Publicerad 25.10.2023

Skärgårdshavets nationalpark firar: 40 år av naturskyddsarbete

Världens vackraste skärgård är ett unikt objekt vars natur skyddas med gemensamma krafter. I år fyller Skärgårdshavets nationalpark 40 år. Under denna tid har exceptionellt många positiva naturmål uppnåtts. Vad har varit nyckeln till att naturskyddet vid Skärgårdshavet har lyckats? 

Världens vackraste skärgård i södra kanten av Åbolands skärgård i Egentliga Finland har ett landskap som ständigt växlar från karga klippskär till levande skärgårdsbyar och från öppet hav till skyddade vikar. I Skärgårdshavet finns det mer holmar och skär än någon annanstans.

Skärgårdshavets nationalpark grundades 1983 som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Nationalparken hade en unik form. I stället för ett enhetligt område bestod nationalparken av en splittrad sammansättning av statens mark- och vattenområden som förvärvats för naturskyddsändamål. Runt de egentliga skyddsområdena bildades ett samarbetsområde för nationalparken, som förenade området och bestod av levande byar. I bakgrunden fanns tanken på en verksamhetsmodell för skärgården, där nationalparken stöder ett hållbart boende i skärgården.

Aktiv naturvård vänder utvecklingen

Numera, fyrtio år senare, utgör nationalparken och Skärgårdshavets biosfärområde som stärker samarbetsområdet en exceptionellt värdefull helhet. Skärgårdshavet är fortfarande bebott, nationalparken sköts av skärgårdsbornas boskap och en grupp företagare erbjuder service för besökare. Den ringa rekreationsanvändningen har växt till turisttjänster.

Skärgårdshavets nationalpark har lyckats öka antalet individer av hotade arter, öka arealen av särskilt hotade naturtyper samt producera oersättlig naturinformation som grund för effektivt naturskyddsarbete. Nationalparken är mycket mer än så: med hjälp av den har man bevarat tusentals kilometer obebyggd strandlinje samt hundratals hektar naturfrid och vildmark.

Största delen av Skärgårdshavets nationalparks areal består av vatten. Under 40 år har kunskapen om havets ekosystem ökat exponentiellt. Naturskyddsområdena bevarar arterna och naturtyperna under havsytan och tryggar funktionen av havets ekosystem. Havets tillstånd förbättras däremot långt från nationalparken, på åkrarna och i skogarna, myrarna och städerna. Här har mångfalden av åtgärder som förbättrar havets tillstånd vuxit från nästan obefintlig till ett mångsidigt paket av olika metoder, aktörer och finansieringsinstrument.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att en av nationalparkens viktiga roller är att styra och begränsa människornas verksamhet bort från känsliga områden, så att också naturvärden under havsytan bevaras och att trycket mot dem minskar, berättar regiondirektör Anu Riihimäki vid enheten Kustens och Huvudstadsregionens Naturtjänster.

När det gäller Skärgårdshavets landnatur betonas aktiva naturvårdsåtgärder. Just dessa har lett till den största framgången i mångfaldsarbetet under 40 års tid. Igenväxningen av vårdbiotoperna och stränderna bröts och utvecklingen vändes till det positiva. Bortfallet av fåglar minskade tack vare den aktiva jakten på små rovdjur. Världen under havsytan började öppna sig. Samtidigt uppstod kompetens och förståelse för kulturmiljöernas samt havens och skärgårdens naturdynamik och skötselåtgärder. Spridningen av denna kompetens har en stor betydelse även utanför Skärgårdshavet.

– Det är en fantastisk känsla att vara en del av denna framgångshistoria. Det bästa priset för mig är en ökad säkerhet om att arbetet för mångfald ger resultat. Den areal som vårdas ökar, sällsynta arter ökar. Det ger hopp och motivation. Vi har ett tydligt budskap till dem som utför naturskyddsarbete: planera väl och genomför målmedvetet, då ger naturskyddsarbetet resultat, konstaterar Maija Mussaari, specialsakkunnig inom naturskydd vid Forststyrelsen.

Människor på en stenig strand med enbuskar, i bakgrunden hav och öar.
Man inventerar arter i Skärgårdshavets yttre skärgård. Foto: Maija Mussaari.

Nationalparken har naturligtvis firats utomhus i naturen

Nationalparkerna är skyddsområden, och för att bevara vårdbiotoperna vid Skärgårdshavet betar skärgårdsbornas kor och får, som tillsammans med talkoarbetarna och nationalparkens personal underhåller ängar och andra vårdbiotoper. Talkolägren fortsätter traditionen av gemensamma talkoarbeten i byarna, och tack vare skötseln kan man fortfarande njuta av vårdbiotoperna i nationalparken. Man kommer till öarna i Skärgårdshavets nationalpark med förbindelsebåt, taxibåt eller egen båt. Förra året besöktes öarna 78 900 gånger.

Skärgårdshavets 40-åriga nationalpark har i år firats på många sätt. Talkoarbetarna som sköter den biologiska mångfalden i skärgårdsnaturen har erbjudits kaffe och tårta. Studiebesök har ordnats för skolelever som på grund av de knappa resurserna inte har kunnat tas emot på besök varje år. Jubileumsåret kulminerar i ett seminarium som lyfter fram naturskyddets framgångshistorier i november.

– Nu om någonsin är det viktigt att lyfta fram aktivt och resultatrikt naturskyddsarbete. Detta unika områdes naturvärden, hållbara användning och värde för en hållbar turism har förbättrats genom många aktörers samarbeten och agerande. Man kan säga att i skärgården upplevs människan ännu som en del av naturen, säger utvecklingschef Hanna Ylitalo vid Forststyrelsen.

På jubileumsåret infaller också planeringen av skötseln och användningen av Skärgårdshavets nationalpark för de kommande 15 åren. Med hjälp av planen samordnas och styrs målen och behoven i anslutning till naturskydd, rekreationsanvändning och övrig användning i Skärgårdshavets centrala områden. Målet är att planutkastet blir klart i år och fastställs vid miljöministeriet före utgången av 2024. Planen görs upp som en del av det EU-finansierade projektet Kust-LIFE.

Mer information:

Maija Mussaari, specialsakkunnig inom naturskydd, Forststyrelsen Naturtjänster, tfn 0206 394681
Heidi Arponen, specialsakkunnig inom naturskydd, Forststyrelsen Naturtjänster, tfn 0206 394 680
Hanna Ylitalo, utvecklingschef, Forststyrelsen Naturtjänster, tfn 0206 394 657
Anu Riihimäki, regiondirektör, Forststyrelsen Naturtjänster, tfn 0206 394 632

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.