Julkaistu 23.12.2020

Oulujärven saarista laadittu Natura-arviointi valmistui – Metsähallitus selvittää näkemyksiä metsänkäsittelystä

Metsähallituksen hallinnoimien Oulujärven Kaarresalon ja Kuoston saarista laadittu Natura-arviointi on valmistunut.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tammikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaan saariin suunnitellut metsänkäsittelytoimenpiteet edellyttävät luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, jossa arvioidaan hakkuiden vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin. KHO katsoi, että olemassa olevien tietojen perusteella ei ole voitu sulkea pois sitä, etteivätkö suunnitellut hakkuut vaikuttaisi merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Joulukuun 18. päivänä valmistuneen Natura-arvioinnin mukaan suunnitellut toimenpiteet eivät merkittävästi uhkaa suojelun perusteena olevia luontotyyppejä.

Metsähallituksen Oulujärven retkeilyalueelle suunnittelemat hakkuut ovat perustuneet vuonna 2017 hyväksyttyyn alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jonka mukaan osalla alueesta voidaan tehdä myös metsätaloustoimenpiteitä. KHO:n mukaan suunnitelma ei sisältänyt arviota siitä, millaisia välillisiä vaikutuksia hakkuilla olisi suojeltuihin luontotyyppeihin. Suunniteltuun metsänkäsittelyalueeseen ei kuitenkaan sisältynyt kyseisiä luontotyyppejä.

Natura-arviointi on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle, joka antaa oman näkemyksensä arvioinnista ja saarten metsien käsittelystä. Metsänkäsittelysuunnitelmat ovat muuttuneet alkuperäisistä suunnitelmista, joten Metsähallitus teki uudet metsänkäyttöilmoitukset Suomen metsäkeskukselle. Metsänkäyttöilmoituksen tekeminen ei automaattisesti tarkoita hakkuiden toteuttamista. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta.

”Selvitämme Ely-keskuksen kannan metsänkäsittelyyn juuri valmistuneeseen Natura-arviointiin pohjautuen. Arvostamme niin KHO:n, Ely-keskuksen kuin sidosryhmiemme näkemyksiä asiassa, otamme ne huomioon toimenpiteistä päättäessämme”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo.

Oulujärven retkeilyalue on Metsähallituksen hallinnoima valtion retkeilyalue. Oulujärven saaret ja ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen. Metsähallitus suunnitteli hakkuita Kaarresalon ja Kuoston saariin vuonna 2017, mutta hakkuita ei ole toteutettu tehtyjen vireillepanojen ja kesken olevien oikeusprosessien vuoksi.

Nyt tehdyn Natura-arvioinnin laatija kilpailutettiin ja tekijäksi valittiin Eurofins Ahma Oy. Arviointi julkaistaan vuoden 2021 alussa.

Lisäys 12.11.2021: Oulujärven saarien Natura-arviointi

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983