Hankekumppaneiden tunnukset: Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Geologien tutkimuskeskus ja Baltic Sea Action Group.

Hanketta vetää Metsähallitus, jonka lisäksi hankkeessa on mukana kahdeksan kumppania. Alla lueteltujen vastuualueidensa lisäksi kaikki hankekumppanit osallistuvat myös hankkeesta viestimiseen.

Metsähallitus, Luontopalvelut ja Eräpalvelut

Projektipäällikkö Sanni Turunen
Puh. 0206394065
sanni.turunen@metsa.fi

Hankkeen veturina toimii Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi, joka muun muassa vastaa merialueiden tietopuutteiden tunnistamisesta sekä niiden kartoittamisesta, millä tähdätään tehokkaampaan mereisten suojelualueiden hallinnoimiseen ja suojeluun. Luontopalvelut parantaa myös suojelualueverkoston tehokkuutta valtion merialueilla esimerkiksi ottamalla paremmin huomioon vedenalaiset luontoarvot merialueiden hoidon ja käytön suunnittelussa. Lisäksi Luontopalvelut suunnittelee ja pilotoi koko rannikon kattavaa kunnostussuunnitelmaa, toteuttaa vedenalaisen monimuotoisuuden seurantaohjelmaa, ohjaa minkin ja supikoiran poistopyyntiä saaristossa sekä kehittää kestävää luontomatkailua mereisillä suojelualueilla. Metsähallituksen Eräpalvelut osallistuu muun muassa meriharjuskantojen palauttamiseen ja suojeluun sekä valvonnan kehittämiseen suojelualueilla.

Ympäristöministeriö

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett
Puh. 0295 250 058
penina.blankett@gov.fi

Ympäristöministeriö vastaa hankkeessa suojelualueverkoston kehittämisestä sekä EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanemisesta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on eri merialojen toimien yhteensovittaminen Suomen rannikolla, jonka tueksi ministeriö koostaa laajasta joukosta mereisiä toimijoita neuvoa-antavan asiantuntijaryhmän. Valtavirtaistamisen edistämiseksi asiantuntijaryhmään pyydetään mukaan myös kansallisten ja EU:n rahoitusvälineiden edustajia. Tämän lisäksi ministeriö pyrkii selkeyttämään lainsäädäntöä sekä vastaa nykyisen Natura 2000 -verkoston priorisoidun rahoituksen puiteohjelman seurannasta ja seuraavan laatimisesta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Tutkimusprofessori Markku Viitasalo
Puh. 0295 251 742
markku.viitasalo@syke.fi

Suomen ympäristökeskuksen pääpaino hankkeessa on suojelualueverkoston kehittämisessä sekä meriluontoon vaikuttavien ihmispaineiden tunnistamisessa ja niiden lievennystoimenpiteissä. SYKE tunnistaa muun muassa lajien ja habitaattien suojelun kannalta akuuteimpia ongelmia sekä arvioi paineiden kehittymistä tulevaisuudessa. SYKE luo Suomessa vedenalaisen melun kartan, joka huomioi myös pienveneiden melun. SYKE vastaa vedenalaisen monimuotoisuuden seurantaverkoston kehittämisestä ja osallistuu seurannan toteuttamiseen Suomen merialueilla. Lisäksi SYKE kehittää merilintujen kantojen seurantaa ja tekee sosioekonomista tarkastelua hankkeen toimenpiteistä.

Luonnonvarakeskus (Luke)

Tutkija Sanna Kuningas
Puh. 0295 326 026
sanna.kuningas@luke.fi

Luonnonvarakeskuksen pääpaino hankkeessa on kalataloudellisissa kunnostuksissa. Luke kunnostaa kevätkutuisten kalojen kuten ahvenen ja hauen lisääntymisalueina toimivia matalia ja osittain sulkeutuneita rannikon fladoja, kluuveja sekä kluuvijärviä. Luke vastaa myös äärimmäisen uhanalaisen merikutuisen harjuskannan elvyttämiseen tähtäävistä toimista. Lisäksi Luke tuottaa uutta tietoa merialueen siikakantojen tilasta erityisesti Suomenlahdella ja kehittää laajemminkin siikakantojen tilan seurantamenetelmiä. Luke kehittää saaristossa pesivien lintukantojen seurantamenetelmiä sekä kartoittaa merilinnuille tärkeitä alueita.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Charlotta Björklund
Puh. +358 18 25254
charlotta.bjorklund@regeringen.ax

