Publicerad 16.8.2021

Vasslåtter hjälper naturen och skapar ersättningsmaterial för torv

Vasslåtter minskar näringsämnesbelastningen på Östersjön och förbättrar livsmiljöerna för många fågelarter. Av vassmassan tillverkas substrat och strö som bland annat kan användas i trädgårdar.

Forststyrelsens Naturtjänster genomför vasslåtter vid tio platser på kusten i augusti. John Nurminens Stiftelse medverkar i samarbetet för att främja den fortsatta användningen av vassmassa: syftet med stiftelsens Vassprojekt för kusten är att återvinna näringsämnen som är bundna i vassbeståndet från de eutrofierade strandvattnen till land. Samtidigt främjas en hållbar och mångsidig användning av förnybar vassmassa som ersättning för torv.

Vass är en allmän, flerårig gräsväxt som växer på stränder och i grunt vatten. Vassen bildar täta bestånd på upp till hundratals hektar som binder en stor mängd eutrofierande näringsämnen, såsom fosfor, kväve och kol. Genom slåtter kan man avlägsna eutrofierande näringsämnen från strandvattnen.

Hög vass växer på stranden, i bakgrunden en havsvik.
Hög vass på havsstranden före slåtter. Hangö, Kobben. Foto: Peteri Loikkanen.

Vid slåttern krossas vassen och ställvis i närheten av havsstranden fräses också rotsystemet. Syftet med slåttern är att främja återställandet av vassbevuxna havsstrandområden till havsstrandängar och samtidigt förbättra livsmiljön för de fågelarter som trivs i områdena.

Vid flera av Forststyrelsens Naturtjänsters slåtterobjekt är följande behandlingsskede betesgång, som främjar havsstrandängarnas återhämtning och bevarandet av dem. Bland annat rödbena, svartsnäppa, gluttsnäppa och större strandpipare behöver lågvuxna havsstrandängar för att häcka. Ängarna är viktiga rastplatser också för arktiska vadare, såsom kärrsnäppor. Långa vassruggar ger skydd för rovdjur som jagar fågelungar, såsom minkar.

Slåtter av vassruggar förbättrar också möjligheterna att använda stränderna för rekreation när högvuxna vassruggar i tiderna har omvandlats till lågvuxna havsstrandängar. Forststyrelsens Naturtjänster utför vasslåtter på cirka 80 hektar i augusti.

– Vattenytan var på låg nivå i Hangö Kobben och slåtterarbetet gick bra, berättar specialplanerare Petri Loikkanen från Forststyrelsen. Slåttermassan ska hämtas senast i september för vidareförädling.

En traktor slår vass som är lika hög som traktorn.
Vasslåtter i Hangö, Kobben i augusti 2021. Foto: Petri Loikkanen.

Vassmassan utnyttjas klimatvänligt

I en del slåtterområden samlas vassen upp och transporteras till vidareförädling. John Nurminens Stiftelse ansvarar för vidareförädlingen av ängarna. Av vassmassan kan man tillverka till exempel strö och substrat, som nuförtiden oftast görs av växttorv. Med förnybar vassmassa kan man alltså ersätta användningen av torv som orsakar stora kolutsläpp och stenull som tillverkats av icke-förnybara råvaror.

Kiteen Mato ja Multa ansvarar för vidareförädlingen av den vassmassa som Naturtjänsterna samlar in i Hangö. Av vassen tillverkar företaget substrat för trädgårdsbruk.

Många företag är intresserade av att utnyttja vassmaterial och utveckla nya produkter. Den osäkra och växlande tillgången på vassmaterial har emellertid bromsat upp utvecklingen. John Nurminens Stiftelse Vassprojekt för kusten syftar till att sätta fart på företagsverksamheten för att skörda vass och på marknadsföringen av nya vassbaserade produkter. Målet är att tillsammans med branschaktörerna bygga upp en värdekedja på marknadsvillkor för vassen.

Mer information:

om slåtterarbetena: Specialplanerare Petri Loikkanen, Forststyrelsens Naturtjänster; tfn +358 40 480 2314, petri.loikkanen@metsa.fi

om miljökonsekvenser och ekologiska aspekter (på finska): specialplanerare Tiina Kanerva, Forststyrelsens Naturtjänster; tfn +358 40 565 6329, tiina.kanerva@metsa.fi 

Mom hur vass kan utnyttjas och logistiken kring verksamheten (på finska): projektchef Eeva Tähtikarhu, John Nurminens Stiftelse;  tfn +358 50 314 2102, eeva.tahtikarhu@jnfoundation.fi

om hur vass kan användas som substrat och ersätta torv: Aimo Turunen, Kiteen Mato ja Multa; tfn 0400 275 928, aimo@matojamulta.com