Logon av projektpartnerna.

Projektet leds av Forststyrelsen och därtill deltar åtta partner i projektet. Utöver sina nedan uppräknade ansvarsområden deltar alla projektpartner också i kommunikationen om projektet.

Forststyrelsen, Naturtjänster samt Jakt- och fisketjänster

Projektchef Sanni Turunen
Tfn 0206394065
sanni.turunen@metsa.fi

Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänsters havsnaturskyddsteam, som bland annat ansvarar för att identifiera kunskapsluckor om havsområdena och kartlägga dem. Syftet är att effektivare förvalta och skydda de marina skyddsområdena. Naturtjänster förbättrar också effektiviteten hos nätverket av skyddsområden i statens havsområden, till exempel genom att bättre beakta naturvärdena under vatten i planeringen av skötseln och användningen av havsområdena. Dessutom planerar och pilottestar Naturtjänster en restaureringsplan som omfattar hela kusten, genomför ett uppföljningsprogram för mångfalden under vatten, styr avlägsnandet av mink och mårdhund i skärgården samt utvecklar hållbar naturturism i de marina skyddsområdena. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster deltar bland annat i återställandet och skyddet av bestånden av havslekande harr samt i utvecklingen av övervakningen i skyddsområdena.

Miljöministeriet

Konsultativ tjänsteman Penina Blankett
Tfn 0295 250058
penina.blankett@gov.fi

Miljöministeriet ansvarar i projektet för att utveckla nätverket av skyddsområden och verkställa EU:s strategi för biologisk mångfald. Ett av projektets mål är att samordna de olika havsrelaterade verksamheterna längs Finlands kust, och ministeriet kommer därför att inrätta en rådgivande expertgrupp bestående av ett stort antal marina aktörer. För att främja integreringen ombeds också representanter för nationella finansieringsinstrument och EU:s finansieringsinstrument att delta i expertgruppen. Dessutom strävar ministeriet efter att förtydliga lagstiftningen samt ansvarar för uppföljningen av det nuvarande ramprogrammet för prioriterad finansiering inom nätverket Natura 2000 och för utarbetandet av nästa program.

Finlands miljöcentral (SYKE)

Forskningsprofessor Markku Viitasalo
Tfn 0295 251742
markku.viitasalo@syke.fi

Finlands miljöcentrals tyngdpunkt i projektet ligger på utveckling av nätverket av skyddsområden samt identifiering av mänsklig belastning som påverkar den marina naturen och åtgärder för att lindra detta. SYKE identifierar bland annat de mest akuta problemen med tanke på skyddet av arter och habitat samt bedömer hur belastningen kommer att utvecklas i framtiden. SYKE skapar i Finland en karta över undervattensbuller som även beaktar småbåtsbuller. SYKE ansvarar för utvecklingen av nätverket för uppföljning av den marina undervattensmångfalden och deltar i genomförandet av uppföljningen i Finlands havsområden. Dessutom utvecklar SYKE uppföljningen av sjöfågelbestånden och gör en socioekonomisk granskning av projektets åtgärder.

Naturresursinstitutet (LUKE)

Forskare Sanna Kuningas
Tfn 0295 326026
sanna.kuningas@luke.fi

Naturresursinstitutets tyngdpunkt i projektet ligger på fiskeriekonomiska restaureringar. Luke restaurerar grunda och delvis slutna kustflador, glon och glosjöar som fungerar som fortplantningsområden för vårlekande fiskar, såsom abborre och gädda. Luke ansvarar också för åtgärder som syftar till att förstärka det akut hotade beståndet av havslekande harr. Dessutom producerar Naturresursinstitutet ny information om sikbeståndens status i havsområdet särskilt i Finska viken och utvecklar metoder för uppföljning av sikbeståndens status på bred front. Naturresursinstitutet utvecklar uppföljningsmetoder för fågelbestånden som häckar i skärgården och kartlägger områden som är viktiga för sjöfåglarna.

