Publicerad 29.11.2022

Samplaneringen fortsätter i Forststyrelsens havsområde – nu involverar vi medborgarna

I naturresursplaneringen för Forststyrelsens havsområde som inleddes förra våren samordnas statens mål för Forststyrelsen med lokala mål, önskemål och möjligheter. Olika former av användning av havet, inklusive skydd, samordnas också i den. Planen gäller det havsområde som ägs av staten och förvaltas av Forststyrelsen, och som omfattar över 60 procent av Finlands territorialvatten (med undantag av Åland). Planen är strategisk, har inga rättsverkningar och innehåller inga begränsningar.

Naturresursplaneringen för Forststyrelsens havsområde fortsätter sedan tillsammans med medborgarna. Tillsammans med dem planerar vi användningen och skyddet av havsområdet på den digitala plattformen HowSpace, där det finns egna grupper för finsk- och svenskspråkiga. Arbetet faciliteras av Demos Helsinki

På plattformarna diskuterar man hur samarbetet med Forststyrelsen har förlöpt i havsområdet, hurdana önskemål och förväntningar man har på havsområdet som förvaltas av Forststyrelsen och hur Forststyrelsen kan samordna olika användningsformer med varandra. Det här är viktigt eftersom trycket på en effektivare användning av havsområdet hela tiden ökar.

Kom med!
Vi uppskattar varje åsikt och idé. Delta i planeringen som medborgare och berätta vad som är viktigt i planeringen av användningen av havsområdet. Du får kommentera t.ex. ämnen som biologisk mångfald, bioekonomi, klimatförändringar samt rekreation och turism.

Närmare anvisningar om hur man deltar finns på projektets webbplats www.metsa.fi/havnrp och för finspråkiga grupper www.metsa.fi/merilvs.

Samarbetsgruppen samlar ihop idéer

Som motor för havsområdets naturresursplan fungerar en samarbetsgrupp som består av utvalda representanter som betraktar havsområdet ur många olika synvinklar. Samarbetsgruppens uppgift är att hitta smärtpunkterna i användningen av havsområdet och fundera på hur Forststyrelsen i sin roll kan hitta en lösning på dem.

Naturresursplanen för havsområdet är enormt omfattande geografiskt sett. Den sträcker sig från Bottenviken till Vederlax. För att vi också ska kunna ta tag i frågor som är viktiga regionalt ordnade vi under hösten regionala och tematiska evenemang dit lokala organisationer, regionförvaltningen och myndigheter bjöds in.

Under dessa evenemang betonades olika saker som speglade såväl deltagarnas organisationer som regionernas särdrag. Representanterna för Finska viken önskade att planeringen och användningen av havsområdet skulle grunda sig på de senaste forskningsrönen, i den sydvästra skärgården betonades upprätthållandet av skärgårdskulturens livskraft, i Kvarkenområdet ville man att beslutsfattandet skulle komma ner på regional nivå och i Bottenviken var man särskilt intresserade av vindkraftens konsekvenser.

I alla områden framkom ett krav på ansvarsfull verksamhet och samverkan med omgivande områden (landområden, kustens privata vattenområden och ekonomiska zon samt verksamhet på andra håll i Östersjön). Fiskerinäringens svåra situation väckte också diskussion i alla regioner.

Samarbetsgruppens nästa workshop ordnas i januari. Där går man igenom regionala synpunkter och mål samt medborgarnas och företagens synpunkter och mål på plattformen HowSpace och börjar samordna dem.

Mer information

Marja Hokkanen, projektledare, Forststyrelsen, tel +358 400 375 874, marja.hokkanen(at)metsa.fi