Julkaistu 21.5.2021

Metsähallitus inventoi Lapin luonnontilaisia metsiä

Tiedotetta korjattu 30.4.2024: Kohta ”Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.” muutettu muotoon: ”Luonnonsuojelualueisiin ja Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.” (=Lisätty virkkeen alkuun puuttunut sana ”luonnonsuojelualueisiin”). Perustelut korjaukselle: Tiedotteen sisältämä virhe tuli Metsähallituksen tietooon vanhoja ja luonnontilaisia metsiä koskevan keskustelun yhteydessä.”


Seuraavan kahden kesän aikana kartoitetaan valtion maiden luonnontilaisia kohteita metsätalousalueilla. Metsähallitus toivoo yhteistyötä muun muassa ympäristöjärjestöjen ja paliskuntien kanssa, jotta arvokkaat kohteet saadaan mahdollisimman kattavasti rajattua. Myös kansalaiset voivat ilmoittaa arvokkaita kohteita web-pohjaisessa karttakyselyssä.

Metsätalouden piirissä olevaa metsämaata on valtion mailla Lapissa 1,7 miljoonaa hehtaaria. Alueen laajuuden vuoksi metsätalousalueisiin sisältyy edelleen myös luonnontilaisia, aiemmin hakkaamattomia kohteita. Lahopuustoiset, monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet rajataan ympäristöohjeiden mukaisesti hakkuiden ulkopuolelle viimeistään leimikonsuunnittelun vaiheessa. Ennakkoinventoinnit varmistavat arvokkaiden kohteiden säilymisen ja helpottavat metsätalouden suunnittelijan työtä.

Luontokohteita ja arvokkaita luonnonmetsiä on kartoitettu Lapissa 1990-luvulta alkaen. Kartoitusten tuloksena on syntynyt kattava ekologinen verkosto, joka koostuu lakisääteisistä suojelualueista ja Metsähallituksen omin päätöksin suojelemista kohteista. Luonnonsuojelualueisiin ja Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.

Erilaisia paikkatietoaineistoja sekä luontojärjestöjen ja viranomaisten laatimia kartoituksia on koostettu ja analysoitu Metsähallituksessa kevään ajan. Maastotyöt Lapissa alkavat kesäkuun alussa.

Metsähallitus ottaa elokuun loppuun saakka vastaan kansalaisten ilmoituksia arvokkaista luonnonmetsistä. Kohteita voi ilmoittaa karttakyselyssä osoitteessa mpt.link/metsa. Karttakyselyssä voi ilmoittaa luonnontilaisia, suojelemattomia metsiä, joissa ei ole aiemmin tehty harvennus- tai uudistushakkuita tai selviä harsintahakkuita. Kyselysivulla on ohjeet ja esimerkkikuvia luonnonmetsän tuntomerkeistä.

Metsätalouden alueet luontokohteineen löytyvät retkikartta.fi-sovelluksesta valitsemalla tason valtion monikäyttömetsät.

Lisätietoja:

Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen, kirsi-marja.korhonen@metsa.fi, 0400300861
Metsähallituksen suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, lauri.karvonen@metsa.fi, 0400395307