Publicerad 9.11.2018

Urho Kekkonens nationalpark växer

Miljöministeriets pressmeddelande 9.11.2018

Republikens president har 9.11.2018 stadfäst lagen om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark. Enligt lagen, som träder i kraft den 3 december, utvidgas nationalparken med uppemot tvåhundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för naturskyddsändamål, och samtidigt avskiljs ett område på mindre än tio hektar i anslutning till Tankavaara naturum från nationalparken. Denna ändring av gränserna möjliggör mångsidigare användning och utveckling av naturumet.

Vid nationalparkens södra gräns avskiljs ett 9,3 hektar stort område som gränsar till väg E75 i anslutning till Tankavaara naturum. Samtidigt utökas nationalparken i nordost med ett 198 hektar stort område invid Suomujoki.

Denna ändring av gränserna möjliggör allt mångsidigare användning och utveckling av Tankavaara naturum och dess fastigheter. Tankavaara naturum, som ligger ca 30 kilometer från Saariselkä, hade i fjol ca 8 800 besökare, vilket utgör mindre än 3 procent av nationalparkens besökare. Naturumets utställning är dessutom delvis föråldrad. Området kring naturumet kommer också i fortsättningen att ägas av staten och utgöra en del av nätverket Natura 2000. Forststyrelsen ska även framöver värna om områdets naturvärden och krigshistoriska värden.

Det område som införlivas i Urho Kekkonens nationalpark, det s.k. Suomun Ville-området, gränsar till nationalparken och hör till samma Naturaområde. Staten har redan för länge sedan förvärvat markområdena för naturskyddsändamål, och de förvaltas redan av Forststyrelsens naturtjänster. Området Suomun Ville är ett åsområde med mångsidiga naturtyper invid Suomujoki, och det är värdefullt med tanke på både landskapet och kulturarvet. Området kompletterar nationalparkens naturvärden på ett betydelsefullt sätt.

Urho Kekkonens nationalpark var i fjol den näst mest välbesökta nationalparken i Finland (334 700 besök år 2017), efter Pallas–Yllästunturi nationalpark. Merparten av besökarna kommer till Urho Kekkonens nationalpark via Saariselkä.

Inga ändringar föreslogs i lagen i samband med riksdagsbehandlingen.

Mer information:
Johanna Korpi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ym.fi

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi

Jyrki Tolonen, regiondirektör, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 0205 647 640, fornamn.efternamn@metsa.fi