Publicerad 5.10.2021

Sibbo storskogs nationalpark har på tio år vuxit till ett populärt utflyktsmål – Forststyrelsen utvecklar utfärdslederna och vårdar aktivt områdets natur

Under nationalparkens första decennium har Forststyrelsen byggt nya leder och eldplatser, restaurerat myrar och underhållit betesmarker och traditionella kulturlandskap som är viktiga för den biologiska mångfalden i Sibbo storskog. Parken firas vid Sibbo Storskogsporten samt vid Hanaböle träsk i Vanda lördagen den 9 oktober.

Sibbo storskogs nationalpark firas lördagen den 9 oktober med anledning av att parken fyller 10 år i år. Under Sibbo storskogs första decennium har Forststyrelsens Naturtjänster utvecklat området till ett ännu bättre utflyktsmål och genomfört flera åtgärder för att skydda de traditionella kulturlandskapen och den biologiska mångfalden.

Vid grundandet av nationalparken 2011 satte man upp målen att skydda skogsnaturen, klipplandskapen och vårdbiotoperna samt arterna som lever i området. Dessutom grundades nationalparken för att främja vandring och naturaktiviteter samt miljöfostran i huvudstadsregionen.

Nya leder och rastplatser

När nationalparken grundades fanns det bara några enstaka markerade leder i området. Nya leder har flitigt byggts och stakats ut, och nu finns det gott om markerade och iståndsatta leder: Förutom fyra rundslingor har Sibbo storskog en naturstig och flera förbindelseleder som går från en del av parken till en annan.

Senast i juni färdigställdes den ca två kilometer långa rundslingan i Bakunkärr. Man kan också enkelt vika av från rutten till den nya rastplatsen med kokskjul på klippan vid Bakunkärrträsket.

Sibbo storskogs nationalpark har ökat enormt i popularitet som turistmål under de senaste tre åren. Första gången besökarantalet överskred 100 000 var 2019 då mer än 110 000 vandrare besökte Sibbo storskog. Åren innan hade nationalparken haft 75 000 – 96 000 besökare. Sett till antalet besökare var 2020 ett rekordår då sammanlagt över 204 000 vandrare besökte parken.

I slutet av augusti i år hade parken haft besök av cirka 102 000 vandrare. Sibbo storskogs popularitet har alltså hållit i sig. Därför har också nya parkeringsplatser byggts eller utbyggnader av små befintliga parkeringar gjorts vid ledernas startpunkter. De nya och utvidgade parkeringsplatserna är en viktig tjänst för vandrare.

Under decenniets gång har rastplatser med kokskjul byggts i olika delar av parken: på strandklippan vid Bisaträsk, längs Bakunkärr-rundan och vid Storträsket, där leden och rastplatskonstruktionerna har handikappanpassats. Nästa rastplats kommer att byggas på stranden vid Fiskträsk våren 2022.

– På tio år har Sibbo storskog seglat upp jämsides med ikoniska Noux som naturmål för huvudstadsborna. Vi är glada att vi har en så unik natur nära huvudstaden. Coronan har visat hur viktigt det är för människor att ha en sådan här plats som ger sinnesro nära hemmet, säger Forststyrelsens specialplanerare Joel Heino.

Två människor med ryggsäck går på en bred sandstig i granskogen, den ena har en korg.
På en utflykt i Sibbo storskogs nationalpark. Foto: Katri Lehtola.

Parkens infartsleder har utvecklats i samarbete med aktörer i närområdet. Helsingfors har arrenderat ut ett stort markområde åt Naturtjänsterna för parkeringsplatsen vid Knutersporten och staden planerar att i framtiden eventuellt bygga ett rekreationscenter i området. Entréporten Korvenportti och dess parkeringsplats har byggts i samarbete med Sibbo kommun och företagare, och också där kommer man i framtiden att utveckla ett naturturistmål med mångsidiga tjänster. Vanda har byggt bron Vargtassen för att förena Hanaböle träsks rekreationsområde med nationalparken. Hanaböle träsk kommer också att få ett attraktivt rekreationscenter.