Ålands landskapsregering

Charlotta Björklund
Tfn +358 18 25254
charlotta.bjorklund@regeringen.ax

Ålands landskapsregering samordnar kartläggningar av öppet hav på Åland med hjälp av vilka man samlar in information om bland annat områdenas geologiska och biologiska särdrag samt hotade arter. Med hjälp av uppgifterna från kartläggningarna kan man effektivt planera nya skyddsområden och samtidigt stöda en hållbar användning av havsområdena. Ålands landskapsregering svarar för inrättandet av nya skyddsområden i Ålands havsområde. Dessutom deltar Ålands landskapsregering i utvärderingen av effektiviteten av och lagstiftningen kring det nuvarande nätverket av skyddsområden i fråga om Ålands havsområden.

Åbo yrkeshögskola (TUAS)

Specialsakkunnig Olli Loisa
Tfn: 050 598 5743
olli.loisa@turkuamk.fi

Åbo yrkeshögskola deltar i kartläggningen av öppet hav på Åland samt i identifieringen av potentiella skyddsområden i Ålands havsområde. TUAS ansvarar för kartläggningen av fisk och fåglar på Åland och deltar i uppföljningen av skärgårdsfåglar samt i bullerkartläggningen på Erstan i Åbo.

Åbo Akademi (ÅA)

Universitetsforskare Sonja Salovius-Laurén
Tfn: 046 921 6458
sonja.salovius@abo.fi

Åbo Akademi deltar i kartläggningen av öppet hav på Åland, i utvecklingen av nätverket av skyddsområden samt i uppföljningen av havsnaturen. Vad gäller kartläggningarna på Åland ansvarar ÅA för kartläggningen av bottennära livsmiljöer och arter. Som stöd för utvecklingen av nätverket av skyddsområden granskar ÅA de viktigaste naturvärdesobjekten under vatten i Ålands havsområde. Utöver detta deltar ÅA dessutom i utarbetandet av en nationell restaureringsplan och ansvarar för testningen av restaureringsåtgärderna av livsmiljöerna för nyckelarter i Östersjön, såsom blåstång och kransalger, och undersöker vilka förhållanden som begränsar utplanteringen av nyckelarterna och i hurdana områden utplanteringarna lyckas.

Geologiska forskningscentralen (GTK)

Specialsakkunnig Jyrki Hämäläinen
Tfn: 029 503 2262
jyrki.hamalainen@gtk.fi

Geologiska forskningscentralen fokuserar i projektet på geologisk kartläggning av havsbottnen i Ålands havsområden. De maringeologiska kartläggningarna producerar nödvändig information om bland annat havsbottnens geodiversitet och fördelningen av bottensediment samt erbjuder vid sidan av biologiska kartläggningar bakgrundsinformation för modellering av förekomstområden som är gynnsamma för arterna. Omfattande kartläggningsdata stöder och styr dessutom planeringen och samordningen av olika havsområdens användningsbehov.

Baltic Sea Action Group (BSAG)

Projektchef Anna Klemelä
Tfn: 044 376 7511
anna.klemela@bsag.fi

Baltic Sea Action Group, dvs. Stiftelsen för ett levande Östersjön, deltar i projektet med att utveckla nätverket av skyddsområden samt söka lösningar för att skydda privatägda havsområden i samarbete med mark- och vattenägarna. I Biodiversea drar BSAG nytta av lärdomarna från Gullkronas skyddspilotprojekt och strävar efter att förtydliga processen för att inrätta ett privat skyddsområde. Dessutom har BSAG som mål att öka mark- och vattenägarnas kunskap om havet och viljan att skydda det.

Mer samarbete med Baltic Sea Action Group

Forststyrelsens Naturtjänster har gjort ett nytt Östersjöåtagande: Baltic Sea Action Group får sakkunnig hjälp på privatägda områden för att identifiera nya marina skyddsobjekt och att planera begränsningar angående skyddet.

Läs mera i meddelandet: Uusi Itämeri-sitoumus tiivistää meriluonnon suojelun yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa (16.9.2022, på finska).

Senast uppdaterad 5.12.2023