Retkeilijä istuu taukopaikan nuotiolla. Taustalla on punamultainen rakennus.
Kuva: Tiina Hakkarainen.

Metsähallitus päivittää hoito- ja käyttösuunnitelman Helvetinjärven kansallispuistolle, jonka pinta-ala on noin 4 988 ha.

Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. luonnonsuojelu ja -hoito, kulttuuriperinnön suojelu, retkeily ja ulkoilu, matkailu, kalastus, metsästys sekä alueen muu käyttö. Suunnitelma laaditaan seuraaville noin 15 vuodelle.

Suurin osa suunnittelualueesta on valtion maata käsittäen Helvetinjärven Natura 2000 -alueen ja siihen sisältyvän Helvetinjärven kansallispuiston. Natura-alueeseen kuuluu lisäksi osa luonnonsuojelulailla toteutetusta yksityisestä suojelualueesta (n. 8 ha). Loput Natura-alueesta on luonnonsuojelulailla toteutettavia yksityisiä maa- ja vesialueita. Yksityisille maanomistajille suunnitelma tuo tietoa alueen suojelutavoitteista, mutta se ei ohjaa yksityisten maa- tai vesialueiden käyttöä eikä kalastusjärjestelyitä. Natura-alueella sijaitsee myös yksityisiä lomatontteja, joille ei kohdisteta suunnittelutoimia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijoista koottu projektiryhmä. Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti alueen käyttäjiä ja eri intressitahoja kuunnellen. Suunnittelun tueksi on perustettu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa käsitellään suunnitelman linjauksia ja ydinkysymyksiä suunnittelun eri vaiheissa.

Osallistu suunnitteluun

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille julkaistiin marraskuun 2020 alussa karttapohjainen verkkokysely. Sen avulla sai kertoa mielipiteitä, kehitysehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kysely on sulkeutunut ja Metsähallitus kiittää vastaajia palautteesta.

Metsähallitus on saanut valmiiksi luonnoksen Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja pyytää siitä palautetta 21.3.2021 mennessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lähtee lausuntokierrokselle, jolloin kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelman sisältöä. Metsähallitus pyytää suunnitelmasta lausunnot kunnalta, viranomaisilta sekä kansallispuistossa tai lähialueella toimivilta yhdistyksiltä. Myös yksityiset henkilöt voivat kommentoida suunnitelmaa jättämällä kirjallisen lausunnon Metsähallituksen kirjaamoon.

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Lausuntojen käsittelyn jälkeen Metsähallitus viimeistelee suunnitelman, jonka vahvistaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja

Suunnittelija Elina Paulus
Metsähallitus Järvi-Suomen Luontopalvelut
Keskustie 35, 35300 Orivesi
elina.paulus@metsa.fi
Puh. 0401934025

Päivitetty viimeksi 23.2.2021