Julkaistu 11.2.2021

Pohjois-Karjalaan luonnonsuojelualueita valtion maille

Ympäristöministeriön tiedote 11.2.2021

Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat tänään antaneet asetukset, joilla eri puolille Pohjois-Karjalan maakuntaa perustetaan valtion maille yhteensä 174 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 36 500 hehtaaria. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelukäyttöön.

– Olen iloinen Pohjois-Karjalan uusista luonnonsuojelualueista, jotka ovat luontoarvoiltaan merkittäviä ja turvaavat luonnon monimuotoisuustta. Alueet ovat monipuolisia ja merkittäviä soiden ja pienvesien sekä vanhojen metsien ja harjumetsien luontotyyppien ja lajiston suojelualueita. Monet alueet ovat merkittäviä myös lähiluontokohteina. Luonnon suojelun lisäksi alueet palvelevat jatkossakin luonnossa liikkujia, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Valtioneuvoston asetus koskee 66 aluetta, joiden koko vaihtelee sadasta hehtaarista suurimman Koitajoen luonnonsuojelualueen ollessa jopa 3500 hehtaarin laajuinen. Yhteensä näiden alueiden pinta-ala on noin 33 900 hehtaaria. Samalla ympäristöministeriö on antanut toisen asetuksen 108 suojelualueesta, jotka ovat kooltaan edellisiä pienempiä. Näitä alueita on noin 2 500 hehtaaria. Luonnonsuojelualueita sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan kaikissa kunnissa, painottuen kuitenkin maakunnan itä- ja pohjoisosiin. Kaksi suojelualueista sijaitsee osin Kainuun maakunnassa Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan alueella sekä yksi osin Etelä-Karjalan maakunnassa Parikkalan kunnassa.

Alueet kuuluvat pääosin eri valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on useita Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman METSOn puitteissa valtiolle hankittuja alueita.

Uusilla luonnonsuojelualueilla huomattavat luonnonarvot

Nyt perustetut luonnonsuojelualueet edustavat monipuolisesti Pohjois-Karjalan maakunnan lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä ranta- ja saaristoluontoa. Alueilla on myös perinnemaisemia ja kulttuuriperintöarvoja.

Laajimpia suojelualueista ovat Kesonsuon, Koitajoen, Mujejärven, Murtovaaran, Paistinvaaran, Patvin, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Puohtiinsuon ja Ukonsärkkä–Jäkäläkankaan luonnonsuojelualueet. Valtaosa näiden alueiden pinta-alasta kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon. Niissä on osia myös useista eri luonnonsuojeluohjelmista.

Ilmasta kuvattu puuton suo, jonka keskellä kiemurtelee joki, taustalla metsää.
Lieksan Ukonsärkän suomaisemaa. Kuva: Metsähallitus.

Rauhoitusmääräyksillä turvataan alueiden luonnonarvoja

Perustamisasetusten myötä alueilla tulevat voimaan luonnonsuojelulain mukaiset, valtion luonnonsuojelualueita koskevat rauhoitusmääräykset. Niiden tavoitteena on suojelualueen luonnontilan säilyttäminen ja luontaisen kehityksen turvaaminen.

Luontoa muuttava toiminta ei ole alueilla sallittua, mutta jokamiehenoikeudet ovat voimassa normaaliin tapaan. Luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden ohella alueet palvelevat jatkossakin ulkoilua, retkeilyä, opetusta ja tutkimusta. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelualueiden perustamisasetus ei sisällä liikkumista koskevia rajoituksia.

Metsästystä eri muodoissa sallitaan noin 93 %:lla valtioneuvoston asetuksella perustettavien suojelualueiden pinta-alasta. Valtaosalla valtioneuvoston asetuksella perustetuista suojelualueista on sallittua metsästää hirveä, metsäjänistä, rusakkoa sekä villisikaa, osalla myös metsäkanalintuja, kettua sekä pienpetoja minkkiä ja supikoiraa. Metsähallitus voi luonnonsuojelulain nojalla lisäksi myöntää luvan hirvenajoon sekä vieraslajien ja vahinkoa aiheuttavien pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien poistamiseen kaikilla perustetuilla luonnonsuojelualueilla.

Asetukset tulevat voimaan 1.5.2021. Nykyisten metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi alueilla jatkua 31.12.2023 saakka.

Kohdekohtaiset tiedot valtioneuvoston asetuksella suojelluista alueista.

Lisätietoja:
Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, ympäristöministeriö, p.050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 0295 520 278, johanna.korpi@ym.fi

Erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen, Metsähallituksen luontopalvelut, p.0206395709, tommi.kinnunen@metsa.fi