Publicerad 26.2.2019

Tillståndet för muddring i Tjöck å i Kristinestad har inte hanterats sakenligt

Tillståndet för muddring i Tjöck å invid Tegelbruksbackens Natura 2000-område i Kristinestad har inte hanterats sakenligt och därför anser Forststyrelsen att arbetet som påbörjats i området bör avbrytas.
De egentliga mudderåtgärderna utförs inte på Forststyrelsens fastighet, utan det som ur Forststyrelsens synvinkel är mest problematiskt är snarare de körvägar som leder till muddringsområdet och som går över Forststyrelsens mark.
Körvägarna får inte förorsaka skada på områdets Natura 2000 -naturtyper och hotade arter. Trots det har Kristinestad inlett de förberedande arbetena för muddringen och avverkat körstråk utan att diskutera med markägaren och utan Forststyrelsens medgivande.
Regionförvaltningsverket AVI har underlåtit att informera Forststyrelsen om det positiva beslut som angivits i ärendet i maj. Beslutet kom till Forststyrelsens kännedom först i januari när besvärstiden redan gått ut. Dessutom har körvägarna inte behandlats tillräckligt i tillståndet, utan frågan hur man tar sig till mudderområdet har blivit en sak mellan staden och markägaren. Forststyrelsen har ansökt om återställande av försutten fatalietid av Högsta förvaltningsdomstolen och bett om snabb behandling av ärendet.
– Om tillståndsprocessen hade gått rätt till skulle vi ha kunnat diskutera med staden om hur körvägarna kan byggas så att skadan på naturskyddsområdet blir så liten som möjligt, säger områdeschef Mikael Nordström vid Forststyrelsen.
Forststyrelsen har i lag getts till uppgift att sköta om naturskyddsområden och andra ärenden som berör skydd av arter och naturtyper. I Natura 2000 -områden kan man tillåta sådan verksamhet som inte hotar de naturvärden som skyddsområden inrättats för.
Ytterligare information ges av:
Områdeschef Mikael Nordström, tfn +358 400 445 234, mikael.nordstrom(at)metsa.fi