Julkaistu 23.2.2021

Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta kerätään lausuntoja

Metsähallitus on saanut valmiiksi luonnoksen Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja pyytää siitä palautetta 21.3.2021 asti. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lähtee lausuntokierrokselle, jolloin kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelman sisältöä. Metsähallitus pyytää suunnitelmasta lausunnot lähialueen kunnilta, viranomaisilta sekä kansallispuiston lähialueella toimivilta yhdistyksiltä. Myös yksityiset henkilöt voivat antaa palautetta suunnitelmasta jättämällä kirjallisen lausunnon Metsähallituksen kirjaamoon.

Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Keskeisiä kysymyksiä ovat luonnonsuojelu ja -hoito, kulttuuriperinnön suojelu, retkeily ja ulkoilu, matkailu, kalastus, metsästys sekä alueen muu käyttö. Suunnitelma laaditaan seuraaville noin 15 vuodelle.

Helvetinjärven luontoa kuvaavat parhaiten syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet, pienet metsälammet ja salomaiset metsät. Hoidon ja käytön päämääränä on turvata luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso, tunnistaa ja säilyttää alueen arvokkaat kulttuuriperintökohteet sekä kehittää ja ylläpitää kestävää virkistyskäyttöä ja luontomatkailua alueella sen erämainen luonne säilyttäen. Tavoitteisiin pääsemiseksi suunnittelualueella mm. tehdään metsien ja soiden ennallistamistoimia, ylläpidetään palojatkumoaluetta ja tehdään luontotyyppi- ja lajistoinventointeja. Ruokkeenharjun perinnebiotooppia hoidetaan niittämällä ja laiduntamalla. Tietoa puutteellisesti tunnetuista kulttuuriperintöarvoista pyritään lisäämään arkeologisella inventoinnilla ja rakennushistoriallisella selvityksellä.

Puiston palveluvarustusta uudistetaan lisäämällä uusia reittejä ja muita retkeilyrakenteita sekä parantamalla virkistyskäytön ohjausta opastusviestinnän keinoin. Helvetinkolun ja Haukanhiedan välille luodaan olemassa olevia polkuja hyödyntäen uusia rengasreittejä. Lisäksi puistoon linjataan uusi noin 26 km pitkä rengasreitti, jossa hyödynnetään vanhoja polunpohjia ja polkupyöräteitä. Reitti kulkee välillä Haukanhieta–Iso Poikainlammi–Tanssikallio–Löyttyjärvi–Luomajärvi–Saarilammi–Porrasharju–Haukanhieta. Puistoon lisätään myös uusia taukopaikkoja, joissa on tulentekomahdollisuus, liiterit ja käymälät. Joillekin taukopaikoille rakennetaan laavut ja mahdollistetaan telttailu. Uudet taukopaikat tulevat esimerkiksi Helvetinkolun, Ison Poikainlammin ja Löyttyjärven läheisyyteen. Uusi pysäköintipaikka perustetaan Iso Poikainlammille.

Suunnitelmaan voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla

Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta voi antaa lausunnon 21.3.2021 mennessä.

Suunnitelma on nähtävänä Metsähallituksen verkkosivuilla https://www.metsa.fi/helvetinjarvi-suunnittelu.

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Lisätietoja:
Elina Paulus, suunnittelija, Metsähallitus, puh. 040 193 4025, elina.paulus@metsa.fi
Tuula Peltonen, puistonjohtaja, Metsähallitus puh. 0206 395 268