En människa med ledhund kommer från skogen till en öppen kärr på en bred stig gjord av plankor.
En tillgänglig naturstig i Kurjenrahka nationalpark. Foto: Katri Lehtola.

Projektets målsättning är att utveckla turismen för rörelsehindrade i Lettland, Estland och Finland åren 2019–2021.

14 naturobjekt i västra Lettland, västra Estland och sydvästra Finland skall göras mera lättillgängliga för en större allmänhet, såsom för rörelsehindrade, seniorer och att röra sig med barnvagn.

Det skall publiceras en reseguide och internetsidor över lättillgängliga resmål i dessa områden.

I Finland skall göras en förbättrad gångbro till Kuhankuono gränssten i Kurjenrahka nationalpark samt bättre service för rörelsehindrade vid Kurjenpesäområdet.

En tillgänglig naturstig i Kurjenrahka nationalpark

Den nya Karpalostigen öppnades på Finska naturens dag 28.8.2021. Den är tillgänglig för många.

Man kan gå längs stigen med rullstol och barnvagn. Eftersom det på rutten finns ett par backar, är stigen klassificerad som krävande och det rekommenderas en assistent för besökare med rullstol. Skyltarna tjänar även synskadade besökare. 

Partners och finansiering

Ansvarig för projektet är
Kurzeme Planning Region, Lettland (kurzemesregions.lv).

som partner fungerar

Projektets budget utgör 762 931,78 euro. Detta Interreg Central Baltic projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontaktuppgifter

Projektchef för den finska delen Laura Lehtonen
Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster
Tfn +358206394659
laura.lehtonen@metsa.fi

Senast uppdaterad 21.8.2023