinympäristöjä ja suojelutasoa. Osa kohdelajeista on metsäpaloista ja runsaasta lahopuusta riippuvaisia. Näiden lajien selviämismahdollisuuksia edesautetaan suunnitelmallisesti toteutetuilla metsänpoltoilla.

– Suojelualueiden metsien ennallistamispolttojen tavoitteena on palauttaa tuli ja sen ekologiset vaikutukset suomalaisiin metsiin. Metsäpalo tuottaa elinympäristöjä palolajistolle, lisää kuolleen ja hiiltyneen puun määrää, vaikuttaa elävien puiden puuaineksen laatuun sekä monipuolistaa metsikön puustorakennetta, Ruunaan ennallistamispoltosta vastaava suunnittelija Mikko Heikura Metsähallituksesta kertoo.

Metsäpalot ovat olleet olennainen osa suomalaisen metsäluonnon kiertokulkua. Nykyään tehokas palontorjunta on poistanut laajat metsäpalot Suomen metsistä lähes täysin. Palojen vähenemisen seurauksena myös palosta riippuvainen lajisto on taantunut. Metsien poltto on tehokas kangasmetsien monimuotoisuuden palauttamis- ja lisäämismenetelmä.

Ennallistettavat metsät poltetaan ”pystyyn” eli puustoineen. Metsää voidaan polttaa hallitusti vain tietynlaisissa olosuhteissa: kun metsän pohja on riittävän – mutta ei liian – kuiva ja tuulen suunta ja voimakkuus ovat otolliset. Polttoon sopivia päiviä on yleensä vain muutama kesässä.

Huolellisella suunnittelulla ja ennakkovalmisteluilla varmistetaan polton turvallinen toteutus sekä minimoidaan polttokohteen eliöstölle aiheutuvat mahdolliset haitat. Polttamalla ennallistettavat pinta-alat ovat niin pieniä, ettei niistä yleensä ole haittaa tavallisten metsälajien esiintymiselle edes paikallisesti, saati valtakunnallisesti. Lajistolle koituvat hyödyt ovat huomattavasti haittoja suuremmat.

Lisätietoja:
Suunnittelija Mikko Heikura, Metsähallitus puh. 040 182 2292

Beetles LIFE -hankkeen tunnuskuva, piirrettyjä kovakuoriaisia
EU:n Life-hankkeen tunnus.