Julkaistu 19.6.2023

Hallitusohjelma: Metsähallitus edistää kestäviä ratkaisuja luonnon, ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi

Perjantaina 16.6.2023 julkaistu Petteri Orpon hallitusohjelma antaa suuntaviivat valtion maiden käytölle tulevina vuosina. Metsähallitus jatkaa pitkäjänteistä työtään valtion maa- ja vesialueiden hoitajana, käyttäjänä ja suojelijana.

”Vastuullinen tehtävämme on varmistaa, että niin nykyisillä kuin tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on jatkossakin turvata luonnon monimuotoisuutta, hillitä ilmastomuutosta, luoda mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle, lisätä maakuntien elinvoimaa ja edistää luonnosta saatavaa hyvinvointia,” sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Uusi hallitus laatii Metsähallitukselle omistajapoliittiset linjaukset, jotka otetaan huomioon Metsähallituksen tulevassa strategiapäivityksessä sekä toiminnan suunnittelussa.

Valtion vanhat ja luonnonmetsät suojellaan

Hallitusohjelman mukaan Metsähallitus hyödyntää kestävät hakkuumahdollisuudet optimaalisesti ja tavoitteena on sidosryhmien kanssa sovittujen hakkuumahdollisuuksien säilyttäminen nykytasolla tai maltillinen kasvattaminen.

Valtion talouskäytössä olevien metsien hakkuutaso määritellään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa linjataan valtion maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin käyttöä ja yhteensovitetaan eri käyttömuotoja ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla.

Hallitusohjelman mukaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät suojellaan ja hallitus varmistaa riippumattoman kriteeristön valmistumisen nopealla aikataululla.

”Päätös vanhojen ja luonnontilaisten metsien siirtämisestä pysyvään suojeluun on tärkeä askel luonnon monimuotoisuuden varmistamiseksi, ja se toteuttaa osaltaan Suomen kansainvälisiä biodiversiteettisitoumuksia. Riippumattomat kriteerit selventävät vanhoista ja luonnontilaisista metsistä käytävää keskustelua. Metsähallitus on sitoutunut läpinäkyvään prosessiin valtion vanhojen metsien kartoittamiseksi ja suojelemiseksi. Kansallisten kriteerien valmistuttua Metsähallitus tulee inventoimaan kriteerien mukaiset kohteet maastossa, ja kartoitustyön arvioinnissa hyödynnetään myös ulkopuolista arvioijaa”, Niemelä sanoo.

Puhtaan energian siirtymä vauhdittuu

Hallitusohjelman kirjaus merituulivoiman edistämisestä sekä talousvyöhykettä koskevan lainsäädännön selkeyttämisestä on Metsähallituksen näkökulmasta tervetullut. Metsähallituksen tehtävänä on mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon lisääminen valtion maa- ja vesialueilla.

Metsähallituksella on pitkä kokemus maatuulivoiman hankekehityksestä, ja lähivuosien suurimmat panostukset kohdistuvat merituulivoiman kehitykseen. Metsähallituksen tehtävänä on aluevesirajan sisäpuolisten hankkeiden esikehitys sekä hankeoikeuksien myynti ja alueen vuokraus tuulivoiman tuottajalle. Metsähallitus tuo markkinoille kaksi uutta merituulivoimapuiston kilpailutusta tänä vuonna ja kaksi ensi vuonna. Hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 6000 megawattia.

”Suomi kilpailee merituulivoimahankkeista ja puhtaan siirtymän investoinneista kansainvälisillä markkinoilla. Hallitusohjelmassa mainittu kunnianhimoinen tavoite merituulivoimakapasiteetin kasvattamiseksi, johdonmukainen sääntely ja sujuva luvitus ovat avainasemassa investointien houkuttelussa, ja on hyvä, että näihin panostetaan tulevalla hallituskaudella”, Niemelä sanoo.

Julkisten tehtävien riittävä rahoitus tärkeää

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelualueiden hoidosta sekä tuottaa maksuttomia retkeilypalveluita valtion mailla. Toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta.

Retkeilyalueiden ja kansallispuistojen yhdistäminen kokonaisuudeksi mahdollistaa alueiden kehittämisen ja käyntimäärien kasvattamisen kestävästi niin, että käyntimäärät ja kulutus jakautuvat tasaisemmin ja myös alueiden yrittäjät hyötyvät.

”Metsähallitus näkee myönteisenä, että hallitusohjelmassa mahdollistetaan kansallispuistojen rahoituspohjan vahvistuminen vapaaehtoisten käyntimaksujen muodossa. Huolta herättää kuitenkin toimintamäärärahojen riittävyys, sillä jo nyt palveluverkostoa ja tekemisiä joudutaan leikkaamaan, vaikka tilanteeseen on varauduttu toimintaa kehittämällä ja tehostamalla”, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Metsähallitus pitää tärkeänä, että Luontopalveluille osoitetaan tulevalla hallituskaudella rahoitus Helmi-ohjelman toteutukseen. Elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävät toimet ovat osoittaneet, että suojelualueita hoitamalla luonnon monimuotoisuus elpyy kustannusvaikuttavalla ja yhteiskunnallisesti laajasti hyväksyttävällä tavalla. Saaristomeren ja vesistöjen tilan parantamiseksi hallitusohjelmassa on esitetty useita hyviä kirjauksia.

Metsähallituksen Eräpalveluiden tehtävä on myöntää metsästys- ja kalastuslupia valtion alueille ja edistää kestävää eränkäyntiä. Metsähallitus toivoo, että erävalvontalakia ja sen antamia toimivaltuuksia luonnonvararikosten ennalta ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi kehitetään. Tämä edellyttää myös erävalvonnan rahoituksen turvaamista.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Juha S. Niemelä, Metsähallitus, puh. 0206 39 4201, sähköposti: juha.niemela(at)metsa.fi
Luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, Metsähallitus, puh. 0206 39 4293, sähköposti: henrik.jansson(at)metsa.fi
Toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 0206 39 6657, sähköposti: jussi.kumpula(at)metsa.fi
Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg, Metsähallitus, puh. 0206 39 4717, sähköposti: tuomas.hallenberg(at)metsa,fi
Erätalousjohtaja Jukka Bisi, Metsähallitus, puh. 0206 39 6611, sähköposti: jukka.bisi(at)metsa.fi