Julkaistu 4.1.2021

Metsätalous ja liito-oravan suojelu sovitetaan yhteen Taivalkosken Kivilammella

Talvista metsää Taivalkosken Kivilammelta. Kuva Markus Junttila

Metsähallitus on aloittamassa ensi viikolla metsänkäsittelyn Taivalkosken Kivilammella, joka on yksi elokuussa 2018 käynnistyneen Liito-orava-LIFE -hankkeen kohteista. Hankkeen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa. Keskeisenä käytännön tavoitteena on löytää hyviä tapoja turvata liito-oravan elinmahdollisuudet esimerkiksi kaupunkirakentamisen ja metsätalouden arjessa.

”Kivilammen 63 hehtaarin hankealueelle on rajattu kartoituksen perusteella kaksi liito-oravan lisääntymisaluetta, yhteensä 10 hehtaaria. Hankkeen myötä korostuu entisestään jo aiemmin suojeltu kuusivaltainen, 150-200 metriä leveä metsäalue. Se on tärkeä ekologinen yhteys, jolla turvataan niin liito-oravan kuin muidenkin metsälajien liikkuminen ja siirtyminen alueilta toisille”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori Ari Jäntti.

”Kohteen metsätoimenpiteitä on käyty läpi hankekumppaneiden kanssa. Metsätalous ja liito-oravan suojelu on soviteltu yhteistyössä asiantuntijavoimin”, kertoo suunnittelija Markus Junttila Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Kohdealueesta käsitellään hakkuin 13,9 hehtaarin ala: pienaloja, harvennusta sekä poimintahakkuita. Harvennusvoimakkuutta vaihtelemalla luodaan taimettumismahdollisuuksia ja siten kehitetään erirakenteisuutta.

Kasvava sekapuusto on liito-oravalle parempi elinympäristö kuin yksipuolinen männikkö. Karuimmilla männiköillä tehdään pieniä avohakkuita (0,2 ha-1 ha). Laajalla hankekohteella pienet aukot eivät välttämättä heikennä liito-oravan lyhyen aikavälin elinmahdollisuuksia, kun ympärillä on riittävästi sopivia elinympäristöjä. Kohteelle istutetaan havupuita, tavoitteena on lisäksi koivun ja haavan lisääntyminen pitkällä aikavälillä. Haavat ja muut lehtipuut jätetään pääsääntöisesti korjuutoimenpiteiden ulkopuolelle. Lisäksi liito-oravalle tärkeiden haapojen tulevaisuutta turvataan avaamalla taimille kasvutilaa. Nuoret haavat suojataan aidalla kasvinsyöjiltä, lähinnä hirviltä.

Hankealueelta on turvattu pysyvä yhteys Syötteen kansallispuistossa sijaitseville liito-oravan elinalueille. Lisäksi liito-oravan kulkuyhteydet hankealueella ja sen läheisillä talousmetsäalueilla on merkitty Metsähallitus Metsätalous Oy:n paikkatietojärjestelmään, jotta ne voidaan huomioida jatkossa, kun metsien käsittelyä suunnitellaan hankealueen ulkopuolella.

Lisätietoja hankkeesta:
Metsähallitus Luontopalvelut, Liito-orava-LIFE-hanke, projektipäällikkö Eija Hurme p. 0206396022

Kivilammen kohteesta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Markus Junttila p. 0206396029
ja tiimiesimies Rami Nissema p. 0206397584
Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori Ari Jäntti, p. 040 7741983

Hankkeen www-sivut: https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/