Publicerad 20.1.2021

Utredningen om besökarnas säkerhet i nationalparker och andra naturområden som miljöministeriet beställt har färdigställts

Miljöministeriets pressmeddelande 20.1.2021

Miljöministeriet beställde i november 2020 av Forststyrelsens naturtjänster en utredning om besökarnas säkerhet vid användningen av nationalparker och andra naturobjekt för rekreation. I utredningen undersöktes om en avsevärd ökning av antalet besökare och mångsidigare användningsområden kräver ändringar i tjänsterna eller i styrningen av användningen. Enligt utredningen ligger riskhanteringen och besökarnas säkerhet på en god nivå. Det är bra att öka kommunikationen till olika användargrupper om de mångsidiga användningsområdena och etiketten i friluftslivet.

”Besökarnas nöjdhet och trygghetskänsla i våra naturområden har ständigt ökat. För att säkerställa besökarnas säkerhet har också tilläggsfinansieringen för att förbättra serviceutrustningens skick samt höjningen av nivån på Naturtjänsternas basfinansiering en klar betydelse. Med detta har vi kommit bra igång. För närvarande uppstår utmaningar i synnerhet på grund av att det på rutterna finns flera olika användare samtidigt. Vi söker lösningar genom effektivare kommunikation och växelverkan med besökarna”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Nationalparkernas tjänster har lockat allt fler förstagångsbesökare och oerfarna friluftsmänniskor. Till exempel i webbtjänsten Utinaturen.fi finns mycket information till stöd för friluftsliv, men informationen når inte alla besökare. I norr känner man inte till områdenas storlek eller rutternas kravnivåer, och kraven för vinterutflykter förstås inte alltid. Det finns också brister i kännedomen om etiketten i friluftslivet, vilket syns bland annat som nedskräpning och olovligt uppgörande av eld. Det finns allt fler nya och annorlunda användningsområden på samma rutter.

En klart ökande användargrupp på snöskoterspår är terrängcyklister och i synnerhet de som rör sig med eldrivna terrängcyklar. Hittills har det inte förekommit några problem, men det finns skäl att förbereda sig på att sådana kan dyka upp. I den kommunikation som är riktad till besökare som rör sig med snöskoter bör man betona vikten av att beakta andra användargrupper. För att minska konflikter och olycksrisken i populära snöskoterområden är det nödvändigt att i mån av möjlighet anvisa olika användargrupper till egna rutter och spår.

När antalet besökare i naturområden ökar måste jaktsäkerheten säkras

Jägarna ansvarar alltid för säkerheten vid jakten. Säkerställandet av informationsgången kan förbättras genom samarbete mellan Forststyrelsen, viltförvaltningen, jaktorganisationer och de aktörer som utvecklar kommersiella geografiska informationssystem för jägare. De kartor över jaktområden som används av jägare bör kompletteras så att de innehåller information om vandringsrutter och centrala områden för friluftsliv. Dessutom kan säkerheten förbättras så att jägare och andra som rör sig i naturen har så goda möjligheter som möjligt att upptäcka varandra i terrängen. Jägare instrueras att med hjälp av vägskyltar informera om pågående jakt med flera deltagare och de som rör sig i naturen instrueras att använda väl synliga kläder.

För vissa områden som är i särskilt livligt friluftsbruk har man med stöd av 23 § i jaktlagen ansökt om jaktförbud med hänsyn till den allmänna säkerheten vid jakt. Begränsningen av jakträtten har varit i kraft i fem år åt gången. Det är skäl att i hela landet granska behovet av ett motsvarande förbud i synnerhet i närheten av tätorter och turistcentrum. Det är också skäl att genast från början ta med den regionala och lokala viltförvaltningen i granskningen av begränsningarna. Forststyrelsen fortsätter att klarlägga saken under jord- och skogsbruksministeriets ledning genom en separat utredning som blir klar våren 2021.

Mer växelverkan med olika grupper

Ökningen av de nya rekreationsaktiviteterna i naturen innebär nya slags utmaningar för besöksstyrningen. Det lönar sig för Naturtjänsterna att ytterligare intensifiera samarbetet med olika amatörgrupper i syfte att säkerställa en hållbar användning och minska konflikter mellan olika användargrupper. År 2020 fanns det över 3,2 miljoner enskilda användare i webbtjänsten Utinaturen.fi, vilket stärker tjänstens ställning också med tanke på besökarnas säkerhet. Detta framhävs hos dem som behöver tjänster inom tillämpad naturmotion, vilket uppskattas vara cirka en femtedel av befolkningen i Finland. Forststyrelsen har redan satsat på både webbtjänsternas och terrängtjänsternas tillgänglighet.

För besökarrespons och för att förbättra växelverkan med besökare i allmänhet är det bra att fundera på nya lösningar vid sidan av webbtjänsten Utinaturen.fi och olika kanaler i sociala medier. Utvecklandet av den digitala kundservicen bidrar till att trygga besökarnas säkerhet, men den når inte alla. En lösning är ett system för att ge respons i terrängen, vilket skulle ha en starkare koppling till området. Det är bra att fästa uppmärksamhet vid synligheten till exempel i fråga om klädsel.

Genomförandet av åtgärder

Efter utredningen och miljöministeriets rekommendationer genomför Forststyrelsen i första hand följande förbättringar:

  • Problemen med överbelastade parkeringsplatser åtgärdas
  • Toalett- och avfallshanteringslösningar som förbättrar hälsosäkerheten och hygienen utvecklas
  • Terrängtrafikleder iståndsätts
  • Den digitala kundservicen utvecklas bland annat genom tjänstedesign och så att nya besökargrupper nås
  • Skyltar i terrängen förnyas
  • Användningen av historiska objekt och serviceutrustning utvecklas för ökad säkerhet.

Ytterligare information:

Tarja Haaranen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 029 525 0282, tarja.haaranen@ym.fi

Sakari Kokkonen, chef, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 639 7642, sakari.kokkonen@metsa.fi