Julkaistu 18.10.2022

Risön ranta-aluetta kunnostetaan niittämällä Vaasassa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Metsähallitus, Luontopalvelut:

Risön rantaniitty on tärkeä lintujen kevät- ja syysmuuton levähdysalue. Umpeen kasvavaa niittyä kunnostetaan Helmi-elinympäristöohjelman ja Rannikko-LIFE-hankkeen yhteistyönä. Niiton järjestää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Runsaskasvustoinen Risön rantaniitty Sundominlahdella Vaasassa on edelleen erittäin tärkeä lintujen kevät- ja syysmuuton aikainen levähdysalue. Kohteella pesivä linnusto on kuitenkin taantunut 1990-luvulta alkaen, ja esimerkiksi punasotka ja nokikana sekä lokkilintujen yhdyskunnat ovat hävinneet sen pesimälajistosta. Yhtenä keskeisenä selittävänä tekijänä kehityskulussa arvellaan olevan avointen ranta- ja vesialueiden umpeenkasvu.

Lintuvedet ovat runsaskasvustoisia järviä, merenlahtia ja rantaniittyjä. Vuosikymmenten varrella useat kohteet ovat rehevöityneet ja kasvaneet umpeen tai muulla tavoin muuttuneet linnuston kannalta epäedulliseen suuntaan.

Kohteiden kunnostaminen on tarpeen kymmenien uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesi- ja rantalintulajeista on uhanalaisia, paljolti kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena.

Risön niitolla parannetaan monen lintulajin elinympäristöä

Sundominlahden linnustollista tilaa pyritään parantamaan Risön ruovikoituneen ranta-alueen kunnostuksella, jossa merkittävä osa alueen ruovikoista poistetaan. Tavoitteena on vesirajaan saakka avoin, laaja rantaniitty, joka voisi lisätä alueen linnustollista potentiaalia parantamalla useiden eri lintulajien elinmahdollisuuksia.

– Pysyäkseen avoimena niitty tarvitsee pitkäjänteistä hoitoa, joko laidunnuksen avulla tai vuosittaisella niitolla. Selvitämmekin parhaillaan, olisiko niitylle mahdollista saada laiduntavia eläimiä, toteaa suunnittelija Lise-Lotte Flemming Metsähallituksesta.

Avoimilla rantaniityillä pesiviä vähentyneitä tai uhanalaisia lintulajeja ovat mm. jouhisorsa, tukkasotka, etelänsuosirri, suokukko, liro, punajalkaviklo, mustapyrstökuiri, keltavästäräkki ja niittykirvinen.

Merenrannan ruovikkoa talvella. Osa ruovikosta on niitetty matalaksi, korkea osa niitetään pois myös.
Ruovikoitunutta Sundominlahtea kunnostetaan niittämällä. Kuva: Lise-Lotte Flemming, Metsähallitus

Nyt tehtävä Risön ranta-alueen kunnostustyö tarkoittaa käytännössä toimenpidettä, jossa ruovikko niitetään ja silputaan tarkoitukseen muunnetulla erikoislaitteistolla. Toimenpideala on korkeintaan 40 hehtaaria. Työ alkaa todennäköisesti viikolla 42 ja kestää arviolta viikosta kahteen. Alueen virkistyskäytölle aiheutuvia häiriötä pyritään töiden aikana välttämään.

Lisätietoa

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.
Euroopan unionin LIFE-rahaston, Natura 2000 -alueiden ja Rannikko-LIFE-hankkeen tunnukset