Julkaistu 26.3.2021

Liito-oravan suojelun ja metsänkäytön välille löytyi sopuratkaisu Puolangalla

Hankekumppaniretkeily, Kurikkavaara. Kuva Eija_Hurme
Kurikkavaaran hankekumppaniretkeily. Kuva: Eija Hurme

Elokuussa 2018 käynnistyneen Liito-orava-Life-hankkeen Puolangan Kurikkavaaran metsänkäyttösuunnitelma on edennyt toteuttamisvaiheeseen. Kohteen metsänkäsittelyä on käyty läpi hankekumppaneiden kesken sekä maastokatselmuksissa että etäkokouksissa. Metsätalous ja liito-oravan suojelu on soviteltu yhteistyössä asiantuntijavoimin.

Kohdealue sijaitsee Puolangalla Kainuun vaarajaksolla Kurikkavaaran pohjois-koillisosissa. Hankealue (97 ha) rajautuu pohjoisessa ”Kurikkavaaran aarnialueet ja lehto” -Natura-alueeseen.

– Uusia liito-oravan papanoita ja reviirikuusia löytyi kartoituksissa muutamasta paikasta varttuneen kuusikon alueelta (kesällä 2019), lisäksi tehtiin havaintoja virtsajäljistä. Papanapaikat olivat tyypillisesti isojen kuusten tyvillä, toteaa biologi Vesa Hyyryläinen inventointiraportissaan.  – Koska jälkiä löytyi suhteellisen laajalta alueelta sekä länsi- että itäpuolella alueen eteläosassa, voidaan olettaa, että hankealueella oli ainakin kahden naaraan reviiri. Lähialueiden metsistä on aiemmin löydetty runsaasti jälkiä liito-oravan esiintymisestä, jatkaa Hyyryläinen.

– Koko hankealue on lähes sata hehtaaria, mutta metsää käsitellään noin 17 hehtaarin alalla. Menetelmät ovat peitteisiä, ensiharvennusta ja poimintahakkuuta, jolla turvataan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen toiminnallisuus. Kurikkavaara on Liito-orava-Life-hankkeessa nimetty haapajatkumokohde, mutta alueen haapajatkumo on niin hyvä, ettei haavan taimien aitaaminen ole tarpeen, kertoo suunnittelija Heikki Heikkinen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Liito-orava suosii varttuneita sekametsiä, joista löytyy kookkaita suojaisia kuusia ja pesäkoloja sekä lehtipuita ruokailuun, etenkin haapaa ja leppää. Lisäksi liito-orava tarvitsee puustoisia kulkuyhteyksiä metsiköistä toiselle etenkin nuorten yksilöiden itsenäistyessä ja etsiessä omaa elintilaa, pesimäpaikkaa ja lisääntymiskumppaneita.

Liito-orava-Life-hankkeen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa eli käytännössä Suomessa ja Virossa. Hankkeen keskeinen käytännön tavoite on löytää hyviä tapoja turvata liito-oravan tarvitsemat elinympäristöt esimerkiksi kaupunkirakentamisen ja metsätalouden arjessa.

Lisätietoja

Hankkeesta:
Metsähallitus Luontopalvelut, Liito-orava-LIFE-hanke, projektipäällikkö Eija Hurme p. 0206396022

Kurikkavaaran kohteesta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen p. 0206396662
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Heikki Heikkinen p. 0206396272 ja tiimiesimies Ahti Juntunen p. 0400 344319
Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori Ari Jäntti, p. 040 7741983

Liito-orava-Life-hankkeessa metsäalan ja luonnonsuojelun asiantuntijat suunnittelevat yhdessä hyviä käytännön metsänkäsittelyn toimintamalleja talousmetsiin. Hyviä käytäntöjä haetaan myös kaavoituksen tarpeisiin kaupungeissa, ja ympäristökasvatuksen ja näyttelyiden avulla tietoisuutta liito-oravasta ja sen elintavoista lisätään ympäri Suomen.