 Ahvenanmaan maakunnan hallitus koordinoi hankkeessa Ahvenanmaan avomerikartoituksia, joiden avulla kerätään tietoa muun muassa alueiden geologisista ja biologisista ominaispiirteistä sekä uhanalaisista lajeista. Kartoitustietojen avulla voidaan kohdistaa tehokkaasti uusia suojelualueita ja samalla tukea merialueiden kestävää käyttöä. Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa uusien suojelualueiden perustamisesta Ahvenanmaan merialueelle. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallitus osallistuu nykyisen suojelualueverkoston tehokkuuden sekä -lainsäädännön arviointiin Ahvenanmaan merialueiden osalta.

Turun ammattikorkeakoulu (TUAS)

Erityisasiantuntija Olli Loisa
Puh: 050 598 5743
olli.loisa@turkuamk.fi

 Turun ammattikorkeakoulu osallistuu Ahvenanmaan avomerikartoituksiin sekä potentiaalisten suojelualueiden tunnistamiseen Ahvenanmaan merialueella. TUAS vastaa Ahvenanmaan kala- ja lintukartoituksista ja osallistuu saaristolintuseurantoihin sekä Turun Airistolla tehtäviin melukartoituksiin.

Åbo Akademi (ÅA)

Yliopistotutkija Sonja Salovius-Laurén
Puh: 046 921 6458
sonja.salovius@abo.fi

 Åbo Akademi osallistuu Ahvenanmaan avomerikartoituksiin ja suojelualueverkoston sekä meriluonnon seurannan kehittämiseen. ÅA vastaa Ahvenanmaan kartoitusten osalta pohjanläheistein elinympäristöjen sekä lajien kartoittamisesta. Suojelualueverkoston kehittämisen tueksi ÅA tarkastelee Ahvenanmaan merialueen tärkeimpiä vedenalaisia luontoarvokohteita. Tämä lisäksi ÅA osallistuu kansallisen kunnostussuunnitelman laatimiseen, sekä vastaa Itämeren avainlajien, kuten rakkohaurun ja näkinpartaislevien elinympäristöjen kunnostustoimeenpiteiden testaamiseen. ÅA tutkii, millaiset olosuhteet rajoittavat avainlajien istutuksia, ja millaisilla alueilla istutukset onnistuvat.

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Erikoisasiantuntija Jyrki Hämäläinen
Puh: 029 503 2262
jyrki.hamalainen@gtk.fi

 Geologian tutkimuskeskus keskittyy hankkeessa Ahvenanmaan merialueiden merenpohjan geologiseen kartoittamiseen. Merigeologiset kartoitukset tuottavat välttämätöntä tietoa muun muassa merenpohjan geodiversiteetistä ja pohjasedimenttien jakautumisesta sekä tarjoavat taustatietoa biologisten kartoitusten ohella lajeille suotuisten esiintymisalueiden mallintamiseen. Lisäksi kattava kartoitustieto tukee ja ohjaa eri merialueiden käyttötarpeiden suunnittelua ja yhteensovittamista.

Baltic Sea Action Group (BSAG)

Projektipäällikkö Anna Klemelä
Puh: 044 376 7511
anna.klemela@bsag.fi

Baltic Sea Action Group eli Elävä Itämeri -säätiö osallistuu hankkeessa suojelualueverkoston kehittämiseen sekä etsii ratkaisuja yksityisomistuksessa olevien merialueiden suojelemiseksi yhteistyössä maan- ja vesienomistajien kanssa. BSAG hyödyntää Biodiverseassa Gullkronan suojelupilotista saatuja oppeja ja pyrkii selkeyttämään yksityisen suojelualueen perustamisprosessia. Lisäksi BSAG:n tavoitteena on lisätä maan- ja vesienomistajien meritietämystä sekä suojeluhalukkuutta.

Päivitetty viimeksi 5.12.2023