– Under årens lopp har parkens infartsleder och parkeringsplatser utvecklats i gott samarbete med Vanda och Helsingfors städer samt Sibbo kommun och företagarna på restaurang Tila, förklarar Sibbo storskogs parkchef Harri Karjalainen från Forststyrelsen.

Restaurering av myrar och nya betesmarker

Forststyrelsens Naturtjänster har svarat för naturvården och skyddet av viktiga arter och livsmiljöer i Sibbo storskogs nationalpark på många sätt. Bland annat har nationalparken restaurerat myrar och underhållit lundar och ädla lövträd liksom viktiga traditionella kulturlandskap. Naturtjänsterna har restaurerat sammanlagt hela 88 hektar myrar i Sibbo storskogs område.

I de unika traditionella kulturlandskapen i Sibbo storskogs område trivs många arter av växter, svampar och djur, och områdenas mångfald kan inte bevaras utan regelbunden vård. Ängarna och skogarna i Byabäckendalen hålls till exempel öppna genom bete. Dessutom har övervuxna områden röjts.

– Betet svarar en lokal djurhållare för. De betande djuren är kvigor som ska växa upp och bli mjölkkor samt “kyytöt”, det vill säga nötboskap av östfinsk lantras. Området som betas är cirka nio hektar, säger Forststyrelsens planerare Päivi Leikas.

I Hindsbyområdet har gamla betesmarker restaurerats under de senaste åren. Den senaste betesmarksrestaureringen gjordes i år: en före detta skogbevuxen jordbruksmark iståndsattes till hagmark och äng på ett över 2,5 hektar stort område. Området kommer att bli bete nästa år.

Liten apollo kom tillbaka

Betesmarker är en viktig livsmiljö för många arter, till exempel den hotade fjärilen liten apollofjäril eller mnemosynefjäril.

Liten apollofjäril har försvunnit från många områden eftersom traditionell boskapsuppfödning med tillhörande betesmarker har minskat. 2016 flyttades exemplar av liten apollofjäril från Somero till Sibbo storskogs nationalpark till en betesäng som är lämplig för arten inom ramarna för projektet Naturvård-LIFE. Flytten lyckades och nu flyger avkomman till de små apollofjärilarna omkring i nationalparken. Arbetet med att bevara den utrotningshotade arten och utöka stammen är långsiktigt och slutresultatet kan man se först efter flera år.

Jubileumsevenemang i nationalparken och vid Hanaböle träsk

Sibbo storskogs tioårsjubileum firas lördagen den 9 oktober 2021. Nationalparken firas vid invigningen av porten Korvenportti i Sibbo och i samband med Vanda stads välfärdsvecka vid Hanaböle träsk.

Vid invigningen av Korvenportti parkeringsområde kl 12.30–15 utlovas bland annat en Metsämieli-kontrollbana, skogsgympa, ett Luontolava Live -musikuppträdande samt produktpresentationer av Tentsil trädtält och Packcrafts, det vill säga uppblåsbara äventyrsbåtar. Vid restaurang Tila kan du njuta av gårdsgrillens håvor och dessutom klappa får och studera ankornas förehavanden.

Vid Hanaböle träsk i Vanda kan du från kl. 11 till 15 prova ledd skogsyoga, kallsimning och fatbikecykling. I programmet ingår också en presentation av rökbasturna och scoutverksamheten, konditionsträning i naturen och guidade vandringsturer till bron Vargtassen, samt friluftsrådgivning för Sibbo storskog och andra delar av huvudstadsområdet. Evenemanget passar alla som sysslar med och är intresserade av vandring.

Forststyrelsen, Vanda stad och Sibbo kommun hälsar alla vandrare och friluftsmänniskor varmt välkomna till evenemangen!

Tillställningarna kan också följas via sociala medier där Naturtjänsterna dessutom samlar in vandrarnas bästa minnen från Sibbo storskog. Festyra och minnen hittar du under hashtagen #Sibbostorskog10år

Mer information:

Specialplanerare Joel Heino, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 040 621 0673, joel.heino@metsa.fi